Algemeen Belang voor Oisterwijk  Moergestel en Heukelom
logo interim-
voorzitter
Ria Peters
ven
Vennen
lind terras
centrum
ruud
Martien Martien Mathijssen evelien harrie jan Jan Jonkers erik 3Eric Ten BRINK centr moergestel
Moergestel
koeien
Heukelom
peter
meer weten over onze raadsleden  klik op hun fotoRuudMartienevlienJan Jonkerskiosktrompetisteadervengemeentehuisterras centrumMolen O'wijkWitte Villa GestelKarrespoort HeukelomDenker DSculptuurKVL schraper
kklogo facebook
Bestuur Contact Geschiedenis Programma Wie is AB ? Leden van AB
Lid worden  ?


koppeling OisterwijNieuws

 Regio nieuws
Brabants Dagblad

kort nieuws (RSS)

atueel nieuws


Laatste Regio nieuws

 r

Oisterwijk Heukelom en Moergestel op internet
kl

lokale sites
Oisterwijk nieuws

Uitpunt Oisterwijk-Moergestel en Heukelom

Google Nieuws Oisterwijk-Moergestel
-Heukelom

Nieuws uit Moergestel

Oisterwijk dorpnieuws

Nieuws uit Haaren

Vier dorpen site

Wijknieuws

Jeugd Oisterwijk

gemeenteberichten

Heukelom

Ondernemend Moergestel

politieke websites:
CDA Oisterwijk.
VVD Oisterwijk.
PrO Oisterwijk
.
PGB Oisterwijk.
Gemeente Oisterwijk Provincie Brabant

politieke partijen
niet in de raad vertegenwoordigd:
SP
PvdA
PSP
D66
Groen Links
PVV

landelijke nieuwssites: Nos Anp Nu.nl
Brabants Dagblad
NRC Telegraaf Volkskrant
Staatscourant
Omroep Brabant Elsevier Politieberichten Televisiegids

Lekker zelfstandig blijven wonen met de nieuwe WMO?

 Alles over zelfstandig blijven wonen                       Wij doen dit in de buurt samen

24 juli 2017:

Wederom veel klachten door voetgangers

Het is niet de eerste keer dat AB het opneemt voor de voetgangers , dat hebben we al 8 jaar gedaan bij bv. de Beukendereef. 
Veel inwoners uit Oisterwijk kijken nu jaloers  naar de werkzaamheeden in de Groenstraat , waar het trotoir een opknapbeurt krijgt. Velen vragen zich af , waarom bij ons niet , waar de stoep veel slechter is , door wortelgroei en verwaarlozing. Ook wijkbeheer van de gemeente zal de wenkbrouwen fronsen  gezien het groot aatal meldingen die zij krijgen om op te lossen in deze.
Kortom er is nog heeeeel veel werk voor de gemeen, zodat ook ouderen de deur uit kunnen

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws


18 juli 2017:


AB krijgt steun vanuit de Vonder voor meer veiligeheid
Schoolbestuur, ouders en leerlingen hebben een petitie naar de gemeente gestuurd waarin zij zich grote zorgen maken over de veiligeheid rondom de brede school de vonder, iets wat met de komst van de Bienekebolders alleen maar erger wordt. AB heeft bij de laatste raadsvergadering hiervoor ook al een motie ingediend , die gesteund werd door heel de raad.
Ook de bewoners uit die omgeving klagen steen en been over de parkeeroverlast en de gevaarlijke verkeers situatie aldaar.
Veilig verkeer nederland heeft ook zijn zorgen geuit en aangegeven dat het college er niet in geslaagd is zijn beloften waar te maken.

Zie de  motie

Zie de petitie van de school

zie rapport VVN dec 2011


14 juli  2017:

Update: zie diverse reacties onder aan dit artikel

AB is zeer teleurgesteld over de beoordeling in  de memo van Henk Willems

AB kan zich dan ook helemaal vinden in een artikel  in Raadslid NU waar gesproken wordt  over de gang van zaken bij een intregiteitsonderzoek en als wildwest beoordeeld wordt en zeker als de aanjager de oppositie is.

Verder vindt AB het tekenend, dat deze memo versneld naar buiten is moeten komen volgens de burgemeester omdat er gelekt was naar de pers.

Hieronder de reactie van AB op deze memo:

Reactie op memo Willems:


Gezien alle procedures die er lopen zowel over de inwoning als de geldige bouwvergunning met bouwtitel kan ik inhoudelijk niet op alles reageren.


Wel op de conclusie van Dhr. Willems en de genoemde feiten in deze memo.


AB gaat er van uit dat elke burger bepaalde rechten heeft en dat hij die niet verliest door raadslid te zijn. Mathijssen heeft een geldige bouwvergunning met bouwtitel, staat ook in de memo.

Dat heeft dus niks te maken met zijn functioneren als raadslid , hij komt op voor zijn recht en huurt hier deskundigheid voor in. De memo geeft aan het slot ook aan dat Mathijssen geen ambtsmisdrijf of strafbaar feit heeft gedaan.


Op de conclusie van de memo en de onderliggende stukken is wel het een en ander aan te merken.

 1. dat er door de fractievoorzitter van AB wel degelijk een melding aan het presidium heeft plaatsgevonden betreffende het conflict over de inwoning en de bouwvergunning met de gemeente en wel op 5 april 2017 ten behoeve van de reguliere presidium vergadering van 22-5-2017. Dat de voorzitter van het presidium naar aanleiding van deze melding het presidium eerder bij elkaar roept, is niet aan mij. Dit stuk ontbreekt bij de onderliggende stukken

 2. De rol van Dhr Janssen als burgemeester , collegevoorzitter en voorzitter van het presidium , is wel heel vreemd. Dhr. Janssen geeft aan dat hij op 21 maart toen hij het voornemen om de bouwvergunning in te trekken kwam toelichten, niet in functie zou zijn geweest en daarom ook geen melding hoefde te doen richting het presidium. Dit staat haaks op de mening van Dhr. Willems die zegt , dat een raadslid zich altijd bewust moet zijn van zijn status als raadslid , blijkbaar is de Hr. Janssen daar wel vrij in om wel en niet in functie te acteren..

 3. Dhr. Mathijssen wijst in zijn reactie op het ontbreken van een feitenonderzoek.

 4. Dhr. Willems was blijkbaar niet op de hoogte dat over die bouwstop en en het intrekken van de betreffende bouwvergunning een bezwarenprocedure loopt , waarvan afgelopen donderdag 13 juli de eerste zitting heeft plaatsgevonden. Met deze wetenschap zou dhr. Willems mogelijk niet voor de muziek zijn uitgelopen.

 5. Verder wijs ik op het politieke karakter van heel deze affaire , door dat herhaaldelijk zowel door de fractievoorzitter van Pro als die van PGB deze zaken aanhangig zijn gemaakt en deze memo een uitvloeisel is van deze herhaalde aantijgingen.


zie artikel in Raadslid NU    Integriteitsonderzoek-naar-raadsleden-en-bestuurders-wildwest

zie memo Henk Willems

zie reactie Martien Mathijssen

zie raadsvoorstel over deze memo

zie melding aan het presidium

Politieke analise op OisterwijkNieuws

zie ook artikelen in het BD : AB achter Martien Mathijssen 

                                        Bd: Martien bijt van zich af


Reactie op Oisterwijknieuws op artiekel van Ad v.d. Oord10 juli 2017:
Oisterwijk  staat er financieel goed voor,
 
 Betoog in de raad over de jaarrekening van 2016 van AB
         Inleiding:
 De jaarrekening is een verslag van het college aan de raad over wat ze gedaan hebben in het afgelopen jaar 2016. Hier in worden zowel het financiŽle als wat hetgeen ze daarvoor gerealiseerd hebben aangegeven. De begroting van 2016 is hiervoor de leidraad. gezegd een verantwoording van het college beleid
      betoog:
 Voorzitter, als we de inleiding lezen lijkt Oisterwijk wel de hemel te zijn. Dat we er niet slecht voor staan is zeker, maar AB adviseert het college om met 2 benen op de grond te blijven staan en zuinig met onze middelen om te gaan. De enkele meevallers en afgebouwde risico's geven een stevig financieel fundament om verder te bouwen aan een welvarende gemeente Oisterwijk.

Voorzitter, met uw goedvinden wil ik kort de programma's de revue laten passeren.
Bestuur, organisatie en financiŽn
Zoals al is aangegeven zit het met de financiŽn wel goed , waarin de bezuinigingsvoorstellen van de afgelopen jaren zijn verwerkt.
Dienstverlening
Het in 2015 opgestarte dienstverleningsconcept is voor de hele organisatie de leidraad. Maar hoe staat het ervoor? Want schermen met websites en facebook alleen zal niet genoeg zijn , zeker voor veel ouderen onder ons.
Ruimte ontwikkeling 
Voorzitter, het bouwen van huizen in onze gemeente gaat gestaag door. Wij vragen ons wel af of de verdeling niet beter kan. Vooral de seniorenhuisvesting loopt achter op de vraag en de huisvesting van vergunninghouders geeft ook een onzeker gevoel bij diegenen die van een sociale woning afhankelijk zijn. AB is daarom blij dat wethouder Batenburg positief stond tegenover de suggesties , die naar voren kwamen uit de gemeenschap Moergestel , over de herinvulling van de locatie Bienekebolders .
Buitengebied
De ontwikkelingen in het buitengebied zorgen voor veel tegenstellingen onder de bevolking en het is moeilijk om passende oplossingen aan te dragen. Dan hebben we het nog niet over de herinvulling van stoppende veehouderijbedrijven.
Detaihandel
Ook de gevolgen van een veranderende detailhandel gaan niet aan onze gemeente voorbij. De inwoners willen gemak en veel aanbod , maar het centrum staat hierdoor onder druk , iets wat in veel plaatsen aan de orde is , zeker in de kleinere kernen.
Leefbaarheid 
Voorzitter , het onderhoud van de openbare ruimte raakt direct de leefbaarheid. Daarom is passend onderhoud noodzakelijk wat bij die omgeving hoort. We zien nu dat het college inzet op duurzame groenvoorziening . Op zich prima, maar AB wil toch duidelijk aangeven dat de natuurbeleving van veel inwoners toch ander is dan die van het biodiversiteitsteam. Duidelijk is dat het wijkbeheer het paradepaardje is in onze gemeente.
Parkeren
Voorzitter, in tegenstelling tot het wijkbeheer is het parkeren in Oisterwijk het zorgenkindje. Dit geldt niet alleen voor het centrum, maar zeker ook voor de oudere wijken. In Goirle en Etten-Leur zij voor beelden hoer het beter kan.
Wateroverlast
Zoals de jaarrekening aangeeft, neemt het risico van wateroverlast door de afkoppeling van het regenwater aanzienlijk af , waardoor de druk op het rioolsysteem ook minder wordt. Maar van die gootjes over de stoep wordt niemand vrolijk , dit in tegenstelling tot de afvalinzameling. Toch blijft AB daar hameren op maatwerk voor klein behuisden.
Samenleving en ontwikkeling
Een zorgzame samenleving zorgt voor een goede leefbaarheid. Het sociale domein is de aanjager , door passende zorg en ondersteuning voor jong en oud, en dat is in goede handen. Zo is er een nieuw armoedebeleid vastgesteld, waardoor meer mensen geholpen kunnen worden. Ook heeft de organisatie laten blijken dat zij de bakens kan en wil verzetten als dat beter is, zoals de toegang tot het sociaal domein. AB is blij met die houding.
Verenigingen
Onze verenigingen zijn de smeerolie van de samenleving en moeten dus voorzien worden van goede en passende huisvesting , zoals nu met de scouting in Oisterwijk gaat gebeuren. Echter, opmerkingen over een herontwikkeling van Den Donk in Moergestel staan daar haaks op! Onderwijs
Het onderwijs is in onze gemeente goed voorzien , maar de veiligheid er omheen blijft een zorgpunt en dat missen we in deze jaarrekening.
Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie blijft een zorgenkindje , ondanks dat het toch de grootste werkgever van Oisterwijk is. De promotie blijft gebrekkig en verdeeld , waardoor Oisterwijk steeds verder achterop raakt en links en rechts ingehaald wordt door de omliggende plaatsen. Het recreatiebeleid moet drastisch op de schop met een doelgerichte aanpak. Nu wordt nog steeds bij handhaving en toezicht geÔnvesteerd in symptoon bestrijding en werkt echter contraproductief. Algemeen Belang denkt meer aan revitaliseren , dus niet steeds maar ‘meer’ ,maar ‘beter gebruik maken van’ . Zo zou het mogelijk beter zijn als de Reebok een bestaand park over zou nemen . Dat is niet alleen goedkoper, maar zo wordt ook het oneigenlijk gebruik aangepakt. Hoe denkt de wethouder hierover ?
Oisterwijk aan Z en burgerparticipatie
De rol van de raad verandert, doordat de inwoners meer inspraak eisen en krijgen. De raadswerkgroep Oisterwijk aan Z krijgt een belangrijke rol in het vormgeven van die nieuwe rol op basis van een aantal uitgebrachte rapporten. AB staat er achter dat inwoners meer bij het beleid betrokken worden. Een goed voorbeeld is de participatie rondom de herinrichting van de Beukendreef , iets waar AB zich 8 jaar lang hard voor gemaakt heeft.
Oisterwijk onderneemt
Wie onderneemt hier eigenlijk, de gemeente of de ondernemers? AB heeft toch sterk de indruk , dat het college van goede wil is, maar dat de organisatie nog niet zover is. Bedrijven blijven klagen over de stroperigheid waar ze tegenaan lopen om iets voor elkaar te krijgen . AB gaat er van uit dat de accountmanager hierin verbetering zal brengen.
Ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit en overlast voor de omgeving zijn bijzonder schadelijk voor ondernemend Oisterwijk . Zoals AB al eerder aangaf, zijn de omstandigheden dikwijls de onderliggende oorzaak. Dat zie je ook terug in het oneigenlijk gebruik van diverse recreatieparken , waarvoor jarenlang de toeristische belangstelling is teruggelopen. Hier is nog veel werk aan de winkel voor het college. uitkopen Voor een krachtige aanpak van de criminaliteit zou uitkopen een passend middel zijn. Dat geldt ook voor de Oisterwijksebaan 2, want dat zal anders een probleem blijven, vreest AB.
conclussie
Dit college heeft geen gemakkelijk taak overgenomen van de vorige colleges. Daar kwam de uitvoering van de 3 D’s nog bij. Ook al hebben we best verbeterpunten , zoals U gehoord hebt , toch is AB tevreden over het gevoerde beleid. AB wil dit beleid in een volgend college graag mee voortzetten.
Ruud van de Ven30 juni 2017:

Gemeente Oisterwijk krijgt 4 extra vaste  snelheidsmeters

Het resultaat van oproep te hard rijden.
DSIHet college wil 4  vaste DSI's  plaatsen op invalswegen in onze gemeente.
Dat zij
n de Gemullenhoekenweg, Raadhuisstraat in Moergestel, Schoolstraat Moergestel en in Heukelom de Heukelomseweg. Dit is een logisch gevolg van de metingen die verrricht zijn.
Een ander voordeel is dat nu de mobiele DSI's elders in de gemeente  kunnen worden ingezet o.a. in de straten van de melders van deze oproep, uw inbreng heeft dus resultaat.
24 juni  2017:

Provincie laat 1 jan 2019 vallen als herindeling met Haaren

De provincie heeft antwoord gegeven op het verzoek van de gemeenten Boxtel, Vught en Oisterwijk om duidelijkheid rondom de verkiezingen.
Zie brief van de provincie21 juni 2017:

 Hoe hard wordt er gereden in de gemeente Oisterwijk ?
 
 Resultaat oproep aan inwoners voor snelheidsmeldingen:
 
 38 ongeruste burgers hebben aan de oproep van AB gehoor gegeven en waren van mening dat er bij hun in de straat veel te hard gereden wordt. Zij kwamen voor Oisterwijk uit de volgende straten: Gemullehoekenweg , Burg. Canterslaan , Groenstraat , Scheepersdijk , Secr. v. d. Hoevelstraat, Bundersstraat , Moergestelseweg , Tilburgseweg , Past. v.d. Meijdenstraat , Poirtersstraat , Burg. Vogelslaan, Schout van Engelenstraat , Koningsvaren , Kerkstraat, Langvennen- Noord , Wildemanstraat , W. de Zwijgerstraat , Mgr. Verhoevenlaan , Kerkplein , Jan Linthorststraat en Molenbaan. Voor Moergestel kwamen de meldingen uit de Raadhuisstraat , Kloosterlaan , Schoolstraat , Rootven , Krijtestraat , T31 en Oirschotseweg.
 
late reactie,
AB had eerder met een reactie op de meldingen willen komen. De vertraging komt doordat AB geprobeerd heeft om voor elke straat meetgegevens te bemachtigen. Dat is niet helemaal gelukt, omdat de gemeente de zogenaamde DSI’s niet allemaal uitleest of er soms nog nooit een DSI gestaan heeft.
AB vindt dat heel jammer , omdat met die gegevens niet alleen de ongeruste burgers geÔnformeerd hadden kunnen worden, maar ook instanties. Van VVN hebben we extra informatie gekregen over de Tilburgseweg in Oisterwijk uit 2016.
De resultaten:
Wel hebben we een algemeen beeld gekregen: In totaal zijn er tot nu toe in 2016 en 2017 536447 voertuigen gemeten , waarvan 296733 in Oisterwijk en 239724 in Moergestel. Over het algemeen rijdt 43% tot 45% in een 30 km zone te hard , wel moet er ook bij gezegd worden , dat +/- 85% langzamer rijdt dan 40 km en dus 15 % hier meer dan 10 km te hard rijdt. De hoogst gemeten snelheid in de 30 km zones is 111 Km/h
Op 50 km wegen (excl invalswegen) rijdt maar +/- 15 % tot 20 % te hard , waarvan +/- 85 langzamer dan 60 km. De hoogst gemeten snelheid in de 50 km zonde is 124 km/h.
Op de invalswegen van de kom ( vooral in Moergestel) wordt wel veel te hard gereden, daar rijdt 45 % +/- 15 tot 20 km te hard.
Voor Heukelom zijn geen gegevens voorhanden , mogelijk dat de gemeente ook daar een DSI in kan zetten.
AB hoopt dat de gemeente de DSI's regelmatiger gaat uitlezen , zodat iedereen over de juiste gegevens beschikt en er zo nodig maatregelen genomen kunnen worden. 
Ruud van de Ven
        DSI metingen 2016

      DSI metingen 2017


20 juni 2017.Udate


AB krijgt wederom zijn gelijk
Waarom nu wel en toen niet !
Algemeen Belang heeft jaren gevochten voor een veiliger schoolomgeving en de wegen daar naar toe. Helaas geen enkele steun van de andere partijen. Nu laait met de komst van de Bienekebolders de discussie over het verkeers en parkeerprobleem weer op. AB heeft met behulp van VVN toen dit al aan de orde gesteld. AB heeft toen ook dat gammele voetpad langs de Kloosterlaan diverse keren aangekaart en samen met bewoners van Stanislaus nogmaals daar aandacht voor gevraagd.
De oproep van Piet Dorrepaal vanuit Stanislaus ,met meer dan 100 reacties en handtekeningen , gesteund door Algemeen Belang , kreeg geen aandacht. ( 2,5 jaar geleden)
Diverse bewoners uit de Kloosterlaan en omliggende straten hebben hun beklag gedaan over de parkeeroverlast , dat nu nog veel erger gaat worden , met weinig resultaat.

Nu duikt ook het Vonderpad weer  op , waar AB al 15 jaar aan getrokken heeft en dit ook nog eens opgepakt is door de Dorpsraad door de inmiddels overleden Hans Denissen . Kortom een verloren strijd .
In de luwte is AB al 2 jaar bezig geweest met een alternatief voor dat Vonderpad , wat kan zorgen voor een veel kortere en veilgere gang van en van de Sporthal. De krachten kunnen beter gebundeld worden dan ieder voor zich.

Zie de brief aan de gemeente vanuit Stanislaus

Zie het artikel op OisterwijkNieuws

zie artikel in het BD

De paden van Moergestel zie het BD 22 6 2016


15 juni 2017

Jammer, dat PrO U zo eenzijdig voorlicht !


PrO heeft enige weken geleden vragen gesteld over de financiŽle gevolgen van de mislukte verkoop van de voormalige gymzaal. Hier is nu antwoord op gekomen. De kosten bedragen € 383.000.

Op zich is het goed dat politieke partijen vragen stellen over besluiten en handelen van het college.

AB is het met PrO eens , dat het heel jammer is van dat verloren gemeenschapsgeld van € 383.000 en dat daar mooie dingen mee gedaan hadden kunnen worden.
Echter, PrO is wel heel selectief in dergelijke zaken. Zo liep onder het collegebewind van PrO de inrichting van het Lindeplein maar liefst met +/- € 500.000 uit de hand, maar daar heb je PrO nooit iets over horen zeggen. Nu verwijst PrO alleen naar het college van AB en VVD ( zie artikel van PrO) , terwijl ten tijde van de verkoop van de gymzaal aan de Nic. van Eschstraat in 2013 het college o.a. uit PrO en PGB bestond. DŠt college heeft eerst de voormalige gymzaal verkocht en vervolgens de bestemming gewijzigd. Hierdoor is het juridisch conflict ontstaan met de projectontwikkelaar, waardoor die € 383.000 gemeenschapsgeld verwaterd zijn. Het huidige college moet nu de onder het vorige college gemaakte fouten afhandelen,
maar ook AB had op betere afloop gehoopt van dit geschil. De zaak zo proberen uit te spelen, zoals PrO nu doet, is daarom bijzonder jammer en populistisch.

Ruud van de Ven

Zie raadsinformatiebrief van het college


20 mei 2017

Algemeen Belang en de PPN

In de raadsvergadering van 18 mei werd de Perspectiefnota (PPN) besproken. De PPN is een doorkijk naar de toekomst van 2018 tot 2022, zoals dit college die nu ziet, en is richtinggevend. De begroting voor 2018, die in november door de raad moet worden goedgekeurd, is op deze PPN gebaseerd.

Algemeen Belang is positief kritisch over de in de PPN gepresenteerde financiŽle kant, maar is blij met de doelstellingen.

Veel van AB’s wensen vinden wij terug in deze PPN, Hieronder verkort samengevat:

De uitgebreide versie vind U hier:

zoals:

  - Sluipverkeer en A58:
  -
Seniorenhuisvesting:
  -
Parkeren
  - Staalbergven
  -
Parkeerdruk centrum Oisterwijk en participatie
Hele fietspad Haghorst -Moergestel

   Andere doelstellingen die AB steunt:

   - Leegstaande gebouwen in het buitengebied
   -
Onderhoud wegen en fietspaden
   
- veilig voetpad van Brede School deVonder naar de sporthal
 
Wat kan er volgens AB beter:
  - Aanpak Ondermijnende criminaliteit:
  - Recreatieparken en campings:
  - Promotie van de gemeente Oisterwijk:

Tot zover een greep uit de inbreng van AB bij de behandeling van de PPN. Ook de VVD steunde het daarin geschetste beeld in grote lijnen. PGB stemde ook vůůr met de verklaring dat zij de PPN als richtinggevend beschouwde (wat hij ook is). PrO stemde als enige partij tegen, omdat haar visie op de toekomst niet in de PPN stond.

Bijzonder:

Het bijzondere van deze PPN is dat zij een toekomstvisie geeft voor de periode na de gemeenteraadsverkiezingen (in maart 2018). Voor een deel is zij gebaseerd op het huidige coalitieakkoord.
Deze PPN vormt samen met vergevorderde plannen voor het nieuwe zwembad met sporthal en het voeren van een gedegen sociaal beleid is dit een duidelijke sollicitatie om nog enkele jaren door te gaan met AB als grootste partij van de gemeente Oisterwijk en Moergestel  .

 

14 mei 2017:

Brief van dhr. v.d. Boer op OisterwijkNieuws en in de Nieuwsklok
Ingezonden brief met onjuiste informatie over de rioolregeling.

In de betreffende brief geeft de schrijver zijn visie op de nieuwe regeling van de rioolbelasting , maar slaat de plank geheel mis. Het is niet voor niks dat de hele raad achter het raadsvoorstel stond , dat door AB was ingediend.  Dit  rioolvoorstel deed recht aan  zowel gebruikers als  eigenaren van gebouwen  en zorgde voor een eerlijke en sociale verdeling van die rioollasten.  Om U een voorbeeld te geven  bewoners van  sociale huurwoningen betalen nu  €82 tot  € 130 minder , omdat het eigenaarsdeel ten laste van de eigenaar komt. ( dit mag bij sociale huurwoningen niet worden doorbelast)
Het misverstand bij diverse inwoners bestaat hoofdzakelijk uit het feit dat  het eigenaarsdeel van de rioolbelasting wordt geind via de OZB aanslag, maar die wordt weer  in mindering gebracht op de rioolaanslag. Dat eigenaarsdeel heeft betrekking op de afvoer van het regewater, wat vele malen groter is dan het echte rioolwater.

Dit is toch heel iets anders dan dat de schrijver aangeeft.

Zie heel de uitleg van de nieuwe rioolbelasting.

13 mei 2017:

Toegankelijkheid Tiliander blijft klantonvriendelijk
 Modernisering Tiliander geeft weer toekomst-perspectief

Verslag raadsvergadering van 11 mei 2017

 Op 11 mei heeft de meerderheid van de raad besluiten genomen over het toekomstig beleid van 
 Tiliander en Den Boogaard. De stichting COM ( het bestuur van Tiliander Den Boogaard)  heeft
 enige  tijd geleden een plan van aanpak gepresenteerd over de toekomst van Tiliander den
 Boogaard. Bij die plannen zaten ook aanpassingen aan de gebouwen en daar was geld voor nodig.
 De raad heeft voor de Toegankelijkheid +/- € 113 en voor de interne verbouwing van Tiliander +/-
 € 447.000 .
liftAB had liever ook de bestaande invalidenlift vervangen voor een betere weer- en vandalisme bestendige versie, omdat die hellingbaan voor veel inwoners fysiek niet haalbaar is , maar  daar hebben VVD, Pro en PGB tegen gestemd. Verder heeft AB aangegeven dat die verbouwing alleen niet voldoende zal zijn , omdat veel inwoners van Oisterwijk dat Kunstkring gevoel in Tiliander  missen , waar je ook nog echte huiskamerkoffie kon krijgen.


Zie verder het hele verslag van AB.

zie ook OisterwijkNieuws over Tiliander.

Zie verslag in het BD

10 mei 2017:

Moergestel zit met een verkeer-chaos na ongeluk op RW 58

Zowel in het centrum van Moergestel als op de toegangswegen van Moergestel stonden lange files

file

Zie ook artikel uit het BD over sluipverkeer


10 mei 2017

Oisterwijk verzamelt steeds minder afval en scheidt beter
De gemeente heeft de cijfers over de afvalverzameling bekend gemaakt

afval verzameling

  Zie verder informatiebrief gemeente

10 mei 2017

Gemeente treft een schikking met ontwikkelaar Nic. van Esch straat

De gemeente is tot een schikking gekomen met de ontwikkelaar van de voormalige gymzaal aan de Nic van Eschstraat. Bij het vorige vonnis moest de gemeente Oisterwijk een schadevergoeding betalen van € 525.000 en nu € 285.000 zie verder informatiebrief


zie informatie brief


5 mei 2017
Maakt de gemeente Haaren rare bokkensprongen ?

Volgens de belangengroep Toekomst Haaren , doet het  college van Haaren vreemde zaken door onbesproken besluiten achteraf aan het raadsverslag toe te voegen.

Zie het artikel op OisterwijkNieuws


25 april 2017: 1 mei m2017 update

Belangengroep Toekomst Haaren wil dat de provincie  de regie overneemt

Belangengroep Toekomst Haaren steunt de provincie .
 zie brief belangengroep Haaren

Zie artikel op OisterwijkNieuws

Persbericht:

Provincie start onderzoek naar bestuurskracht van Haaren


’s-Hertogenbosch, 25 april 2017

De provincie start medio mei een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren. Een extern bureau verricht het onderzoek naar het functioneren van de gemeente in brede zin. De provincie en gemeente kunnen de resultaten gebruiken als basis voor het formele traject van de herindeling van Haaren. Gedeputeerde Staten hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de raad en het college van B&W van Haaren een effectief vervolg geven aan het raadsbesluit tot splitsing van de gemeente Haaren. Dit komt mede door de gebrekkige samenwerking met buurgemeenten en onvoldoende urgentiebesef. Dit concluderen GS op basis van diverse gesprekken en briefwisselingen in de afgelopen maanden

Mogelijk is dit het gevolg van de brief van 21 april 2017 die de gemeente Haaren heeft geschreven aan de Provincie en de omliggende gemeenten

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

9 april 2017:

Verslag Raadsvergadering van donderdag 6 april 2017

Uit deze agenda sprongen 2 zaken naar voren: de ontsluiting van de wijk Pannenschuur richting Heukelom en het categorieŽnbesluit betreffende de vergunningprocedure.

Hoe lopen de hazen in de politiek
Alvorens met de agenda te beginnen werd aan een aantal inwoners van onze gemeente een oorkonde uitgereikt voor het deelnemen aan een cursus “Hoe werkt dat nu in de politiek” of anders gezegd “Hoe lopen de hazen in de politiek” en hoe komt besluitvorming tot stand. Hiervoor is een aantal bijeenkomsten geweest met ook deelnemers uit Hilvarenbeek en Goirle.

De ontsluiting van de wijk Pannenschuur

Zo’n tien jaar geleden, bij de ontwikkeling van het plan ‘Pannenschuur Buiten ‘, bleek er een ontsluiting nodig te zijn van deze wijk op de Heukelomseweg. De Heukelommers waren bang dat de Heukelomseweg daardoor een sluiproute zou worden richting Tilburg en de N65. De raad heeft toen aangegeven dat die ontsluiting door de raad moest worden goedgekeurd d.m.v. een verkeerscirculatieplan.

Toen de plannen voor die ontsluiting naar buiten kwamen, is er een klankbordgroep gevormd die hier zijn mening over gegeven heeft. Vervolgens is er een actiegroep gevormd van bewoners van straten, die niet in de klankbordgroep zaten en die zich dus niet gehoord voelden. AB is toen ter plaatse gaan kijken en heeft samen met die actiegroep (bewonerscomitť) een oplossing gezocht voor zijn bezwaren. Die zijn vervolgens meegenomen in de plannen. Kort gezegd: iedereen heeft mee kunnen praten over dit voorstel over de ontsluiting en iedereen was tevreden. Ter elfder ure echter vonden bewoners van een bepaalde straat dat de uitvoeringsmaatregelen niet voldoende geborgd waren in het raadsvoorstel. De wethouder gaf aan dat dit wel degelijk het geval was en zegde (nogmaals) toe dat de uitvoering zal gebeuren zoals in het concept-uitvoeringsplan is opgenomen. Het amendement (wijzigingsvoorstel) van de oppositie om de maatregelen in het raadsbesluit zelf op te nemen werd door AB en zijn coalitiepartner VVD niet gesteund. Zij vonden het amendement niet alleen overbodig, maar ook niet correct, omdat de uitvoering van het verkeerscirculatieplan een bevoegdheid van het college is.

Het categorieŽnbesluit veehouderij

Bij dit onderwerp werd duidelijk dat de oppositie zat te wedden op een paard dat niet eens meeliep in de race. Het ging hier niet om het vaststellen van het beleid, maar om een soort werkverdeling tussen het college en de raad bij de vergunningverleningen in de veehouderij. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van eind november betreffende de correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied moeten agrariŽrs voor alle wijzigingen in het aantal dieren, diersoorten en stalsystemen een vergunningaanvraag doen, die via de raad moet lopen. Het gaat om enkele tientallen aanvragen per jaar. Om U een idee te geven : “Op dit moment liggen er 38 aanvragen voor wijziging van een vergunning in de veehouderij en in 2015 en 2016 respectievelijk 38 en 28” Dit is een tijdrovende en belastende procedure, zowel voor de aanvrager als voor de raad en de ambtelijke organisatie. Daarom stelde het college voor om d.m.v. een zogenaamd categorieŽnbesluit bepaalde vergunningaanvragen alleen door het college te laten afdoen, dus buiten de raad om. Alle partijen vonden echter dat de raad bij meer vergunningaanvragen moest worden betrokken dan het college voorstelde om zo beter de vinger aan de pols te kunnen houden, vooral waar het de volksgezondheid betreft. AB en de VVD kwamen daarom met een amendement, waardoor het college alleen aanvragen zelf mag afdoen, wanneer niet alleen de emissies vanuit de stallen niet toenemen, maar ook het aantal dieren niet stijgt. Dit betekent o.a. dat een vergunningaanvraag voor een bedrijfsbeŽindiging niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd, maar een die een uitbreiding van het aantal dieren betreft wel.

De oppositie kwam met een eigen amendement, maar leek tijdens de bespreking van het raadsvoorstel de weg kwijt te zijn en te denken dat het om de vaststelling van een nieuw veehouderijbeleid ging. Hierdoor eindigde de behandeling van dit raadsvoorstel op een vreemde manier, doordat PGB eerst wel het amendement van de coalitie steunde, maar toch tegen het geamendeerde raadsvoorstel stemde.

In het raadsbesluit is ook vastgelegd hoe de 250 meter grens vanaf de kernen wordt bepaald. Veehouderijen, die binnen die afstand liggen, zijn een aparte categorie in het veehouderijbeleid. Die grens is niet dezelfde als die van de bebouwde kom.

Aanbieding resultaten enquÍte Bienekeboldersgebouw

bienekeboldersAB heeft aan het eind van de raadsvergadering de uitslag van de door haar gehouden enquÍte ovinaer de toekomstige invulling van het leegkomende schoolgebouw aan wethouder Batenburg overhandigd. Er zijn in totaal 16 reacties ontvangen met een 20- tal suggesties. Duidelijk is dat de grote meerderheid gaat voor seniorenhuisvesting met een publieke component. Zo’n publieke ruimte kan dienen voor kleinschalige activiteiten, waar de ouderen ook aan deelnemen. Mogelijk kunnen zij ook het beheer hebben over deze publieke ruimte. AB heeft er het volste vertrouwen in dat het college dit zal meewegen in zijn besluit over de invulling van dit mooie gebouw. De wethouder heeft dit overigens toegezegd.


Ruud van de Ven

Jan Jonkers

2 april 2017:

Komt er een einde aan de rotte plekken van Oisterwijk en Moergestel ?
Algemeen Belang in het bijzonder , maar ook andere partijen hebben hier al jaren op aangedrongen.

Het college heeft er nu goede hoop op , dat zowel de verloederde locatie "Kartonnage" in  Oisterwijk en "Den Tob" in Moergestel hun langste tijd gehad hebben. Uit gesprekken met  woonstichting  Leijstromen en de eigenaren lijkt er schot te komen in de ontwikkeling van beide "rotte plekken" in onze gemeente.
Ook zit er beweging in de ontwikkeling van andere locaties in de Kerkstraat in Oisterwijk.
Dit alles staat vermeld in de raadinformatiebrief die de gemeente aan de raads- en commissieleden heeft gestuurd.
Zie de Raadinformatiebrief.

Even ter herinnering:
Kartonnage:
kartonnageDe kartonnagelocatie , waar Donders kartonage gevestigd was ,  is een voormalig kartonfabriekje waar vooral ook dozen gemaakt werden voor de diverse schoenfabrieken en bakkers in Oisterwijk en omgeving . Het gebouw staat al jaren leeg. De ontwikkeling van deze locatie is al jaren een strijdpunt tussen ontwikkelaars en de bewoners van de omgeving.. Dan was het te hoog, dan weer te veel inkijk , dan weer parkeeroverlast. Hier hebben al enkele ontwikkelaars hun neus aan gestoten. Tevens is er een groot hoogteverschil richting voorste stroom , wat ingepast moet worden. Aan de kant van de Kerkstraat staan nog enkele huizen , die ook al jaren te koop hebben gestaan. Hiervan konden de eigenaren en de gemeente het niet eens worden over het aantal te bouwen woningen. Nu mogelijk alles in een hand komt is er licht aan de horizon en wordt Oisterwijk verlost van deze verloederde locatie.

Den Tob
den tobDe soap aan de Ermelindeshof ofwel Den Tob loopt al veel langer.  Den Tob is eigenlijk een voormalig  overgebleven deel van de in 1951 afgebrande schoenfabriek van van Bommel.
Gebruikt door Hades , als een soort jeugdcentrum , daarna als KPJ- honk en verenigingsgebouw voor de katholieke jonge boerinnen. 

In 1984 kreeg het pas de naam "Den Tob"

De socialistische partij Moergestel heeft  nog geprobeerd dat overblijfsel van de voormalige kantine van Bommel schoenfabriek op de monumentenlijst te zetten.
Intussen werd er in 1991 een parochiecentrum , gesitueerd tussen den Tob en de Man ( nu een restaurant) en in 1993 is den Tob afgebroken en braak komen te liggen en is nu eigendom van de woonstichting. Daarnaast staat een voormalige bakkerij met winkel , die totaal verloederd is, en al jaren een steen des aanstoot is voor het Moergestels centrum . Dat werd toen eigendom van een aantal eigenaren , als speculatie-object. Daarnaast staat een voormalige winkel van tuingereedschappen en machines , die ook al lang leeg staat. Kortom een locatie die aan herinrichting toe is.

In 2007 is ook al een poging gedaan door de bouwcombinatie ACM en de woonstichting, welke toen is afgeketst i.v.m. de bouwcrisis.

Deze verzameling van gebouwen kan nu mogelijk worden her ontwikkeld. Nu zal er een nieuwe poging gedaan worden.

Kortom AB is blij dat het college deze schandvlekken voortvarend aanpakt en zowel Oisterwijk als Moergestel weer een beter aanzien geeft..28 maart 2017:

AB stuurt 16 reacties naar de gemeente over invulling schoolgebouw
 Aan het einde van dit schooljaar komt het schoolgebouw aan de Bosstraat in Moergestel leeg te staan. AB heeft een oproep in de Nieuwsklok geplaatst en met succes
 
 16 betrokken inwoners hebben een voorstel ingediend , hoe het leegkomende schoolgebouw moet worden ingevuld. Duidelijk is dat het een Moergestel vriendelijke bestemming moet krijgen , enerzijds met senioren huisvesting met mogelijk zorg aangevuld met een publieke ruimte waar bewoners en inwoners van Moergestel elkaar kunnen ontmoeten. Deze publieke ruimte moet duidelijk laagdrempelig zijn en vooral kleinschalig. Ook de Heemkundekring , kunstenaars en Weekendkunst hebben interesse en willen hier graag aan meewerken blijkt uit de reacties.
          tevens heeft AB het college gevraagd om een info-avond te houden in het
      schoolgebouw aan de Bosstraat , zodat inzenders hun idee kunnen toelichten

 
 
AB stuurt 16 ideeen 
 

27 maart 2017

"Toekomst Haaren" vraagt om interventie van provincie in proces van herindeling.

Duidelijk is dat de belengroep "Toekomst Haaren" er een hard hoofd in heeft of dit college en Raad van Haaren die herindeling wel serieus oppakken. Dit schrijven zij aan de provincie Noord Brabant.
Daarom vragen zij hulp bij de provincie. AB heeft zich steeds op het standpunt gezet dat een zo snel mogelijke herindeling  het beste is voor de inwoners van de dorpen van de gemeente Haaren.

Zie brief belangengroep Toekomst Haaren aan de provincie en andere brieven van deze belangengroep


Zie ook artikel op OisterwijkNieuws


22 maart 2017:

Stand van zaken herontwikkeling studiegebied KVL-terrein en KVL-terrein
De gemeente heeft een Raadsinformatiebrief uitgegeven over de laatste ontwikkelingen rondom KVL en het Studie gebied , zoals U ook hebt kunnen lezen in het BD zijn er ook ontwikkelingen aan de andere kant van het spoor.
Op de plaats van de EMT… en de voormalige Schoenenreus komt een JUMBO supermarkt.
Kortom dit bij elkaar wordt de slagroom op de taart rondom KVL en het centrumgebied

Raadsinformatiebrief Maart 2017a


18 maart 2017: Update

Gemeenteraad van  Oisterwijk geeft groen licht voor Haaren bij Oisterwijk

Gemeenteraad van Haaren krabbelt terug

De gemeenteraad van Haaren heeft gisteren een motie aangenomen waarin zij aangeeft alsnog een referendum  te willen houden onder de inwoners van Haaren over een eventuele opdeling van de gemeente Haaren .
Een vreemd besluit , omdat die zelfde raad een eerder referendum over  dit onderwerp geblokkeerd heeft.

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft aangegeven dat Haaren van harte welkom is , in welke vorm dan ook.
Over de datum , daar waren oppositie en coalitie het niet eens , hierdoor steunden PGB en Pro het raadsvoorstel niet. De meerderheid van de raad stemden voor dit voorstel.

Sommige lieden vinden dit ondemocratisch  , raar toch .  Raadsleden zijn toch gekozen om voor hun kiezers besluiten te nemen of niet soms !  Volgens de oppositie is dat in Oisterwijk anders.
De raadsleden uit Boxtel en Vught stemden ook voor dit voorstel , zijn die dan ook ondemocratisch bezig ?


zie het raadsvoorstel

Een overzicht van artikelen over Haaren bij Oisterwijk op Oisterwijkniews

Zie ook artikel in het BD over opsplitsing Haaren

Voorzitter VVD Haaren beschuldigd belangengroep Haaren

17 maart 2017:

AB maakt Oisterwijk en Moergestel veiliger !

Komt er meer camerabewaking in Oisterwijk en Moergestel ?

cameraAlgemeen Belang heeft met steun van de VVD een motie ingediend, waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken of cameratoezicht kan bijdragen een veiligere gemeente Oisterwijk.
Tevens het college opdracht gegeven om hiervoor middelen in de PPN op te nemen.

Bij de opsporing van vandalisme en criminaliteit wordt steeds meer gebruik gemaakt van beeldmateriaal van camera's en door burgers aangeleverd beeldmateriaal. We zien het wekelijks op TV bij opsporingsprogramma,s . gisteren morgen nog stond er een artikel in het BD , dat het mogelijk wordt voor particulieren om via burgernet foto's door te sturen naar de politie.

Ook vraagt de politie steeds meer om medewerking van bedrijven die over camerabewaking beschikken.

AB is van oordeel dat Oisterwijk niet achter kan blijven om Oisterwijk veiliger te maken.

Door middel van camerabewaking kunnen achteraf beelden worden bekeken als daar aanleiding voor is en tevens kan de politie bij alarmmeldingen direct meekijken en zo effectiever ingrijpen en opsporen.


AB heeft het college gevraagd om naast het al bestaande cameratoezicht , ook  de centra van Oisterwijk en Moergestel  daar in op te nemen.

Hebt U locaties waar U zich ook erg onveilig voelt , die voor camerabewaking in aanmerking komen meld die dan aan bij de gemeente of bij Algemeen Belang, wij zullen uw inbreng doorgeven aan de verantwoordelijk wethouder .

Ruud van de Ven Tel 0135131938 of RCMVDVEN@hetnet.nl  of Jan Jonkers 0135132209 of
 jja.Jonkers@Home.nl

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Zie ook artikel in het BD over camera bewaking

16 maart 2017:

Update snelheidsmeters !

dsiWij hebben al een 30 tal meldingen gekregen waar volgen de bewoners veel te hard wordt gereden. AB komt in verloop van de komende weken met een inventarisatie. Hebt U ook nog een melding, het kan nog .
Meld U zich dan bij
:
R.C.M. van de Ven (tel. 013 5131938), mailadres : RCMvdVen@hetnet.nl of Jan Jonkers ( tel. 013 5132209), mailadres : jja.jonkers@home.nl


8 maart 2017:


Gemeente krijgt 4 extra snelheidsmeters z.g.n. DSI's


Wordt bij jou in de straat ook veel te hard gereden ?

DSIVorig jaar heeft AB het college gevraagd om extra snelheidsmeters, de zogenaamde DSI (dynamische snelheidsindicatie), voor de diverse invalswegen en 30- km zones.
Oisterwijk heeft op dit moment 7 DSI's: 4 op vaste plaatsen en 3 die wisselen van locatie. Zij slaan ook het aantal verkeersbewegingen en de snelheid op. Dit is later uit te lezen.
Het belangrijkste is dat de snelheid, waarmee iemand rijdt, wordt weergegeven.
Heel veel bestuurders rijden onbewust te hard , daarom is dit een prima hulpmiddel om hen daarop attent te maken.

De wethouder heeft op verzoek van AB subsidie aangevraagd voor extra DSI's en gekregen. We krijgen 4 snelheidsmeters erbij. Deze kunnen zowel vast als dynamisch worden ingezet.

Oproep:

Nu de vraag: Waar moeten die DSI's komen te staan of ingezet worden ???

AB wil nu van U weten waar deze nieuwe DSI’s volgens U het best kunnen worden ingezet.
Wij zullen de wethouder dan adviseren om die locaties mee te nemen in de plaatsingslijst.

U kunt uw locatie melden aan R.C.M. van de Ven (tel. 013 5131938), mailadres : RCMvdven@hetnet.nl of Jan Jonkers ( tel. 013 5132209), mailadres : jj.jonkers@home.nl28 febr. 2017.   Zie update  22 febr.2017

Wederom spierballentaal van het actiecomitť "Nee" Insaid

Het is bijzonder jammer dat een actiegroep zich bedient van  dergelijke spierballentaal om hun doel te bereiken en nu zelfs de suggesties wekt dat AB nu zomaar voorstander is van muziek activiteiten in het Insaid-gebouw.
Laat een ding wel duidelijk zijn , met honing bereik je meer dan met azijn , zeker in de politiek

AB wil dat het college betrokken en verstandig bestuurt en zich laat leiden door de regelgeving die hier voor  in het leven geroepen is ,  om willekeur te voorkomen.  Hieronder staat een link naar een begrijpelijke uitleg over die kruimelregeling , zodat U uw eigen mening kunt vormen , dan in plaats van de spierballentaal van het actiecomitť.

Klik hier voor de spieballentaal van het commitť "nee "Insaid

Klik hier voor de kruimelregeling en zijn mogelijkheden.

26 febr.  2017


Wat moet er gebeuren met het schoolgebouw aan de Bosstraat?

Informatie over verhuizing Bienekebolders naar de Vonder

De schoolbesturen hebben aan de ouders/verzorgers van de leerlingen een brief geschreven dat het de bedoeling is dat de Bienekebolders met ingang van het nieuwe schooljaar in het gebouw van de Vonder komt. De raadsleden hebben 2 weken later een raadsinformatiebrief gekregen, nadat het college dit initiatief welwillend had ontvangen.

Verder hebben de schoolbesturen een  intentieverklaring   naar buiten gebracht, waarin staat dat een informele samenwerkingsschool het doel is. Dit heeft de nodige vragen opgeroepen, zoals: wat voor school komt er straks, is er nog plaats voor een geloofsovertuiging en hoe wordt er les gegeven? Eťn ding is wel duidelijk: de Bienekebolders verhuist naar de Vonder.

Hoe nu verder met dat schoolgebouw ?

Uit de vele reacties, die AB naar aanleiding van haar oproep heeft gekregen, blijkt heel duidelijk dat dit gebouw een rol moet gaan spelen in de leefgemeenschap van Moergestel. Er zijn diverse voorstellen gekomen, die daaraan invulling kunnen geven. Om enkele te noemen : een hospice, een opvang voor eenzame ouderen,  een creatief centrum met dagbesteding voor ouderen , een atelier met daar omheen appartementen , huisvesting heemkunde en huisvesting reparatieteam. AB zal alle ideeŽn, zo’n 20 stuks, anoniem aan het college beschikbaar stellen. Daarbij zal AB de suggestie doen dat er een open dag georganiseerd zal worden, zodat alle geÔnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen.


22 febr. 2017: Update 28 -2 -2017

Actiecomitť Insaid "Nee" schiet zich zelf in de voeten

AB is populistisch geleuter van oppositie beu.

Op dit moment worden artikelen rondgestrooid door oppositiepartijen en belangengroepen over Insaid en links afslaan bij overweg Heusdensebaan. Grove aanvallen op individuele raadsleden worden niet geschuwd. De werkelijke feiten worden echter niet genoemd over Insaid, het Links afslaan Heusdensebaan, het aantrekkelijker maken van de cultuur-centra en het parkeren rondom het centrum.

Hieronder een korte toelichting op de besluiten die kortgeleden door de raad zijn genomen. Helemaal onder vind U de links naar de betreffende artikelen en scheld canonaders.

Besturen is ook besluiten durven te nemen en niet maar blijven pappen en nat houden
Deze coalitie durft ook minder populaire maatregelen te nemen als dat nodig is

Links afslaan Nic. van Eschstraat waarbij  Veiligheid voor alles het motto is

Het is bijzonder jammer dat nu zo met modder gegooid wordt , zonder alle feiten te vertellen.

Laat een ding duidelijk zijn het college en ook AB hebben dit besluit genomen uit veiligheidsoverwegingen op en rondom de betreffende overweg en nadat er wel degelijk met inwoners van de Waterhoef overleg is geweest en zij hun bezwaren naar voren hebben kunnen brengen , tevens is er aanvullend nog een neutraal onderzoek geweest naar de gevolgen van het niet links afslaan bij de Nic. van Eschstraat in andere straten. Het zal nooit naar iedereen zijn zin zijn .

Op bepaalde plaatsen worden aanpassingen gedaan ,zoals de kruising bij de Peperstaat , die een voorrangskruising wordt en waar het zebrapad wordt verhoogd als een soort drempel . Tevens wordt de vernauwde doorgang in de Peperstraat een voorrangsregeling toegepast . In de Boxtelsebaan worden extra parkeerplaatsen aangelegd en een parkeerverbod op de straat. De Joh. Lenartstraat krijgt een veiliger fietspad.

Wij als AB hebben samen met de inwoners naar oplossingen gezocht en PGB en Pro hebben de inwoners aan hun lot overgelaten.
Kan iemand AB vertellen waarom automobilisten van uit de Heusdensebaan of Haarenseweg niet via de Laarakkerweg de wijk Waterhoef kunnen benaderen in plaats van via Peperstraat en Terburghtweg met zijn Tovervogel ?
Kortom de populistische krokodillentranen van Pro en PGB zijn hier volkomen misplaatst.

Insaid:

Ook hier weer het zelfde verhaal ,populisme ten top.

De motie die door PGB is ingediend en door Pro gesteund ging helemaal niet over de Insaid , sterker nog er is zelfs nog geen vergunning aanvraag ingediend.
Het ging hier over een regeling waarvoor het College een mandaat heeft en die het college wettelijk moet toepassen , om te voorkomen dat er van rechtswege automatisch een vergunning wordt verleend. PGB en Pro wilde dat mandaat beknotten door het college te dwingen elke toepassing van die kruimelregeling aan de raad te moeten voorleggen.

Dat de coalitiepartijen de motie niet wilde steunen heeft alles te maken met betrouwbaar besturen en geen politieke willekeur te laten ontstaan.

Inwoners hebben recht op een dergelijke procedure , want stel je voor , dat afhankelijk van de politieke kleur van het college er wel of geen vergunning kan of mag worden verleend.

Ook de willekeur waarmee PGB en Pro met de inspraak van burgers omgaan , spreekt boekdelen, vraag dat maar eens aan de inwoners van Moergestel.

Samengevat , Het college nog de raad hebben geen besluit genomen of er nu wel of niet muziek festiviteiten in Insaid mogen plaats vinden. AB wacht de wettelijke procedure met vertrouwen af.

Het actie commitť "insaid Nee" schiet zich met hun artikel zelf in de voeten

Klik hier voor een duidelijke uitleg over de kruimelregeling

Cultuurcentra:

De cultuurcentra zijn aan een aanpassing toe aan deze moderne tijd, vooral de Tiliander loopt ver achter.
De toegankelijkheid bij Tiliander  voor ouderen en mindervalieden moet worden aangepast zodat ook zij kunnen deelnemen aan  festiviteiten en daarbij hoort ook  veilige vluchtwegen.  De entree van Tiliander moet  aantrekkelijker worden  en  voorzien worden van een gemengd dienstenaanbod  , van BiB, VVV, Twern , huurvereniging, KBO enz. enz. en het gebouw moet multifunctioneel worden.
Voor Den Boogaard zijn minder aanpassingen nodig , omdat daar deze stap al gemaakt is.

Parkeren:

Het college probeert de Parkeeroverlast rondom het centrum zoveel mogelijk te beperken , door vrije parkeerplaatsen te creŽren op diverse plaatsen rondom het centrum. Wat pro nu doet is alleen maar inwoners ontevreden te maken  omdat het in hun straat nog niet helemaal in opgelost. Het college moet kijken naar heel het parkeer probleem rondom het centrum en ik weet zeker dat het voor velen al een verlichting is , maar toveren kunnen we nog steeds niet

Artikel op OisterwijkNieuws over cultuurcentrum enz

Artikel parkeren enz van Pro
 
Artikel belangegroep "Insaid Nee"

Artikel Heusdensebaan en Harry Marsť


Artikel op OisterwijkNieuws van 28-2-2017 over reactie Insaid


 


5 febr. 2017:

Update: Het is de bedoeling dat de Bienekebolders verhuisd naar de Vonder , dus de school zelf sluit niet , zoals ook uit de tekst blijkt , dit om misverstanden te voorkomen.


BSO  Bienekebolders bestond in 2016 25 jaar
Openbare school-gebouw Bienekebolders  te Moergestel gaat sluiten.
School gaat naar brede school de Vonder
bienekebolders 1
Door een terugloop van leerlingen wordt de Bienekebolders ondergebracht in brede school de Vonder , op zich niks mis mee. Iets anders is het wat gaat er met dat schoolgebouw gebeuren ? Hierover maken inwoners van Moergestel zich zorgen en terecht. De Bosstraat is een mooie oude straat met veel mooie huizen en het zou jammer zijn om dat schoolgebouw uit dit straatbeeld te verwijderen.
Een zorgcentrum zou daar bv. niet misttaan.
Algemeen Belang wil nu graag weten van de inwoners van Moergestel hoe zij daar tegen aan kijken of een andere invulling hebben. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat hier ook weer een verloederde situatie ontstaat.

Daarom deze oproep : Wie weet een passende bestemming voor dat schoolgebouw ?

Graag uw reactie naar Ruud van de Ven Rootven 65 Moergestel mailadres rcmvdven@hetnet.nl tel 013 5131938 of aan Jan Jonkers Bosstraat 28a Moergestel mailadres: JJA.jonkers@home.nl tel 0135132209


Viering 25 jarig bestaan Bienekebolders (oisterwijkNieuws)

31 jan 2017:

1 jan. 2019 wordt als theoretische datum achter de hand gehouden
Het dorp Haaren gaat waarschijnlijk op 1 jan. 2020 samen met Oisterwijk

De grote vraag is, wanneer er nu gemeenteraads verkiezingen zullen plaatsvinden. Blijft dit gewoon in maart 2018 en een herindeling verkiezing in nov 2019  . Mocht  1 jan 2019 toch haalbaar zijn dan lijkt het logies om de  gemeenreaad verkiezing van  maart 2018 uit te stellen tot eind 2018.

Met een datum van  1 jan. 2020 moet de bevolking binnen 1,5 jaar 2 maal naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen en de raad moet wethouders benoemen voor +/- anderhalf jaar, welke wethouder zit daar nu op te wachten,

Lees verder het hele rapport

Zie ook artikel in het BD

zie artikel op OisterwijkNieuws


23 jan 2017:

Burgemeester en politie staan hier positief tegenover
Zowel in Oisterwijk als Moergestel komen proeven met camerabewaking

Algemeen Belang roept al jaren om camerabewaking op de risicoplaatsen in onze gemeente. De Sonman in Moergestel heeft het al jaren en dat bevalt prima en voorkomt diefstal en vernieling . Ook in bepaalde wijken in Oisterwijk is al camerabewaking. Ter verduidelijking de beelden worden opgenomen en alleen bekeken als  dat nodig is , dus niks privacy verlies.
AB heeft dit kort geleden weer ter sprake gebracht bij de burgemeester die over de veiligheid gaat en hij heeft alsvolgt geantwoord:
 

“In een reactie heeft de burgemeester aangegeven dat een proef in voorbereiding is om op diverse plekken in de gemeente te komen tot (mobiel) cameratoezicht op diverse locaties. Daarvoor komt zeker ook Moergestel in aanmerking ter ondersteuning voor het toezicht door politie en gemeente.”

Er zijn zelfs mogelijkheden dat de politie bij een alarmmelding direct kan meekijken wat er gebeurt en de passende maatregelen nemen.

Kortom AB streeft niet alleen voor een sociale gemeente Oisterwijk maar ook voor een veilig  Oisterwijk en Moergestel.
18 jan 2017:
“beter planten dan kappen”.

Snapt U het nog ?


In het BD van vrijdag stond een artikel over de kap van honderden bomen rondom het Galgenven ter verbetering van het het water van dat ven ,zoals we ook hebben gezien rondom het Belvertsven op de Kampina en mogelijk nog andere vennen. Ook de eikensterfte op de Kampina en landgoed de Rosephoeve heeft voor een kaalslag gezorgd , alleen omdat natuurorganisaties daar iets anders willen dan er nu is. Nu lees ik in dat zelfde blad een artikel over het alsnog aanplanten van bomen in de Kerkstraat te Oisterwijk na de renovatie , omdat een locale politieke partij , gesteund door het biodiversiteiten team dit willen uit natuurroverwegingen , onder het motto “beter planten dan kappen”.

Kan iemand mij vertellen wie nu eigenlijk bepaalt en kan onderbouwen , waarom het op de ene plaats wel goed is voor de natuur en biodiversiteit en elders niet. Het lijkt er op dat dit wel heel selectief wordt toegepast, want veel inwoners in onze gemeente ondervinden last van grote bomen die hun huis vochtig of donker maken of de ontwikkeling en de groei van hun tuin sterk beperkt , daar mag die grote boom echter niet weg , volgens die zelfde milieuorganisatie.

Bewoners in de woonkernen beleven natuur op een heel ander wijze dan daar buiten , hebben die dan geen recht op een mooie tuin of licht huis.

Laat duidelijk zijn bomen hebben een goede invloed op het milieu , maar als ze te groot worden en gaan overheersen , moet je ze kunnen vervangen door kleinere exemplaren

Wat nu echter gebeurd is willekeur.

Ruud van de Ven11 jan 2017:

il Cuore wordt weer opgebouwd .
Waarmee Moergestel zijn fitness en tennis centrum weer terug krijgt

tenniscemrum

Naar alle waarschijnlijkheid kan er half maart gestart worden met de herbouw van Il Cuore. Er zal op dezelfde fundering gebouwd worden, wat het proces zal versnellen. Naar verwachting zullen de deuren begin september geopend kunnen worden.
 

Fitness
Uiteraard komt er een hele mooie, ruime fitness ruimte terug. Een ruimte die ongeveer drie maal zo groot is als onze huidige fitness.
Maar ook op korte termijn gaan er veranderingen plaatsvinden. Over ongeveer vier weken zal er een complete lijn nieuwe apparatuur bij komen. Het gaat hier om de E-gym cirkel. Acht elektrisch gestuurde apparaten zullen je van alle mogelijke trainingsgemakken voorzien. Zo hoef je bijvoorbeeld je afstellingen en je trainingsgewicht niet meer te onthouden. Op basis van een maximale krachttest en een eenmalige afstelling, zal het apparaat dit voor je onthouden en voor je instellen.


Wellness
De nieuwbouw zal natuurlijk opnieuw de nodige Wellness voorzieningen huisvesten. De zonnebank, wellplate en de massageruimte zal je zeker terug gaan zien. Aanvullend hierop komen er in iedere kleedkamer een infrarood- en een zoutkristalsauna. Zoals wellicht bekend is, is de infraroodsauna erg goed voor de spieren en zorgt de zoutkristalsauna voor totale ontspanning en een positieve werking op de luchtwegen.

Tennis
Niet te vergeten komen er, zoals voorheen, twee tennisbanen terug. Ook hier gaan we een vernieuwingsslag toepassen. De Pulastic Comfort Court is de ondergrond, die onder meer bij de Australian- en de US-open wordt gebruikt. Deze vloer zal ook bij Il Cuore ingezet gaan worden. Deze ondergrond is uit verschillende lagen opgebouwd en zorgt daarmee voor de perfecte demping. Dit verhoogt het speelgemak en voorkomt de nodige blessures. De snelheid van de baan is te vergelijken met een gravelbaan.
Bij de reserveringen gaan wij uit van het rooster van seizoen 2015-2016. In eerste instantie krijgt dus iedereen de gelegenheid om op zijn eigen, vertrouwde tijd te spelen
.

3 Jan 2017:

Oisterwijk  ook  "wonder mooi" in de winter  !

winerland 1winter wonder land 2
wondermooi 3winter mooi 4
klik op de foto voor volledig scherm

Voor nog 40 prachtige foto's meer van Leny van Schijdel op OisterwijkNieuws klik hier


2 jan 2017:

Is dit nu de binnenkomer voor het nieuwe jaar van PrO ?

Met nieuwjaar worden er handen gegeven en gekust alsof we elkaar een heel jaar niet gezien hebben , maar het hoofddoel is toch elkaar voorspoed en gezondheid toe te wensen.

Ik vind het daarom ook vreemd dat ik op OisterwijkNieuws een soort slecht nieuws-show van Pro voorgeschoteld krijg of wordt de aanval op een journaliste van de Nieuwsklok gebruikt om verkiezing retoriek te spuien. Ook AB heeft wel eens moeite met artikelen in de Nieuwsklok en het BD , maar om dit nu als binnenkomer te gebruiken voor het nieuwe jaar ontgaat ons.

Ook AB is niet altijd blij met het collegebeleid en ook niet met de plannen van de oppositie , maar op dit moment wenst AB het college en ook alle andere partijen en journalisten , tocch alle goeds , gezondheid en wijsheid toe en over enkele weken zullen we de politieke degens weer kruisen .

Meestal steunen wij , zij aan zij met onze coalitiepartner , het college en soms ook niet , zoals met de rioolheffing , dan zoeken we steun bij de oppositie of komt de oppositie met betere plannen dan steunen wij de oppositie , dat moet toch kunnen in een duaal stelsel.

Alle partijen willen ten slotte allemaal het beste voor onze inwoners , alleen heeft iedereen zo zijn prioriteiten en uitgangspunten , maar nu zeggen we : De beste wensen voor iedereen en veel gezondheid maar in het bijzonder voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk.

Ruud van de Ven fractievoorzitter van AB

Jan Jonkers vice-fractievoorzitter van AB


Zie artikel op OisterwijkNieuws

31 dec 2016:
Waarom moet iedereen steeds boeten voor enkele vandalen ?


Veel onzekerheid over parkeren tussen kerst en nieuw.

Dat het college probeert om schade te voorkomen aan parkeer automaten als gevolg van vuurwerkvandalisme is een goede zaak. De wijze waarop roept toch veel vragen en onzekerheid op en leid tot irritatie bij de bezoekers van het centrum van Oisterwijk. Het parkeren vrij maken tijdens die dagen heeft ook weinig zin , omdat dan het centrum in de kortste keren potdicht zit.

Alleen telefonisch betalen is voor veel ouderen een brug te ver.

Waarom moet nu iedereen steeds boeten voor enkele vandalen ?

AB streeft al jaren naar camerabewaking in de centra van onze gemeente, in andere gemeenten levert dat goede resultaten op bij het opsporen van dergelijke vandalen , maar ook van criminele activiteiten.
Sommigen zullen weer over privacy beginnen te zeuren, maar laat duidelijk zijn, deze beelden worden alleen maar gebruikt en bekeken als er iets gebeurt is.
Op industrieterrein de Sonman in Moergestel werkt dit systeem al jaren tot ieders zijn tevredenheid en zeurt niemand over privacy .

Kortom laat Oisterwijk een gastvrije gemeente zijn en blijven , waar het veilig vertoeven is .

Ruud van de Ven

Zie ook mopperen over parkeren in Oisterwijk op OisterwijkNieuws


Parkeermeters afgeplakt met vuurwerkstikkers op OisterwijkNieuws


25 dec 2016:


 Treintje verbind Haaren nu al met Oisterwijk en Moergestel

Actie om ouderen op te halen voor het zwemmen is een groot succes


treinMet dit initiatief haalt Oisterwijk de landelijke pers , met hun extra service voor ouderen.

Tevens is het prachtige gelegenheid om ouderen uit hun isolement te halen , je zou het het "manteltreintje" kunnen noemen. Door deze service nu ook uit te breiden naar Haaren wordt een voorschot genomen op een eventuele samenvoeging van deze 3 dorpen in een gemeente.

Klik hier voor het filmpje op TV

23 dec 2016:


Huurders van sociale huurwoningen betalen nu € 81.78 minder rioolheffing

Met het voorstel van AB is de Rioolheffing socialer verdeeld

Met steun van zowel PGB als Pro is de rioolheffing eerlijker verdeeld, tussen gebruikers en eigenaars.

Al jaren lang wordt de rioolheffing verdeeld aan de hand van verbruikstafels van het watergebruik.

Dit stelsel is niet meer houdbaar , omdat de afvoer van het hemelwater een steeds grotere rol gaat spelen. Om die reden is een eigenaarsheffing ingevoerd en een gebruikersheffing uitgedrukt in m3

Het voorstel van het college , had het grote nadeel dat sommige grootverbruikers er meer dan  € 10.000 op vooruitgingen ( dus minder moesten betalen) , daarin tegen de klein verbruikers een stevige verhoging kregen. AB vond dit onrechtvaardig en diende een ander voorstel in dat de meerderheid van de raad kreeg. Hierin stonden 2 zaken centraal, de grootverbruikers gingen wel minder betalen maar wel minder minder. het grootste deel van de gebruikers ( +/- 8000) komen in een categorie terecht van 1 tot 130 m3 , dat was in het oude stelsel 1 tot 100 en in het collegevoorstel 1 tot 80 m3.  Het grote voordeel van deze groter staffel is , dat je bv bij een gebruik van 102 m3 in het oude stelsel voor die 2 m3 +/- € 169 meer moest gaan betalen. Nu blijf je dus tot 130 m3 in het zelfde tarief. Dit geeft meer financiŽle zekerheid voor +/- 3500 gezinnen.

De heffingen zijn nu als volgt:de eigenaarsheffing is voor eigenaren van woningen € 100; voor niet woningen € 170 en voor een garage boxen € 50.

De gebruikers gaan nu betalen van :
1 tot 130 € 29,70;
van 131 tot 250m3 €130. ;
van 251 tot 500 m3 €310 ;
van 501 tot 1500 m3 € 1128  ;
van 1501 tot 5000 m3 3450 ;
en van 5001 en meer € 11065.

Laat een ding duidelijk zijn , dat het merendeel van gebruikers minder betalen met deze regeling .

Het grote voordeel voor huurders in de sociale sector , bv. huurhuizen van de woonstichting , betalen nu nog maar € 29.70 ten opzichte van vroeger  € 111.48
want het eigenaarsdeel mag niet in de huur worden doorbelast.


 

16 dec 2016:

De kop van de Lind is nu een gezicht zonder neus

Er duiken steeds meer oude foto's op met de pomp op de kop van de Lind. ( zie artikel van 22 nov op deze site)

 Oproep:  Welke Oisterwijker schrijft een ode aan of over de pomp op het Lindeind ?
Graag mailen naar AB.signaal@gmail.com


10 dec 2016:

Twee nieuwe commissieleden voor AB geÔnstalleerd.

inge 1michelDonderdag 8 dec. zijn 2 nieuwe leden van AB geÔnstallerd, Inge van Beers in inwonerszaken en Michel van Zandbeek in ruimtelijke zaken. AB is blij met deze aanvulling. Ook hebben wij op eigenverzoek afscheid moeten nemen van Ivo Rinkel als commissielid van Algemene zaken. Ivo vond deze functie niet meer verenigbaar met  het voorzitterschap van AB. Zijn plaats in Algemene zaken wordt opgevuld door Hannelie van Oers.

1 dec 2016:

Organisatoren van de Leerfabriek willen nu graag naar Insaid.

De uitbaters van de Leerfabriek op KVL hebben het college gevraagd om een vergunning om in Insaid hun activiteten voort te zetten. Hiertegeen is vanuit de omgeving fel geprotesteerd. Ongeruste buurtbewoners hebben al inspraak aangevraagd bij de politieke partijen om hun bezwaren kenbaar te kunnen maken. Tijdens de activiteieten in de Leerfabriek waren regelmatig 1500 personen en dat ziet de omgeving als een bron mogelijke overlast .

Reactie op inbreng Patrick Simons:
Dat de raad ooit Insaid bestemd zou hebben als recreatiemogelijkheid, wil nog niet zeggen dat er grootschalige evenementen gehouden mogen worden. In 2013 hebben ze ook vergunningen afgegeven voor veehouderijen , waar  de zelfde partijen nu veel spijt van hebben . Dit besluit zoeken we op !

Zie hiervoor ook OIsterwijkNieuws

Zie reactie Patrick Simons over de bestemming Insaid

30 nov. 2016:

Beroering om ingetrokken motie veehouderij.


In sommige berichten  en uitingen van inwoners , maar ook van politieke partijen, wordt AB afgeschilderd als een partij die de inwoners in de steek laat wat betreft de gezondheidsrisico's rondom de veehouderij.  Laat duidelijk zijn al die criticasters  slaan de plank helemaal mis en hun aantijgingen zijn totaal misplaats. 
Net zoals bij de Oisterwijkse baan 2 was het AB die een amendement op stelde dat hout sneed om de uitbreiding van Oisterwijksebaan 2 tegen te houden en waar andere partijen maar wat graag zich bij aansloten bij gebrek aan eigen argumenten.

Nu had AB wederom het voortouw genomen om een amendement op te stellen waarin gevraagd werd om geen aanvragen voor vergunningen van de veehouderij in behandeling te nemen , tot dat duidelijk is wat de gezondheidsrisico's zijn.
Wederom sloten de oppositiepartijen zich daar maar wat graag bij aan. Een dag voor de betreffende raadsvergadering kwamen er twijfels over de juridische houdbaarheid , maar ook signalen dat er betere onderbouwingen beschikbaar kwamen om de gezondheid rondom de veehouderij te waarborgen , die mogelijk wel juridisch stand kan houden.  Om  toch tegemoet te komen aan  de wensen van de meerderheid van de raad werd aan de wethouder gevraagd om geen vergunning aanvragen van de veehouderij in behandeling te nemen , dat is echter iets dat in een rechtsstaat niet mogelijk is.  Toen bleef er niets anders over dan  de motie in te trekken , om er voor te zorgen dat we ons later hiermee niet in de voeten schoten en wat  een  luid protesteren opleverde  van de oppositiepartijen.  AB belooft geen zaken die zij niet waar kan maken en verkoopt ook geen fopspenen.

Dat AB het bij het goede eind had en de signalen goed inschatte bleek toen AB beslag kon leggen op het rapport. 'Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0'

Aan de hand hiervan zal AB bekijken of in een volgende raadsvergadering een nieuwe motie op te stellen  is die juridisch wel houdbaar is. Het is echter nog wachten de reactie van het college op het amendment van AB en VVD waarin zij onder anderen vragen te onderzoeken om geen bouwvergunningen te verlenen aan bedrijven binnen een straal van 250 m  van woonkernen.

AB vindt het daarom heel jammer om dan zo onheus te worden behandeld door tegenstanders van het veehouderijbeleid , die beweren dat AB hen in de steek laat , niets is minder waar.23 nov 2016:

Torenpad Moergestel gered van de Ondergang.

AB is heel tevreden over het antwoord van het college op onze brief over de bouwplannen van Woonwijze aan het Torenpad.  Woonwijze had een bouwaanvraag ingediend om 7 huizen te bouwen op de Avanglocatie , met de voordeur aan het Vonderpad. AB wist niet dat die intussen ingetrokken was en heeft daar toen bezwaar tegen gemaakt , gesteund door de Heemkundkring. Nu blijkt uit het antwoord van het College dat zij dat Torenpad ook heel serieus nemen en daar is AB blij mee. We hopen wel dat de andere eigenaren dit pad ook in ere houden en het toegankelijk houden.

23 nov 2016 :

AB wil een veilig en kort voetpad van school naar de sporthal.

Al een tiental jaren heeft AB zich ingezet  voor een kortere en veiliger weg van school naar de sporthal. 2 jaar geleden heeft Hans Denissen namens de dorpsraad zich hier ook voor ingezet , maar dan via dat Vonderpad. Nu is er nog betere en nog veiligere mogelijkheid.

De kinderen van brede school de Vonder in Moergestel, die voor hun gymlessen naar de sporthal gaan, lopen nu via de wijk de Vonder helemaal langs de Industrieweg over een vaak smal trottoir van maar 2 tegels. Eerder is er een poging gedaan om via de tuin van Stanislaus en het voormalige Vonderpad, via dan weer dat smalle trottoir, richting sporthal te lopen. Duidelijk is dat het in ere herstellen van het Vonderpad moeilijk haalbaar zal zijn.

AB heeft anderhalf jaar geleden het plan opgepakt om via een veel kortere en veel veiliger route naar de sporthal te lopen. Camping de Bosfazant bleek bereid een pad over zijn camping aan te leggen en te verharden. Het enige wat aan de gemeente gevraagd werd, was om aan beide uit- en ingangen een afsluitbare poort te plaatsen , waarvan de sleutel bij de school zou komen te liggen.

Dit voorstel heeft AB aan de wethouder voorgelegd en dat is welwillend in ontvangst genomen. De wethouder heeft hierover met de Bosfazant overlegd. Dit pad is te bereiken via de tuin van Stanislaus of via de Kloosterdreef en komt uit op Den Oudenhof.

Het schoolbestuur is hier niet op ingegaan, maar waarom?

Nu is de camping gesloten en is er de mogelijkheid dit pad aan te leggen. Laten we daar weer een jaar overheen gaan?

AB heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Staat u nog steeds achter dit plan en zou u willen ingaan op het aanbod van de Bosfazant ?
2. Kunt u aangeven wat de bezwaren zijn van het schoolbestuur, waardoor dit tot op heden niet
   gebeurd is?
3. Bent u met ons van mening dat deze route naar de sporthal veel veiliger en korter is dan de 900 m. lange omweg via de wijk de Vonder en de Industrieweg?


22 nov. 2016:

Oisterwijk weer een beeldbepalend item armer.

Een kop van de Lind zonder pomp is als een gezicht zonder neus

pomp lind 2

pomp1

AB vindt het jammer dat deze pomp nu uit het straatbeeld verdwijnt , kijkend naar historische foto's stond er altijd een pomp op het Lindeind. De pomp staat niet op de monumentenlijst , maar het plein wel in al zijn historische vormen.  Zo zie je maar weer , dat het doel om de kop van de Lind groen te houden is uitgelopen op een historische kaalslag.
kop lind oud

pomp kop v d l

Zie ook verslag op OisterwijkNieuws


18 nov 2016:

 Verslag van de Raadsvergadering van 17 nov 2016

De belangrijkste onderwerpen:

 • Herdenking van Rob Damen, voormalig raadslid van de gemeente Moergestel;

 • Bouwplan La Hollande 2 aan de Nic. van Eschstraat te Oisterwijk;

 • De rioolheffing: nieuwe staffels en tarieven;

 • Motie over het veehouderijbeleid;

 • Interpellatie van PGB ten aanzien van wethouder Verhoeven.


Kijk hier voor het verslag van deze punten


17 nov 2016:

Einde aan overlast van sluip en vrachteverkeer in zicht !

Verbreding A58 komt er aan.

 

Tijdens de presentatie van InnovA58 bij Rijkswaterstaat werd al snel duidelijk , dat wij deze kans niet mogen missen. Eind 2015 is het besluit al genomen en is  € 390 milj gereserveerd hier voor en dit jaar start de planstudiefase. Hieruit blijkt dat alle viaducten tussen Tilburg en Oirschot op de schop gaan , maar ook de parallelwegen  en dat laatste bied kansen voor Moergestel om het sluip en vrachtverkeer uit het centrum te weren.

De 3 leden van Algemeen Belang ( als enigste vanuit de raad van Oisterwijk) die op die presentatie op afgegaan waren hebben die overlast van sluip en vrachtverkeer door het centrum van Moergerstel stevig naar voren gebracht. Vanuit Rijkswaterstaat werd aangegeven dat zij zorg willen dragen voor een veilige en duurzame verkeersafwikkeling rondom RW58 , waaronder sluip- en vrachtverkeer. Onze gemeente moet dan wel meewerken.

AB heeft over die kansen een brief geschreven aan het college.

Alle belanghebbenden en belangstellenden kunnen hun wensen en bedenkingen indienen via het mailadres:  InnovA58@rws.nl

 

Voor heel de presentatie Klik Hier


Link naar plan Rijkswaterstaat RW58Plattegrond van het project van Vinkenberg naar de Reedijk


front A58

tekst 1

tekst 2 a58

planning:
2013-2016 verkenningsfase
2016 start planstudiefase
2018 ontwerptracťbesluit en milieueffectrapport
2020 onherroepelijk trace besluit
2020 start realisatie
2023 Ingebruikname

Voor heel de presentatie Klik Hier


Link naar plan Rijkswaterstaat RW58Plattegrond van het project van Vinkenberg naar de Reedijk12 nov 2017:

Beeld schoenmaker onthuld in Moergestel

schoenmaker 9Onder heel grote belangstelling is op het St. Jansplein in Moergestel het beeld onthuld van de schoenmaker door de 3 zonen van Hans Denissen , de initiatiefnemer, die vorig jaar overleden is , samen met  Fons van Herk ,die 51 jaar schoenmaker is geweest en als model heeft gestaan.

De ceremonie , die begon in den Boogaard met een ontvangst met koffie en worstenbood en later met toespraken van Luis v.d. Meijdenberg , namens de initatiefnemers  , Hans van Brunschot ,de ontwerper, en Hans Janssen als burgemeester van onze gemeente.
De zaal die propvol zat met enkele honderden belangstellenden kreeg vervolgens een 20 tal minuten durende film van het maken van dit bronzen standbeeld. Daarna wer
d het beeld buiten onthuld.

schoenmaker 11

schoenmaker 7

schoenmaker 10
27 okt 2016:

Reebok vraagt om uitstel.

In het Bd staat een artikel waarin de Reebok aangeeft niet tijdig te kunnen verhuizen naar de Oirschotsebaan . nabij  camping de Boskant. Algemeen Belang heeft zich steeds fel verzet tegen deze verhuizing , omdat dit pure kapitaalvernietiging is. Er wordt maar een ecologische doorgang van 50m mee bereikt , die ook op een andere wijze gerealiseerd had kunnen worden.  Tevens wordt Oisterwijk door Natuurmonumenten van een  unieke camping berooft , direct nabij de natuurgebieden van de Kampina.  
We zien in Nederland veel parken ontstaan , waar mens en natuur verenigd worden , maar in Oisterwijk gebeurt het omgekeerde.

reebok locatieHet is wel heel vreemd , dat elders in Nederland extra bomen worden aangeplant en die zelfde natuurorganisatie  laat hier heel veel bomen verzuipen en afsterven voor stokpaardjes en dat gebeurt nu ook met de Reebok.
Ook willen deze natuur organisaties steeds meer economische dragers ( gebouwen die geld opbrengen) in de natuurgebieden hebben en zetten nu met de Reebok een stevige economische drager buiten de deur.

Klik op de foto voor een vergrote versieZie ook artikel op OisterwijkNieuws


18 okt. 2016:


Lidl ziet af van U-gebouw

Lidl heeft aangegeven dat zij het niet rendabel vinden tijdelijk in het U-gebied te huisvesten , tot het studiegebied klaar is. Dit heeft Lidl aan het gemeentebestuur gemeld. Volgens Lidl gaan de onderhandelingen met de boerenbond en omwonenden voorspoedig.

Zie Raads informmatiebrief


18 okt. 2016:

kliko''s kunnen extra worden aangeboden tegen betaling.
 
 College geeft een reactie op stinkende kliko's
 
Als reactie op de vele vragen over stankoverlast van kliko's tijdens de warme periode kortgeleden, heeft AB om opheldering gevraagd. Zie onderstaand antwoord.

Antwoord college:
 In uw brief van 29 augustus 2016 stelt u vragen aan het college over de afvalinzameling. Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: Sinds januari 2016 is de inzamelfrequentie van restafval gewijzigd. Op grond van het vastgestelde afvalbeleid wordt het restafval ťťn keer in vier weken ingezameld. Het is bij ons bekend dat sommige inwoners overlast ondervinden van stinkende afvalcontainers en maden. De aanhoudende hoge temperatuur speelde daarbij een rol Op de gemeentelijke website, de gemeentelijke Facebook-pagina en huis-aan-huisbladen enkele tips gepubliceerd om stankoverlast en maden tegen te gaan. Het is nu te vroeg om conclusies te trekken en het kort geleden gewijzigde afvalbeleid aan te passen. Als bewoners stankoverlast ondervinden of andere redenen hebben om de restafval container extra te laten ledigen kan dat , de kosten daarvan zijn voor een 240 ltr. container € 9.45 en voor een 140 ltr. container € 5.20 , dit in overleg met de Afvalstoffendienst 's Hertogenbosch op een afgesproken dag . Begin 2017 zal het gewijzigde afvalbeleid worden geŽvalueerd. Hierbij zal nadrukkelijk worden gekeken naar de effecten van de aangepaste inzamelfrequenties van het restafval. De omvang van de klachten over stinkende afvalcontainers, maden, etc. zullen in de evaluatie worden meegenomen. Tot die tijd worden geen veranderingen doorgevoerd in de afvalinzameling. Aldus het college. AB hoort graag uw reactie hierop.
 

 Zie ook orginele antwoord


17okt. 2016:

Haarense wethouder lapt mening inwoners Haaren aan zijn laars.

Wethouder van den Brand heeft geen boodschap aan de Raad nog aan de inwoners van Haaren volgens zijn intervieuw.
Hij wil geen referendum en uitsel tot na de verkiezingen van maart 2018. Hij geeft aan dat die raad dan moet beslissen over opdeling of niet en met wie
. Ik vraag me af of deze wethouder , na zo een uitspraak , noch wel mandaat zal krijgen in een volgend college. Haaren kan een harde verkiezingsstrijd verwachten waar politieke partijen  zich niet meer kunnen verschuilen achter procedures en ander smoesjes

Zie filmpje op OIsterwijkNieuws


17 okt. 2016:

Grafrechten in Moergestel met 66% verhoogt 

Nabestaanden werden kortgeleden onaangenaam verrast door de tarief verhoging van de grafrechten voor een urn, van  €750 naar  € 1250 op de plaatselijke begraafplaats te Moergestel. 
In tegenstelling tot vroeger worden ook andersdenkenden hier begraven en is het als het ware een openbare begraafplaats. Dit kerkhof wordt steeds onderhouden door vrijwilligers , dus daar is niks aan verandert.

AB is ook heel benieuwd hoe het nu staat met de andere begraafplaatsen in onze gemeente en wat gebeurt er als een van die kerken sluit ?.

AB heeft opheldering gevraagd bij het college van B en W. 

10  okt 2016:

Hoco heef een tekort aan speelvelden.

Met de viering van haar 80 jarig bestaan is duidelijk geworden dat Hoco een tekort heeft aan velden.
Zij richten zich hierbij tot de gemeente om extra voorzieningen op dit gebied. Duidelijk is wel dat dit meegenomen zal moeten worden in de ruimtekijke visie van den Donk die kortgeleden door de gemeente is aangeboden.

Zie hierover ook OisterwijkNieuws


9 okt. 2016:

 

Kort verslag van de raadsvergadering van 6 oktober

Goed nieuws voor tweede deel fietspad Haghorst-Moergestel!


De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 6 oktober de intentie uitgesproken dat ook het tweede deel van het fietspad Haghorst-Moergestel, nl. dat langs de Broekzijde, wordt aangelegd. De definitieve besluitvorming daarover zal in 2017 gebeuren. AB en PGB zijn vůůr de aanleg, PrO heeft het geld er niet voor over en de VVD laat de aanleg afhankelijk zijn van het kostenplaatje.

t Seuverick:

t Seuverick  in Oisterwijk krijgt 28 broodnodige extra parkeerplaatsen. Dit is een noodoplossing. Een totaal parkeerplan zal gemaakt worden bij de herindeling van Den Donk i.v.m. de bouw van een nieuw zwembad met sporthal.

Armoedebeleid:
De raad heeft ook ingestemd met een nieuw armoedebeleid en met een gelijkstelling van de inkomensgrenzen voor de minimaregelingen op 120 % van de bijstandsnorm. Hierdoor zullen meer mensen in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag en het Declaratiefonds. In Oisterwijk wonen naast vele miljonairs ook veel mensen die het financieel heel zwaar hebben en die mogen niet aan de kant komen te staan in onze samenleving.

Zie Verslag van Evelien Roborgh


Zie artikel in het BD

Woonvisie:
De woonvisie is een kijk op de woningbehoefte in de komende jaren. Voor wie willen we extra woningen bouwen? Het zal u niet verwonderen dat AB ook aandacht heeft voor de sociale en betaalbare woningbouw om Oisterwijk vitaal te houden.

KVL:

Het vroegere Bouwfonds (nu BPD Ontwikkeling B.V.) wil zo ongeveer alle bouwgrond op het KVL- terrein kopen en bebouwen. De raad is daarmee akkoord gegaan om verdere risico's voor de gemeente te beperken. Er is wel voor gezorgd dat er voldoende sociale woningbouw gerealiseerd zal worden. De extra kosten zijn tot nu toe € 3.7 miljoen.

Zie ook  artikel in het BD


Dat Pro, nu die 3,7 milj. maatschappelijke investering in KVL , sociaal weggegooid geld vindt , is wel heel wrang .
Ze hadden toch beter naar AB moeten luisteren toen ze KVL veel te duur kochten.


Tobroco:

De raad heeft ook nog zijn fiat gegeven aan de uitbreiding van Tobroco, een bedrijf dat een belangrijke werkgever is voor Oisterwijk.

AB kan terugkijken op een vruchtbare raadsvergadering, waarin onze wethouder zijn wens vervuld zag worden om voor een nieuw armoedebeleid te zorgen.

Het is jammer dat PrO probeert steeds zaken uit zijn verband probeert te trekken , uit z.g. sociale motieven , die in Oisterwijk helemaal niet aan de orde zijn.


Ruud van de Ven.


23 sept 2016:

Wanneer komt Haaren bij Oisterwijk ?

Die vraag stelde de provincie aan het college van B en W en de raad van Haaren en droeg de gemeente Haaren op een extra gemeenteraad in te lassen.

De brief van de provincie aan Haaren liet niks aan onduidelijkheid over en sommeerde Haaren duidelijkheid te verschaffen. Hierop heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de colleges van Haaren en Oisterwijk.

zie brief van de provincie aan de gemaante Haaren.

Zie verslag van het gesprek tussen de colleges van Haaren en Oisterwijk


21 sept. 2016:

Waar zijn de betaalbare  huurwoningen bij de past. van de Meijdenstraat ?

in de omgevingsvergunning voor het project v.d. Meijdenstraat staat dat er 12 betaalbare ( net boven de € 700) woningen gebouwd gaan worden. Op Funda worden momenteel die huizen echter aangeboden voor minimaal € 925.
De woningbouw bij v.d. Meijdenstraat zou eerst door woningbouw vereniging Woonwijze gerealiseerd worden en zijn later doorverkocht aan ACM bouwcombinatie.

AB heeft de wethouder om opheldering gevraagd.

zie omgevingsvergunning uit 2015

zie ook artikel op Oisterwijknieuws

zie raadsinformatiebrief.

20 SEPT 2016:

Wateroverlast als gevolg van het verhogen van het grondwaterpeil  op landgoed de Rosephoeve ?

De eikenboomsterfte op Kampina staat niet op zich zelf blijkt nu. bewoners van landgoed de Rosephoeve klagen ook over wateroverlast door verhoging van het grondwaterpeil en overwegen zelfs schadevergoeding. Ook hier dreigen de bomen het slachtoffer te worden van het streven naar natte natuurparels.
Wat er opvalt is het feit dat onze natuurwaakhond , het biodiversiteiten team , niets van zich laat horen.

Om die reden heeft AB  een brief aan het college gestuurd om opheldering.

Een aan vullende brief over landgoed de Rosephoeve

Wat ook opvalt is dat de grondlegger van de natuur rondom Oisterwijk Dhr van Tienhoven in 1930 al een brief gestuurd heeft aan waterschap de dommel over de gevolgen van veranderingen van het waterpeil.

zie de brief van dhr van Tienhoven uit 1930

zie ook het artikel op deze site van 29 aug 2016


AB hoort graag wat onze inwoners hier van vinden ?

16 sept 2016:


Gemiste kans van het college,

Staalbergven bleef dicht tijdens hittegolf

Veel inwoners van Oisterwijk waren onaangenaam verrast toen zij gedurende de hittegolf van de laatste weken voor een gesloten deur van zwembad het Staalbergven stonden. Eerder had de gemeente aangegeven om o.a. uit bezuigingsoverwegingen het Staalbergven alleen nog open te stellen bij een buitentemperatuur van 20 graden en hoger. Je zou dus mogen verwachten dat het Staalbergven op grond van de gunstige weerverwachtingen begin september langer open was gebleven. Dat het college niet geanticipeerd heeft op de gunstige weerverwachtingen, acht AB een gemiste kans van het college. Door deze weinig flexibele houding moesten veel inwoners van
Oisterwijk e
lders hun verkoeling zoeken. Waar is dat maatwerk waar onze gemeente zo trots op is ?

Ook had de langere openstelling van het Staalbergven voor extra inkomsten kunnen zorgen met een positief effect voor het jaarlijks exploitatietekort. Dit laatste heet hooien als de zon schijnt.
AB gaat hierover opheldering vragen
  bij het College

Ruud van de Ven6 sept 2016:

Sporthal Moergestel op 12 Sept. weer open.

sporthal4 maanden na de brand van de tennishal kan er weer gesport gaan worden  in de sporthal.
De sporthal had veel rook en waterschade tijdens de brand en het blussen opgelopen. Het is nu wachten op de herbouw van de tennishal en de fintnis ruimten. De tekeningen voor de herbouw liggen momenteel bij de gemeente ter beoordeling.

 

Zie ook OisterwijkNieuws
1 sept. 2016:

College pakt de parkeerproblemen seuvenrick aan.

Het college heeft voorstellen gedaan aan de raad om de parkeerproblemen rondom het medisch centrum en andere voorzieningen rondom Seuverick, aan te pakken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vele klachten in deze.

Zie het raadsvoorstel

Zie de mogelijke opties

zie ook artikel op Oisterwijknieuws31 aug. 2016;

Vakantiewandeling door Heukelom bij Oisterwijk

Op het eerste gezicht zou u het misschien niet verwachten, maar Buurtschap Heukelom, direct grenzend aan het bruisende Oisterwijk, leent zich heel goed voor een mooie vakantiewandeling.

joris heukelomheukelom verk

Voor de rustzoekende en natuurlandschap minnende vakantieganger, evengoed voor de inwoners van Oisterwijk die zin hebben in een recreatief ontspannende wandeling, biedt Oisterwijk meer dan haar beroemde bossen en vennen en het natuurgebied De Kampina. Het Heukelomse landschap barst van de biodiversiteit. De afwisseling van boerenbedrijf, knusse boerderijtjes, en evengoed ook bossen en vennen, samen met stromend water in de duurzaamheidsvallei, niet te vergeten het Heukelommetje, mag allemaal gezien worden vanaf goed begaanbare paden.

Zie ook oisterwijknieuws

 
31 aug.2016:

Oisterwijk krijgt een super moderne website.

Vernieuwde website van OisterwijkNieuws voor gemeente Oisterwijk

 

nieuwe websiteVoor alle inwoners en bezoekers van de gehele gemeente Oisterwijk, met haar bruisende centrum, de mooie woonwijken, het dorpse Moergestel, buurtschap Heukelom en ook het dorp Haaren, werd in de zomervakantie hard gewerkt aan een vernieuwde website. Een website met een nieuwe weergave en unieke functionaliteit.

 

Op deze vernieuwde website treft de lezer wekelijks de gemeenteberichten, de dagelijkse zorg voor elkaar, het wijkgerichte samenleven en alle nieuwtjes uit de Oisterwijkse gemeenschap. Daarnaast is er een opvallende overvloed van aankondigingen en sfeerbeelden van het bruisende verenigingsleven; het Uitpunt van Oisterwijk is dagelijks meer dan goed gevuld met agenda, fotoseries en films.

 

Keuzemenu

Voor de trouwe kijker van deze bruisende website valt vooral het nieuwe keuzemenu op. Met in ťťn oogopslag een keuze op thema of op plaats. Het zorgt voor een rustige indeling van de vele nieuwtjes die dagelijks op deze website worden getoond. Dat zijn er gemiddeld tien per dag; voor een relatief kleine gemeente als Oisterwijk een ongekend hoog aantal.

 

Heen en weer

Uniek is de nieuwe koppeling met Twitter en Facebook, een wereld op zich. Niet nieuw is dat de vele berichten geplaatst worden op deze social media, met al haar deel, like en reactiemogelijkheden. Voor veel organisaties is die verspreiding en reactiemogelijkheid al jaren gewoon, zo ook voor deze website en haar dagelijks groeiend aantal lezers. Alle berichten worden daarnaast ook verspreid via vele gekoppelde lokale, regionale en landelijke media en sinds kort zelfs ook via Whatsapp! Bijzonder is daarbij ook de prioritering door Google Nieuws als formele content provider. Er komen dus veel lezers via diverse kanalen in contact met de berichten op deze site, en dat vraagt om de nodig stroomlijning.

 

Wat nieuw is, zit dan ook in de verbindingen tussen al deze digitale werelden; een heen-en-weer verbinding! Wie een bericht leest op deze vernieuwde website, krijgt ook een directe link aangeboden naar het bericht op facebook of twitter, met daarbij dus ook alle reacties die door anderen werden gegeven, en omgekeerd! Een unieke heen-en-weer verbinding tussen social media en dit bruisende platform.

 

Oisterwijknieuws.nl richt haar verfrissende spot op alles van, uit en in de gemeente Oisterwijk, de Parel in t Groen.

 

29 aug 2016:

AB dag werd een integratiemiddag met Syrische vluchtelingen.

syrie 1De jaarlijkse AB-ledendag kreeg een speciaal karakter door een toevallige samenloop van omstandigheden.

De plaats waar de organisatoren een picknick hadden gepland, in landgoed Moerenburg , was al ingenomen door een zevental vluchtelingen uit SyriŽ. Het bleek geen enkel probleem om gezamenlijk deze locatie te gebruiken.

Al snel kwamen de gesprekken op gang, want zij spraken goed Engels, een enkeling al wat Nederlands. Het waren christelijke vluchtelingen uit SyriŽ die in

Fatima gehuisvest zijn en wachten op syrie 3hun definitieve verblijfstatus.

Zoals gezegd was het een picknik en ook zij deelden mee in  hetgeen onze organisatoren hadden meegebracht.

Zij van hun kant deelden nootjes, pinda’s en andere snoeperijen met ons.

Wij kregen zoals je kunt zien zelfs hun 'waterpijp' aangereikt , maar daar waagde niemand van de AB-leden zich aan.

Wel proosten ze samen met de AB-leden door een Schrobbeler mee te nuttigen.

Kort gezegd een heel interessante middagdeel dat bij allemaal meer begrip voor deze vluchtelingen en een fijn menselijk gevoel achterliet voordat we verder gingen met andere activiteiten.

29 aug 2016;

Vertelt natuurmonumenten wel de waarheid ?

Enkele weken geleden stond er een artikel in het BD over de grote eikensterfte op de kampina ,waarin een medewerker aangaf dat dit aan de verzuring lag door verkeer en landbouw. Het is dan toch vreemd , dat de bomen langs de RW 65 die er eeuwen staan weinig of geen last hier van hebben. AB is op onderzoek uitgegaan en kwam op bij onderzoek van de universiteit Wageningen , die in 1990 daar al landelijk onderzoek naar gedaan hebben en die kwamen tot de conclusie , dat de hoofdoorzaak de verandering van de waterstand is en dat aanvullende oorzaken het aanvreten van insecten door bv. de eikenprachtkever en dat verzuring ook invloed kan hebben , maar dit alles, als de bomen al verzwakt zijn door een wisselend waterpeil.

Waar is Natuurmonumenten, samen met het Waterschap , mee aan het experimenteren ? Juist met het verhogen van het waterpeil om de z.g.  natte natuurparels te realiseren in de Kampina.

Natuurmonumenten en het waterschap hadden dus al lang kunnen weten wat de gevolgen van dit goochelen met de waterstanden zouden kunnen zijn en dan nu de zwarte piet bij de boeren en het verkeer neer te leggen , zonder de echte oorzaken te vermelden is de burgers voor de gek houden.

AB vroeg zich ook af of het afkoppelen van het regenwater ook gevolgen kan hebben voor de bomen in de centra van onze gemeente.


29 aug 2016:

Het regent klachten over stinkende Kliko's

gemeente doet niks

AB krijgt al enige tijd klachten over de overlast van stinkende Kliko's en erger nog die door de vele maden gewoon op de loop gaan. Een week geleden waren er al klachten van diverse kanten , via mails en Facebook, maar deze week regent het klachten.

AB heeft dit probleem al tijdens de behandeling in de Raad bij monde van Harry Marsť voorspeld en gevraagd om maatwerk, maar dit werd door de andere partijen niet gedeeld.

Nu in de praktijk blijkt dat dit probleem zich wel degelijk voordoet , heeft AB 2 weken geleden hier ook al aandacht voor gevraagd. Een inwoner uit Oisterwijk werd zelfs van het kastje naar de muur gestuurd en kwam in den Bosch te recht bij afvalstoffendienst en kreeg daar te horen dat "tegen betaling de kliko extra werd geledigd".  De wethouder gaf nog aan dat dit een beleidskeuze was en adviseerde de betreffende inwoner zich te richten aan de gemeente. helaas leverde dat weinig op.

 AB heeft via een schrijven aan de wethouder gevraagd om maatwerk te overwegen bij dergelijke weersomstandigheden en het beleid daarvoor aan te passen. 

Zie brief aan het college

 Ruud van de Ven


28 juli 2016:

Spot Oisterwijk 800 met veiligheid ?

Het raadhuis van Oisterwijk krijgt een brabants jasje en dat gaat er fraai uitzien en zal Oisterwijk wederom op de kaart zetten bravo!

voor meer informatie zie artikel in het BD

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

raadhuisTijdens de presentatie aan de pers was iedereen voorzien van een verplichte helm ook de pers, logisch toch als er boven je gewerkt wordt.

Minder fraai was , dat dit voor de vrijwilligers over het hoofd gezien was. Toen het college dit hoorde grepen zij direct in.

zonder heldm 2met helm

  Gisteren                                  vandaag

Wij hebben wel vernomen dat de communicatie met de vrijwillge  asielzoekers niet altijd even makkelijk is.28 juli 2016:

Het kan niet waar zijn.


De vakantiesite van Oisterwijk gaat met vakantie

inOisterwijk

Leg dit maar eens uit aan onze toeristen, die verstoken blijven van actuele informatie tijdens hun vakantie.


22 juli 2016;

Provinciale staten maant de gemeente Haaren om werk te maken  van opsplitsing

In de provinciale staten is een motie aangenomen waarin het provinciebestuur wordt opgedagen de gemeente Haaren op te roepen haast te maken met de opdeling en zo nodig dit door de provincie zelf ter  hand te nemen.

Zie artikel op OisterwijkNieuws


22 juli 2016:

Bewoners knappen Lindeplein zelf op .

lindeplein werkDe bewoners van het Lindeplein gaan zelf het Lindeplein aantrekkelijk maken. Jan van Ganzewinkel heeft samen met de omwonenden een stappenplan op gezet en een van de punten is het aanzien en de overlast van de waterbanken te verbeteren.

De gemeente heeft ook  € 15.000 beschikbaar voor aanpassingen en tevens is het precariotarief tijdelijk verlaagd.
De bewoners blijven sceptisch of hrt Lindeplein met die waterbanken ooit een aantrekkelijk plein wordt

Wil U meer willen weten over dat de aanleg en de hsitorie van dat Lindeplein kijk dan op deze site oner de kop : AB-lindeplein onderzoek ( in de rechter kolom)


20 juli 2016:

Fietspad Haghorst-Moergestel  kan doorgaan.

Na aanleiding van vragen in provinciale staten heeft het provinciebestuur positief geantwoord.

 Het gaat hier vooral over het tweede deel van het fietspad Haghorst-Moergestel.

u kunt dt verder lezen op OisterwijkNieuws

Het is wel opvallend dat de VVD en het CDA die vragen gesteld hebben , in onze gemeente is de VVD veel terughoudender


20 juli 2016:

Gemeentebestuur van Oisterwijk stuurt brief aan de stad Nice

Dit om haar medeleven te betuigen. het vuurwerk na de kermis gaat gewoon door.

De brief die verstuurd is in het Frans , staat in het Nederlands op de website van Oisterwijk.

zie brief


 


18 juli 2016:

Verkeerde voorstelling van zaken door PrO.

zie hiervoor artikel op OisterwijkNieuws

Het is wederom jammer dat PrO de zaken zo verdraaid dat ze passen in hun visie.
De omgeving van de Zandstraat is wel degelijk aangewezen voor recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij de activiteiten langs de Oirschotseweg. Dat het bestemmingsplan zo is vastgesteld is nog al logisch omdat dit van toepassing is voor een veel groter gebied en we wel de vinger aan de pols willen houden.

Dat er nu recreatieve druk is ontstaan in de omgeving van de Oirschotseweg-Zandstraat komt hoofdzakelijk door de verplaatsing van de camping de Reebok waar PrO grote voorstander van was en de verloedering aan de Scheibaan de afgelopen jaren.


Zoals AB al eerder verwoord heeft ging het niet om de uitbreiding van de Bottelroos, maar om het recht van een startnotitie te mogen aanvragen in een gebied dat is aangewezen voor recreatieve activiteiten. Dat Pro zich nu weer opwerpt als de tegenstander van de uitbreiding van de Bottelroos is prima, maar zeg er dan bij , dat geen enkele politieke partij enthousiast was over de plannen van de Bottelroos.

Ruud van de ven


12 juli 2016:

Oisterwijk krijgt een nieuwe contact manager in de persoon van Frenkel Beerens.


frenkelHet is de bedoeling dat Frenkel de bedrijven in onze gemeente met raad en daad gaat bijstaan . Het college hoopt hiermee de afstand tussen bedrijven en gemeente te verkleinen en de ondernemers beter van dienst te kunnen zijn.

klik hier voor de hele presentatie

10 JULI 2016:

Brabants Dagblad slaat de plank mis


Het artikel van 8 juli 2016 kopt "Raad achter 'Bottelroos XL’". Wie echter het artikel helemaal leest komt tot de conclusie dat de kop de lading niet dekt. Geen enkele politieke partij is enthousiast over de plannen met de Bottelroos! Jammer, dat de lezer zo op het verkeerde been wordt gezet.

Daarbij komt dat het inhoudelijk niet over de Bottelroos ging, maar over het recht van een inwoner van de gemeente Oisterwijk om ergens een vergunning voor aan te vragen. Het op voorhand weigeren van een aanvraag, zoals PrO en PGB wilden om de aanvrager duidelijkheid te verschaffen, is volgens de mening van AB niet juist.

Enkele maanden geleden heeft de raad een verordening aangenomen om bij plannen, die zullen leiden tot een ingrijpende bestemmingsplanwijziging, de procedure met een startnotitie te starten. Die notitie geeft aan wat er allemaal onderzocht moet worden en hoe de inspraak van burgers en andere partijen een plaats krijgt. Een dialoog met de omgeving is een van de vereisten.

Het komt dan toch wel heel vreemd over om in het geval van de Bottelroos een dergelijke startnotitie niet toe te staan. De coalitiepartijen kiezen voor betrouwbaar besturen, waarin rechten en plichten gewaarborgd zijn en niet aan willekeur onderhevig zijn.


9 juli 2016

De detailhandels structuurvisie voor Oistewijk

Afgelopen donderdag 7 juli is tijdens de raadsvergadering de detailhandels structuurvisie aan de orde geweest. hierin moet duidelijk worden welke kansen en bedreigingen Oisterwijk te wachten staan.
Wat erg opvallend is , dat in deze visie de wensen van U als klant of bezoeker niet naar voren kwamen.

betoog van Algemeen Belang

Hoe aantrekkelijk is de gemeente Oisterwijk om er te winkelen?

Omdat de raad nog verder gaat praten over dit onderwerp wil Algemeen Belang graag uw mening weten. Wij hebben de volgende vragen aan u:


 • Vindt u dat het fijn winkelen in Oisterwijk is? Waarom vindt u dat? Of vindt u dat niet en waarom niet?

 • Welke winkel(s) mist u?

 • Moet een supermarkt in het centrum liggen?

 • Combineert u het bezoek aan de supermarkt met een bezoek aan andere winkels of juist niet?

 • Wat vindt u van het Lindeplein?

 • Wat vindt u van het Fabriekspad en omgeving?

 • Is het parkeren goed geregeld?

 • Moeten er op KVL winkels komen?

 • Wat vindt u van het winkelaanbod in Moergestel? Mist u daar iets?

 • Vindt u het prettig winkelen in Moergestel? Zijn er verbeterpunten?

 • Wat vindt u van het parkeren in de dorpscentra?

 • Is de fietsenstalling goed geregeld?

 • Gaat u wel eens naar een ander dorp of stad om te winkelen? Zo ja, waarom?

 • Wilt u verder nog iets onder onze aandacht brengen?


U kunt reageren via
ab.signaal@gmail.com, telefonisch ((013)513.1938) of schriftelijk naar:
R.C.M. van de Ven

Rootven 65

5066 AV Moergestel22 juni 2016:

Waarom blijft de PGB steeds maar onrust zaaien?


Het is er de PGB alles aan gelegen om aandacht te trekken met het fietspad van Haghorst naar Moergestel. Nu weer via een artikel op OisterwijkNieuws n.a.v. vragen van 2 statenleden.
Laat duidelijk zijn: dit college is niet alleen van plan het eerste deel (Heizenschedijk) aan te gaan leggen, dat was opgenomen in het coalitieakkoord, maar
nu ook het tweede deel van het fietspad, dat nog niet gepland stond. AB heeft er alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen.
Terwijl de PGB en zijn voormalige wethouder totaal geen stappen hebben ondernomen om zelfs het eerste deel in gang te zetten sinds de actie van Inge de Boer op 2 nov. 2014, zaait men nu onrust door in de pers twijfels te zetten bij de uitvoering van het fietspad.

 
AB wil er nogmaals de aandacht op vestigen dat het de intentie van het college is om een fietspad aan te leggen, dat nergens deel zal uitmaken van de rijweg. Dat is immers het beste voor de verkeersveiligheid. Het zal steeds om een zelfstandig fietspad gaan, waar mogelijk geheel vrij liggend. Maar we kunnen nu eenmaal niet dwars door huizen en voortuinen gaan en bij onwillende aanwonenden zal het fietspad niet stoppen. Daarom zullen er soms passende oplossingen gezocht moeten worden, zoals plaatselijke wegversmallingen. De tekst uit de beantwoorde vragen moet dan ook zo worden uitgelegd.

Het college heeft de wethouder de opdracht en het mandaat gegeven om een realistisch kostenplaatje op tafel te leggen, dat aan de raad kan worden voorgelegd. De raad zal dan het groene licht voor de aanleg van het fietspad moeten geven.

AB is zeer teleurgesteld dat de PGB steeds de goede bedoelingen van dit college in twijfel trekt, in plaats van te waarderen wat dit college wil realiseren. Als sommige media roepen dat het te lang heeft geduurd, dan moet de PGB zich toch maar eens achter de oren krabben.

AB is uiteraard heel blij dat er nu ook steun komt vanuit de provincie.


Zie de beantwoording van de vragen over het fietspad

 
12 juni 2016

PGB probeert de inwoners te foppen.

Het artikel van PGB in de nieuwsklok wil U doen geloven dat AB niet voor een vrijliggend fietspad is tussen Haghorst en Moergestel.   AB is wel realistisch en kan op voorhand niet aangeven dat dat overal ook kan , omdat mogelijk sommige aanwonenden te zware eisen stellen , waarmee het tweede  deel van het fietspad financieel niet meer betaalbaar zou zijn.
Kort gezegd we moeten voor die gevallen passende oplossingen zoeken.
De wethouder heeft aangeven een zo goed mogelijk fietspad aan te willen leggen en heeft daarvoor van de raad een mandaat gekregen , door het aannemen van de motie van AB eb VVD.
Zodat hij met een bestemmingsplan wijziging achter de hand de onderhandelingen met de omwonenden van dat traject kan beginnen en daarmee de werkelijke kosten in beeld kan brengen.
Dat hij het kostenplaatje eerst nog moet voorleggen aan de raad is normaal als je tenminste geen blanco cheque wilt afgeven.
Het college , incl. de wethouder van de VVD , heeft € 900.000  gereserveerd in de PPN voor dat tweede deel (stuk langs de Broekzijde) excl. de mogelijke subsidie die daarvoor beschikbaar is.

AB ziet dat stuk van PGB in de Nieuwsklok dan ook als een soort politieke verslaglegging met een onjuiste weergave van de feiten.

Zie artikel van de PGB op OisterwijkNieuws en de Nieuwsklok

.
4 juni 2016:

Antwoorden op vragen over inrichtingsvergoeding vergunninghouders.

Algemeen Belang heeft vragen gesteld over de besluitvorming van de inrichtingsvergoeding die asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen. Duidelijk is wel dat het college en de gemeentraad die kunnen aanpassen.
Wat ook duidelijk is , dat de beschuldiging van PrO dat de andere partijen boter op hun hoofd hebben , totaal onterecht is , gezien het verloop van de besluitvorming. 
AB gaat samen met de andere partijen , aan de hand van deze informatie , hierover oordelen.

SAMENVATTING VAN AANTAL ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN AB OVER DE VERGOEDING INRICHTINSGSKOSTEN VERGUNNINGHOUDERS

Als zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen alle inwoners van de gemeente Oisterwijk in aanmerking komen voor deze vergoeding voor inrichtingskosten. In de praktijk blijkt echter dat alleen vergunninghouders daaraan voldoen.

De hoogte van de vergoedingen is vastgesteld op basis van de cijfers van het NIBUD, omdat de gemeente dat altijd doet. Er is dus niet gekeken naar cijfers van andere instanties of naar de vergoedingen in andere gemeenten.

De gemeente schrijft niet voor waar de inrichting gekocht moet worden. Zij laat het aan Vluchtelingenwerk over, dat de vergunninghouders begeleidt, om de vergunninghouders daarin te adviseren.

Ook controleert de gemeente niet of de ontvangen vergoeding ook echt aan de inrichting is besteed. Zij laat het aan Vluchtelingenwerk over om de bonnen te controleren. De vergoeding wordt in 2 delen/helften uitgekeerd. Vluchtelingenwerk geeft aan de gemeente door wanneer het tweede deel kan worden overgemaakt.

Zie hier alle vragen en antwoorden.

Zie de orginele besluiten:
besluit raad van 2012

notitie minimabeleid van 2011


 

3 juni 2016:

PrO,PGB en de VVD hebben niks geleerd van het Lindeplein
Door zich achter het voorliggende plan te scharen over de inrichting van de Kop van de Lind ,
creŽren  ze een zelfde situatie als op het Lindeplein, waar bijna geen activiteiten mogelijk zijn.
Ook hier worden vaste obstakels , middels een haag van +/- 70 cm hoog, aan de kop van de Lind toegevoegd. Een pad van losse verharding zoals split , maakt het onderhoud van het gazon een onmogelijke zaak en is niet bestand tegen de weersomstandigheden.
Het viel ook op dat bij navraag bij de winkeliers als ook het centrum management niets bekend was van een haag van +/- 70 cm. Duidelijk is wederom , dat klankbordgroepen niet werken en alleen dienen om de verantwoordelijkheid af te schuiven.

Zie artikel in het BD:

Zie gehele plan:

1 juni 2016:

Reactie van Algemeen Belang op inrichtingsvergoeding vergunninghouders (asielaanvragers)

 

AB is niet gelukkig met het tijdstip waarop dit onderwerp naar buiten is gekomen, zo vlak na een week met onrust over de huisvesting van vergunninghouders in onze gemeente.

Verder zijn wij verrast over de grote verschillen in de vergoedingen voor inrichtingskosten tussen onze en de andere gemeenten, waaronder de omringende.


AB is er voorstander van om vergunninghouders, als zij in onze gemeente gehuisvest moeten worden, een verantwoorde start mee te geven. Wij kunnen ons daarom vinden in een vergoeding van inrichtingskosten, die niet uit een lening bestaat. Daarbij gaan wij er wel van uit dat er eerst bij de vergunninghouders een vermogenstoets plaats vindt, net zoals bij de andere inwoners gebeurt, die voor zo’n vergoeding in aanmerking willen komen.


AB heeft wel grote vraagtekens bij de hoogte van de huidige vergoedingen. Die zijn weliswaar gebaseerd op gegevens van het NIBUD, een erkende instantie, maar blijkbaar hebben de andere gemeenten zich op andere bronnen gebaseerd. Wij zijn van mening dat de inrichtingsvergoedingen in Oisterwijk in overeenstemming moeten zijn met die van de ons omringende gemeenten, waarmee wij samenwerken op het gebied van asielinstroom en huisvesting van vergunninghouders. Zo wordt voorkomen dat vergunninghouders, die aan Oisterwijk worden toegewezen, worden bevoordeeld. Daarnaast vergroot dit volgens ons ook het draagvlak onder de bevolking en zo de kans op een goede integratie.


Het aanpassen van de vergoedingen zal ook gevolgen hebben voor de andere inwoners, die daarvoor in aanmerking komen. AB vindt dat het ook wat hen betreft niet goed valt uit te leggen waarom zij een veel hogere vergoeding voor inrichtingskosten nodig hebben (zo’n 3,5 ŗ 4 duizend euro), dan de inwoners van de andere gemeenten.

Aangezien de hoogte van de vergoedingen een bevoegdheid van het college is, zal AB het college verzoeken om dit onderwerp met de omringende gemeenten op korte termijn te gaan bespreken om vervolgens de vergoedingen voor inrichtingskosten te verlagen.

Tot slot:

AB heeft om duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp een groot aantal vragen gesteld aan het college, waarvan we de antwoorden nog niet ontvangen hebben. Mogelijk geven die ons aanleiding tot het geven van een verdere reactie.27 mei 2016:

Bekendmaking hoogte bijdrage  inrichte huis zorgt voor veel onrust.

Het artikel in het BD over de bijdrage aan vergunnighouders voor het inrichten van een woning zorgt voor veel ophef. AB is van mening dat dit wel op een heel ongelegen moment komt , gezien de asielinstroom procedure die de afgelopen week heeft plaatsgevonden.
Verder verwondert het AB dat dit ook niet  samen met de andere 6 gemeenten is geregeld die die gezamenlijke taak op zich genomen hebben.

Voordat AB een standpunt inneemt willen wij wel eerst graag weten hoe dit zo  kon gebeuren.
Er zijn al een aantal reacties binnen gekomen. zoals : ouderenzorg,bijstand, gescheiden,werkeloos en andere huurders van een sociale huurwoning.

U kunt ook  reagerenals U ongerust bent via: AB.signaal@gmail.com

zie hier het persbericht van de gemeente Oisterwijk.

Zie ook bericht in het BD

Zie artikel op OisterwijkNieuws

Wat wel opvalt dat de bakermat van de SP; Oss minder dan de helft van Oisterwijk geeft en dat ze ook nog in zijn geheel moeten teruggeven

AB zal a.s maandag haar standpunt bepalen na de fractievergadering


 
26 mei 2016:

Bewoners Pannenschuur onzeker over verkeerssituatie
De bewoners van de Pannenschuur doen hun beklag over de gang van zake rondom de verkeersafwikkeling Pannenschuur Heukelomseweg. Tevens zijn zij zeer ongerust over de daadwerkelijke afwikkeling hiervan.
Dit probleem speelt al een 10 tal jaren , doordat alle verkeer van en naar Oisterwijk via de Langvennen moet.  Pogingen om een deel van het verkeer via de Heusdensebaan te laten lopen werd door de vorige coalitie van de hand gewezen , tevens werd aangegeven dat die weg vanuit RW 65 afgesloten zou worden. Ook een poging van de PGB om via de Sportlaan het verkeer om te leiden werd door bewoners van het Westend afgewezen.
Wie deze gordiaanse knoop kan ontrafelen is nog onduidelijk.
Een ding is wel duidelijk ook aan de inwoners van Heukelom zijn in het verleden ook beloften gedaan.

Zie brief van Bewoners.

Zie artikel op OisterwijkNieuws


25 mei 2016;

Onthulling schoenbank  st. Jansplein.
schoenenbank 1
Op het St. Jansplein is heden middag de bank onthuld die de vorm heeft van een schoen van van Bommel. De bank die door vrijwilligers is ontworpen en gemaakt werd onthuld door Flores van Bommel , samen met de oudste inwoner van Moergestel Graad Ketelaars. Dit is een initiatief van stichting Weekendkunst. Bij de vele aanwezigen was ook de dorps-wethouder van Moergestel Peter Smit.  De aanwezigen werden voorzien van een lekker bakje koffie van Wout en voor de kinderen werd de dorpspomp in werking gezet waar voor deze gelegenheid limonade uit kwam.
Bijzonder feit is dat de bank zo ongeveer op de plaats staat van de verwijderde fontein.schenbank2scheonbank3schoenbank 4


25 mei 2016:

Commotie over voortijdig vertrek van weth. Verhoeven bij inspraak avond.

In de pers is een artikel verschenen waarin wethouder Verhoeven verweten wordt dat hij zonder aankondiging en uit leg voortijdig de zaal verliet. het betrof hier een informatieavond over de overweg bij de Heusdensebaan en het verbod om links af te slaan Nic. van Eschstraat.
Na het vertrek van de wethouder hebben de ambteanren en een afvaardiging van NS de opmerkingen genoteerd, die meegenomen zullen worden in de verdere besluitvorming.

Reactie wethouder Verhoeven:

Geachte leden van de commissie Ruimtelijke Zaken,

Gisterenavond ontvingen wij inwoners voor de informatieavond Veilige Spoorwegovergang Heusdensebaan. Ik ben geschrokken van de berichtgeving in het Brabants Dagblad hierover. De opzet van deze avond is zorgvuldig voorbereid en toegelicht. De avond was bedoeld om input op te halen van onze inwoners. Na mijn introductie heb ik, zoals in de uitnodiging ook vermeld, het woord gegeven aan de diverse (interne en externe) deskundigen, heb ik de aanwezigen een succesvolle avond toegewenst en was er ruimte voor de aanwezigen om hun visie op de zaak te geven.

Volgens de berichtgeving hadden de aanwezigen hier andere verwachtingen van. Ik betreur het dat zij hierin teleurgesteld zijn en realiseer me dat we niet duidelijk genoeg kunnen zijn in de afstemming van verwachtingen. In deze wetenschap verwerken we alle verzamelde input en gebruiken we dat om te komen tot het uiteindelijke doel: een Veilige Spoorwegovergang Heusdensebaan.      

Met vriendelijke groet

Sjef Verhoeven


Zie artikel in het BD:

zie artikel in op OisterwijkNieuws21 mei 2016:

Vandalen zetten levensgevaalijke val in pastoorspaadje.

past paadjeEen ouder dame ligt nu zwaar gewond in het ziekehuis met wervelbeschadiging.
Het is triest om te moeten vaststellen dat de overlast door vandalen de laatste tijd weer de kop op steekt

Zie ook het verslag op OisterwijkNieuws hierover18 Mei 2016:

Oisterwijk   krijgt 150 extra aantal vluchtelingen en moet  71 vergunninghouders huisvesten.
Waar AB een half jaar geleden al voor waarschuwden wordt nu duidelijk. Toen sprak AB zijn ongenoegen uit over de prestatie overeenkomst met Leijstromen.
Nu komen de echte plannen boven water op welke wijze dat we die opvang gaan doen.
Zie het plan van aanpak
Zie ook de bewonersbrieven:  Wingerd  KVL   Scheerman

Vanavond is er de inspraakrond voor de inwoners van Oisterwijk in de Tiliander om  20.00 uur

Zie ook de pers : OisterwijkNieuws
                         Brabants Dagblad 

29 April 2016:

College presenteert PPN 2017-2020

Fietspad Haghorst: wordt volledig aangelegd
Een van de speerpunten van Algemeen belang
fietspadh 2 fietspad hagh 1
In het coalitieakkoord is het realiseren van het eerste gedeelte van het fietspad naar Haghorst
  opgenomen. Dit is vertaald naar en opgenomen  in de meerjarenbegroting. Het project wordt in 2017  uitgevoerd onder de voorwaarde dat de algemene reserve voldoende middelen bevat.
De wens van 
de inwoners ten zuiden van de kern Moergestel is helder en duidelijk: een half afgemaakt fietspad is  niet genoeg! Vanuit het perspectief van veiligheid voor fietsers en
daarnaast vanuit een toeristisch belang kunnen we deze wens begrijpen. Gezien onze reservepositie, de subsidiemogelijkheden en de wijziging in de wetgeving 3 ten aanzien van het afschrijven van maatschappelijk nut, zijn wij van mening dat er voldoende ruimte is, en achten het een verantwoorde keuze om het volledige fietspad in deze coalitieperiode te realiseren.
Dit zien wij als een logische aanvulling en het past binnen het goed voltooien van de ambities van het coalitieakkoord.

inge de boerAlgemeen Belang feliciteert Inge de Boer met
dit grote succes en niet te vergeten ook Moergestel Fietsdorp. Zie de speciale taart en  de overhandiging van de cheque

Algemeen Belang Steunt dit streven van harte en is er trots op
Klik op de actie voor een groter beeld
28 april 2016:

 Uitvoeringsplan raadscommunicatie 2016 - 2018

1. Inleiding
  De rol van de gemeenteraad ligt vast in de gemeentewet en is drieledig: een
  volksvertegenwoordigende rol, een kaderstellende- en een controlerende rol. Maar de
  invulling van de rol van de raad verandert omdat de samenleving ook verandert. De
  rekenkamercommissie en de raadswerkgroep Oisterwijk aan Z hebben zich hierover gebogen
  en zijn tot de conclusie gekomen dat een herbezinning op de rol van de gemeenteraad
  noodzakelijk is. De afstand tussen de raad en de inwoners moet kleiner worden met als doel
  de signalen vanuit de samenleving eerder op te halen en in te zetten bij het ontwikkelen van
  beleid. Interactie is daarbij het kernwoord.
  Dit uitvoeringsplan raadscommunicatie is een aanzet om de interactie tussen raad en
  inwoners te bevorderen en vorm te geven. Daarmee geven we verder invulling aan de
  volksvertegenwoordigende rol van de raad. Het uitvoeringsplan bevat concrete activiteiten,
  bestaande of toegevoegd vanuit het actieplan Oisterwijk aan Z. Ook de aanbevelingen vanuit
  het onderzoek “Raad aan Z!” (januari 2016) zijn verwerkt in het uitvoeringsplan.
  Naar aanleiding van de gesprekken met de fracties (gehouden in oktober 2015) over hun visie
  op de verandering in de samenleving en wat dat van de politiek vraagt, zijn in dit
  uitvoeringsplan ideeŽn opgenomen ten behoeve van de diverse fracties.
  Afbakening
  “In dit raadscommunicatieplan wordt gesproken over raadsbrede communicatie. Benadrukt
  moet worden dat alle voorgestelde communicatieactiviteiten gericht zijn op de raad als
  collectief, als politiek orgaan. Dat wil niet zeggen dat de raad politieke eenheidsworst naar
  buiten draagt. Het betekent dat de doelgroep zich bewust wordt van het feit dat de raad een
  orgaan is waar diverse fracties in gebundeld zijn die verschillende meningen hebben.
  Partijpolitieke communicatie blijft een verantwoordelijkheid van de fracties. Het gaat erom dat
  de raad als politiek orgaan naar buiten treedt, waarbij de diversiteit aan meningen en
  standpunten overeind blijft. Wel staan de raadsleden samen voor ťťn zaak: de burgers van
  de gemeente Oisterwijk vertegenwoordigen en goede, verantwoorde keuzes maken.” .
  Deze tekst uit het raadscommunicatieplan 2006-2010 is nog steeds volledig van toepassing.

 2. Doel
  Doel van dit uitvoeringsplan is de afstand tussen burger en politiek te verkleinen om signalen
  uit de samenleving op te halen en in te zetten bij beleidsontwikkeling. De raad wil de
  samenleving opzoeken en inwoners betrekken bij het besluitvormingsproces. Om dat te
  bereiken formuleren we de volgende doelstellingen:
  Lees verder:

28 april 2016:
Tweehonderd taartjes voor de Vloet
Haary taartKees van Dongen en Harrie Marsť zijn gisteren met tweehonderd taartjes op bezoek geweest bij De Vloet in Oisterwijk.

Zie verder artikel op OisterwijkNieuws28 april 2016:
Zwembad en sporthal komen in zicht.

het college heeft vandaag het projectplan tevens startnotitie ,goedgekeurd, dat moet voldoen aan de volgende criteria:

Een zwembad geschikt voor:
 - Doelgroepzwemmen (kleuters, ouderen etc.)
 - Zwemonderwijs en afzwemmen
 - Zwemverenigingen (behalve duikverenigingen)
   Een sporthal geschikt voor:
 - bewegingsonderwijs
 - verenigingen

 Met daarbij de volgende uitgangspunten:
 - Locatie: sportpark Den Donk
 - De bouw, het onderhoud en de exploitatie van de accommodaties gebeurt door derden
 - De grond wordt uitgegeven in erfpacht
 - Het financiŽle risico ligt bij derden

Zie het projectplan

28 april 2016:

a

25 april 2016:

Planning rondom opvang asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders.

De agendacommissie heeft de planning rondom de asielopvang vastgesteld.
Zowel de raadsleden als de steakholders hebben al enkele bijeenkomsten achter de rug .
Nu wordt een planning opgesteld  wanneer de raad en de onze inwoners aan Z zijn.

  Tijdspad aanbieding en behandeling Plan van Aanpak Vluchtelingeninstroom.

       In de agendacommissie is het volgende afgesproken:

         12 mei, besloten informatieavond voor de fractietop ;

         17 mei, openbaarmaking van het Plan van Aanpak, gelijktijdig in de 9 gemeenten van Hart van Brabant;

         18 mei, avond inloopbijeenkomst waar het Plan van Aanpak door het college wordt toegelicht en waar
                    raadsleden gereed staan om met inwoners van gedachte te wisselen over de opgaven voor Oisterwijk
                    en Moergestel;
         23 mei volgt een extra openbare raadsvergadering over het plan van aanpak.

Algemeen Belang staat open voor goede sugesties : mai naar AB.signaal@gmail.com of naar RCMVDVEN@hetnet.nl


         

   Zie opgave voor de gemeente Oisterwijk (zover nu bekend)

   Zie brief van de CvK                           

 

 25 april 2016:

Martien Mathijssen gedecoreerd door de Koning.
 
martienMartien heeft vanmorgen , in huiselijke kring , uit handen van Burgemeester Hans Janssen een lintje ontvangen.
Hij was zeer vereerd met deze onderscheiding als
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij heeft dit hedenmiddag samen met zijn familie en uiteraard de leden van AB uitbundig gevierd.
Martien met bord


Die laatsten hebben Martien een straatnaambord gegeven voor de oprijlaan naar zijn landgoed


24  april 2016:

Een aantrekkelijk, vitaal platteland.

Wie een aantrekkelijk, vitaal platteland wil zal moeten investeren in duurzaamheid en gezondheid.
Dat doe je niet door bedrijven op slot te doen zoals PrO en PGB willen , maar door te investeren in technieken die goed zijn voor de duurzaamheid en gezondheid voor de omgeving. Daar heb je financieťle middelen voor nodig en dat vereist een bepaalde omvang om binnen de provinciale en landelijke regelgeving  te ontwikkelen. Bedrijven die dat niet kunnen zullen moeten stoppen en ook daarvoor moet een oplosing gevonden worden om leegstand en verloedering te voorkomen. Dat verstaan wij onder economisch vitaal.

Om dat te bereiken hebben AB en de VVD een amendment opgesteld om die doelen te bereiken.

Verder zal AB een verslag publiceren waarin nog eens duidelijk wordt gemaakt met welke beweegredenen AB tot deze besluitvorming is gekomen.23 april 2016:

AB steunt het college met Lidl-KVL.

Algemeen Belang heeft als enigste partij het college gesteund in haar voornemen om Lidl toestemming te geven om zich tijdelijk te vestigen in het U-gebouw  op KVL.
 

Tijdens de laatste raadsvergadering werd een motie van Pro en PGB aan de raad voorgelegd , die ook gesteund werd door de VVD , waarin het college werd opgeroepen de gedane toezegging van het college , dat Lidl zich tijdelijk mag vestigen in het U-gebouw , in te trekken.
De reden zou zijn dat dit volgens het bestemmingsplan niet mag en dat het hinderlijk zou zijn voor de toekomstige bewoners. Het college maakte echter gebruik van haar mandaat om dat tijdelijk wel toe te staan.

Vorige week heeft AB in de Nieuwsklok een artikel geschreven met de kop ; "Heeft Lidl het college gefopt"
Waarin AB alle feiten en valkuilen op een rij heeft gezet die een tijdelijke vestiging met zich mee kan brengen , sommige media zagen dit als een veroordeling van het beleid van het college. duidelijk was , dat AB alleen de burgers wilde bijpraten.

Hieronder vertel ik het waarom AB het college steunde.
 
Toen +/- 8 jaar geleden het voorstel kwam om KVL te kopen was AB fel tegen , omdat de aankoopprijs in de ogen van AB veel te hoog was met de grote financiŽle risico's die aan een dergelijk project hangen.
Daarbij kwam nog dat de verwachtingen rondom de betekenis en mogelijkheden van KVL voor Oisterwijk onrealistisch hoog waren en onbetaalbaar .

Intussen is duidelijk wat de kosten werkelijk zijn en zal KVL met een verlies van enkele miljoenen gerealiseerd kunnen worden, exclusief de renovatie en invulling van de monumentale gebouwen.
Nu de contouren van de renovatie en de betekenis hiervan voor KVL en voor Oisterwijk duidelijk worden, pocht heel Oisterwijk maar wat graag met de invulling en uitstraling van de monumentale gebouwen op KVL.
Maar aan wie hebben we dat te danken? Juist aan de provincie!

De provincie heeft enkele jaren geleden de monumentale gebouwen overgenomen van de gemeente Oisterwijk en +/- € 27.000.000 uitgetrokken om die te kopen ,renoveren en een bestemming te geven.

Nu blijkt dat er nog enkele miljoenen extra nodig zullen zijn om het U-gebouw te renoveren en een bestemming te geven.

Je moet er niet aan denken dat Oisterwijk dit zelf ter hand had moeten nemen , want dat had van Oisterwijk een art. 12 gemeente gemaakt een titel armlastige gemeenten worden aangeduid , die onder curatele staan.

Nu vraagt die zelfde provincie aan ons college om medewerking te verlenen aan het verzoek van Lidl om zich tijdelijk te mogen huisvesten in het U-gebouw op KVL ,tot de nieuwe winkel op het studiegebied( grofweg de huidige locatie van de Boerenbond) klaar is .
Hiermee zou Lidl een bijdrage kunnen leveren aan de renovatie van het U-gebouw.

Welk college zou een dergelijk tijdelijk verzoek dan weigeren in de wetenschap dat de provinciale staten hier nog eens extra budget van enkele miljoenen voor vrij moeten maken om heel de renovatie tot een goed einde te brengen ?

Kortom AB staat achter deze strategische keuze , ondanks dat deze keuze best vragen oproept .
Hiermee moet echter niet de indruk ontstaan dat Lidl beloont wordt voor het voor de gek houden van het college.


Het vreemde is dat partijen die voor deze motie gestemd hebben er geen moeite mee hebben als Lidl in de Insaid mag blijven zitten tot dat de winkel op de locatie Boerenbond klaar is ( 3 tot 4 jaar) . Bij Insaid echter gelden ongeveer de zelfde detailhandel beperkingen als bij KVL.

Intussen is wel duidelijk , dat als Lidl er met de provincie niet uitkomt , Lidl terug moet naar de gemullenhoekenweg.

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Zie ook artikel in het BD


23 april 2016:

Ontsluiting Pannenschuur:

College moet eerst het plan rond de ontsluiting van Pannenschuur voorleggen aan de raad , dat staat in het raadsbesluit van 2007. Die ontsluiting maakt deel uit van het verkeercirculatie plan in en rondom de Pannenschuur. 
Duidelijk is wederom dat een klankbordgroep slecht werkt en steeds weerstand oproept.
Een klankbordgroep dient om informatie op te halen , maar wordt meestal misbruikt om een besluit goed te kunnen keuren en zo de verantwoordelijkheid daar neer te leggen.  AB maakt hier al jaren bezwaar tegen.
Duidelijk is dat in dit geval ergens het verkeer door moet kunnen en ook weer bezwaar zal opleveren, dus een eerlijke verdeling zou voor velen aanvaardbaar zijn, nu is het verkeer zoveel mogelijk omgeleid via de straten die niet vertegenwoordigd zijn in de klankbordgroep. Een ding moet ook duidelijk zijn Heukelom moet geen racebaan worden.
AB vond de motie totaal overbodig , omdat deze verkeersoplossing toch in de raad moet komen .


Notulen van de raadsvergadering van 2007 
 

Artikel op OisterwijkNieuws

7 april 2016:

Moeten hier eerst ook (bijna) ongelukken gebeuren ?
Op het restdeel van het Molenveldje , dat als speelweide was gepland, heeft de gemeente nu een infiltratievijver gegraven.  AB ziet dit als een gevaarlijke situatie voor spelende kinderen.
Dat een dergelijke situatie gevaarlijk is voor kinderen wordt bevestigd door een brief die door 4 raadsleden aan het college is gestuurd , waarin dit wordt afgedaan met "Het is volgens de regels aangelegd"
AB wil graag van U weten wat U daar van vindt ? mail naar  : ab.signaal@gmail.com

vijver 1 molenvelsdvijver 2

 Hoe moet hier een kind uit zien te komen ?

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws


31 maart 2016:

Oisterwijk moet 71 asielzoekers met vergunning huisvesten.
Persbericht:
Gezamenlijk optrekken Noord-Brabantse gemeenten in een regionale aanpak noodzakelijk voor opvang vluchtelingen ’s-Hertogenbosch, 31 maart-

In de afgelopen maanden zijn er in Brabant 10.000 opvangplaatsen voor vluchtelingen in noodopvang en Azc’s gerealiseerd. Door de gestegen instroom en het beŽindigen van de tijdelijke opvang op een aantal locaties ontstaat er in de komende maanden een tekort aan opvangcapaciteit van 7200 plaatsen. In het totaal zijn er in 2016 in Noord-Brabant 14.000 plaatsen nodig volgens de hoogste prognoses voor de instroom.
De taakstelling van het Rijk wordt met de huidige werkwijze niet gehaald. Dat kan alleen als de
gemeenten en de provincie nauw samenwerken en iedereen meedoet. Die dringende oproep
doet de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk.
Hij constateert dat er ook draagvlak is voor een eigen, Brabantse, aanpak. Er is daarvoor een (sub)regionale aanpak ontwikkeld. De gemeenten moeten voor 15 mei met concrete plannen komen

Lees hele persbericht

Zie brief van CvK

Zie verdeling asielzoekers met en zonder vergunning

actieplan statushouders in de regio Eindhoven


24 maart 2016:

Cultuurcentra schuldenvrij gemaakt


Algemeen Belang (AB) kan zich voorstellen dat velen van U de wenkbrauwen gefronst hebben bij het bericht dat de raad besloten heeft de huurschuld van 657.000 euro aan de cultuurcentra kwijt te schelden.

Waardoor is die hoge huurschuld ontstaan en waarom heeft de raad die kwijtgescholden, zult u zich afvragen. Dat leggen wij graag aan u uit.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad bezuinigingsmaatregelen genomen, die onder meer inhielden dat de subsidie aan Factorium werd afgebouwd en dat ook de subsidie aan de bibliotheek fors werd verlaagd.
Deze bezuinigingen zijn zwaar bij de cultuurcentra aangekomen. Factorium , de grootste huurder van Tiliander en Den Boogaard, vertrok en de bibliotheek kon de bovenverdieping in Den Boogaard niet meer betalen. Zij kreeg een veel kleinere en goedkopere ruimte in Den Boogaard met als gevolg dat de oude ruimte leeg kwam te staan. Daar is tot nu toe nog geen nieuwe huurder voor gevonden.

Kort gezegd: er kwam veel minder huur binnen en daardoor werd de financiŽle situatie van de cultuurcentra niet meer houdbaar.

Om tot een oplossing te komen werden onderzoeken gedaan, waarin privatisering, hervormen en faillissement aan de orde kwamen. Voor privatisering was geen belangstelling. Een faillissement zou veel gaan kosten en grote gevolgen hebben. Alle personeel zou ontslagen moeten worden en de gebouwen zouden leeg komen te staan, waardoor de daar gehuisveste verenigingen hun onderkomen zouden verliezen.

Bleef over het hervormen en stroomlijnen van de organisatie. Voor dat scenario heeft de raad in juli 2015 gekozen. Er is daarna een zogenaamde kwartiermaker benoemd, die een businessplan moest schrijven. Dat plan is in januari aan de raad aangeboden. Ook is er een nieuw bestuur gekomen dat een nieuwe directeur heeft benoemd. Deze is in januari met zijn werk begonnen en zal op basis van het businessplan een uitvoeringsplan schrijven.

Uit het businessplan blijkt dat het roer vooral bij Tiliander om moet. Daar zitten de grootste problemen. Tiliander zal zijn podiumfunctie behouden, maar zal meer vraaggericht moeten gaan werken. Het moet ook veel meer een ontmoetingsplek voor de inwoners worden, zoals Den Boogaard in Moergestel.

Om de directie met een schone lei te laten beginnen en omdat de problemen voor een deel veroorzaakt zijn door de bezuinigingsmaatregelen, die de raad in het verleden heeft opgelegd (waarbij de raad toen gewaarschuwd is voor de gevolgen die dit kon hebben voor de cultuurcentra), heeft de raad (met tegenstemmen van PrO en PGB) besloten de huurschuld van 657.000 euro kwijt te schelden. Daarvoor was in de jaarrekening van 2014 al een bedrag voorzien van € 475.000, waardoor er nu nog een bedrag van € 182.000 moet worden bijgepast. Daarvoor zal de reserve van 2016 worden aangesproken


Dit zal dus niet ten koste gaan van de zorg, zoals de oppositiepartijen aanvoerden, omdat die betaald wordt van de bijdrage die de gemeente daarvoor van het Rijk krijgt.

Vanuit de oppositie werd ook aangevoerd dat de gemeente met twee maten meet door streng tegen de verenigingen met problemen te zijn, maar de huurschuld aan de cultuurcentra kwijt te schelden. AB vindt echter dat dit appels met peren vergelijken is, omdat een cultuurcentrum heel iets anders is dan een vereniging. Dit neemt niet weg dat de gemeente ook streng tegenover het bestuur van de cultuurcentra moet zijn. Daarom is als voorwaarde aan de kwijtschelding gesteld dat voortaan de huur ‘gewoon’ betaald moet worden.

Uit het uitvoeringsplan zal moeten blijken dat de cultuurcentra de gewenste maatschappelijke bijdrage kunnen leveren en een financieel verantwoorde toekomst hebben. Cultuurcentra kosten nu eenmaal geld, maar het moet wel verantwoord blijven.

Ruud van de Ven, fractie AB

 

Zie ook de politieke discussie in de nieuwsklok

19 maart 2016:

Gisteren bestond het AZC schooltje 25 jaar
Burgemeester Hans Janssen kwam de school feliciteren met hun 25 jarig jubileum en na een terugblik door een van begeleiders , had Hans Janssen de eer om de leerlingen te begeleiden op de ectronische piano met "lang zal je leven" .  Om daarna met de jongste leerling van de huidige klas de taart aan te snijden en te verdelen onder de aanwezigen en met hen samen op de foto. 
De foto's geven een beeld van de middag.
azc2
azc 3azc 2
19 maart 2016:

Gemeenteraad spreekt zijn ongenoegen uit over de Omgevingsdienst

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft een niet te mis te verstane motie aangenomen om zijn  misnoegen uit te spreken over het functioneren van de omegvingsdienst. De omgevingsdienst controleert voor 27 Brabantse gemeenten  het naleven van de regelgeving bij bedrijven en instellingen. Maar treed ook op bij overlast van evenementen en overlast van verenigingen.

De motie die door zowel AB als VVD en Pro ondertekent werd , werd door de volledige raad gesteund. Ook uit andere gemeenten kwamen dergelijke signalen , met als gevolg dat de voorzitter reeds is afgetreden.

Zie de strekking van deze motie.


18 maart 2016:

Het college van B en W wil medewerking verlenen aan mestfabriek.
Het college heeft besloten bij de provincie een aanvraag te doen voor een mestfabriek aan de Servennenstraat te Moergestel. Dit verzoek ligt er al lang. De omwonenden hebben zich hier steeds   tegen verzet om overlast en gezondheidsrisico's. let wel het gaat hier om een start van de te voeren procedure.

Zie onderstaand collegebesluit:

5. Servennenstraat 6, mestbewerkingsinstallatie ovvgb raad en ontheffing Provincie

Het college heeft besloten om ontheffing van de Verordening ruimte 2014 te vragen aan de
Provincie voor een mestbewerkingsinstallatie aan de Servennestraat 6 tot maximaal 100.000
ton mest en voor de aangevraagde installatie een ontwerpverklaring van geen bedeningen te
vragen aan de gemeenteraad.

 Ambtelijke adviespunten:
- Ontheffing ex artikel 36.7 van de Verordening ruimte 2014 te vragen aan de Provincie
  Noord-Brabant voor een mestverwerkingsinstallatie tot maximaal 100.000 ton aan de
  Servennenstraat 6 te Moergestel;
- De gemeenteraad te vragen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor
  de aangevraagde mestverwerkings- en verwaardingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 te
  Moergestel.


18 maart 2016:

De cultuurcentra kunnen starten met een schone lei

De gemeenteraad heeft op 17 maart in meerderheid het besluit genomen om de cultuurcentra hun huurschuld kwijt te schelden en het hiermee mogelijk gemaakt dat middels een businessplan en
uitvoeringsplan
de cultuurcentra weer financieel levensvatbaar te maken .
Dus de echte verbeterpunten moeten nog komen uit dat uitvoeringsplan , wat mogelijke aanpassingen nodig maakt aan de gebouwen. Voor de plannen hiervoor is € 190.000 uitgetrokken.

Zie het verslag van de raadsvergadering.

Zie de inbreng van AB

Zie artikel op OisterwijkNieuws


9 maart 2016:

De Lidl wil niet terug naar de Gemullenhoeken

Dit blijkt uit het verzoek van Lidl aan het college om zich tijdelijk te mogen vestigen op KVL in het U gebouw. Lidl heeft met de Boerenbond overeenstemming bereikt om op het Studiegebied ( +/- de huidige locatie van de Boerenbond) , dit kan echter nog wel enkele jaren duren.
Lidl kijkt hiervoor naar het U-gebouw , naast de bakkerij van van Beckhoven.
Dit is echter eigendom van de provincie en op KVL zit een detailhandels beperking van maxiamaal 50 m2 gekoppeld aan daar bedrijfsmatige productiviteit. Verder zal parkeren een probleem zijn en wordt de grond sanering rondom de oude gebouwen  gehinderd en wie gaat dat betalen.


Zie ook het artikel op OisterwijkNieuws


8 maart 2016:

Woonwijze mag nog wel huurhuizen bouwen

 Bij de presentatie van de  prestatie  overeenkomst met Leijstromen werd duidelijk dat Leijstromen voorlopig praktisch geen sociale huurhiuzen bouwt , omdat zij geen bouwgrond hebben.Met
Woonwijze werd niks afgesproken en die hebben wel bouwgrond , omdat dit volgens bepaalde regelgeving niet mag. inde brief van de advocaat van Woonwijze staat , dat dit nog al voorbarig is.
Dit mede gezien de druk op de sociale woningmarkt , door het moeten huisvesten van vergunninghouders ( asielzoekers met een verblijfsvergunning)

Zie brief van de advocaat aan Woonwijze.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Zie ook voorgaande artikelen.

8 maart 2016:

Gemeente investeert € 53000 in het Staalbergven

De investering is nodig als onderhoud en aanpassing voor de veiligheid.
 De gemeente gaat zelf beheren maar de exploitatie zal gedaan worden door Optisport.

Verder zullen de openingstijden gestroomlijnd worden en rendabel worden gemaakt.

zie de raadsinformatiebrief

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

5 maart 2016:

Burgemeester Hans Janssen is het niet eens met zijn collegae !

De burgemeester spreekt in dit artikel met de titel: "De mythe van de kleinschaligheid" enkele collegae tegen betreffende de maximale grootte van een AZC. Hij refereerd hier ook zijn bezoek aan JordaniŽ de opvang  AL Za'atari waar een veelvoud aan vluchtelingen zit.
Lees verder het hele artikel.

2 maart 2016:

Stedelijk gebied Eindhoven bouwt 800 extra woningen


Dit extra aantal woningen moet een antwoord zijn op de plicht om vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) te kunnen huisvesten , om te voorkomen dat er extra spanning komt te staan op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Op 21 januari heeft AB hier al aandacht voor gevraagd bij het college en de woonstichingen.
Van Woonwijze hebben we tot op heden niets gehoord.

Het blijft voor AB een raadsel dat in onze regio geen extra maatregelen worden genomen ( met uitzondering van Tilburg)

Brief aan Woonwijze

Plannen regio Eindhoven

Antwoord college


14 februari 2016:
Parkeren centrum van Oisterwijk
parkeren centrum
  Klik op de tekening voor te vergroten

Parkeervergunningen: Centrum west :het gebied vanaf de dorpstraat tot Beardijk en voorste stroom
                                                         centrum oost :het gebied ongeveer het hele centrum
                                                          het gebied Waterhoef: gemullenhoekenweg en de Lennartstraat

                                           

Een parkeervergunning is geldig in ťťn van de drie sectoren(west, oost of Waterhoef) met uitzondering van De Lind, de Dorpstraat, de Hoogstraat en de Kerkstraat.
Met een parkeervergunning mag onbeperkt worden geparkeerd op de parkeerplaatsen waarvoor betaald parkeren van toepassing is met uitzondering van De Lind, de Dorpsstraat en de Burgemeester Verwielstraat. Per adres worden maximaal twee vergunningen verstrekt. Bij de uitgifte van de parkeervergunningen wordt rekening gehouden met de parkeercapaciteit (maximaal 80% van de parkeerplaatsen).

Bedrijven kunnen allen over een vergunning beschikken als de auto nodig is voor de bedrijfsvoering.

Het bewonerstarief bedraagt € 33,- per jaar voor de eerste vergunning en € 99,- voor een tweede vergunning.
Indien de aanvrager beschikt over eigen parkeergelegenheid zijn de tarieven hoger en wel respectievelijk € 99,- en € 198,-.
Het tarief voor de eerste bedrijvenvergunning bedraagt €132,- en voor de tweede vergunning € 264,- per jaar.

Indien de aanvrager beschikt over eigen parkeergelegenheid zijn de tarieven hoger en wel respectievelijk € 264,- en € 528,-.
In het reguleringsgebied is geen bezoekersregeling ingevoerd omdat de omvang van het reguleringsgebied beperkt is. Bezoekers kunnen tijdens de reguleringsuren gebruikmaken van de parkeerautomaat of een gratis parkeerplaats zoeken buiten het reguleringsgebied.


Zie hier heel de parkeerplannen

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

 
10 februari 2016:
Pro blijft maar mopperen, maar waarom eigenlijk ?
Het wordt eentonig dat constant gemopper op het college en de coalitie.
Niet inhoudelijk , zoals AB in haar oppositietijd heeft gedaan , maar steeds over gevolgde procedures
en dat het college en coalitie niet voldoende naar hen en de burgers wil luisteren. Tijdens de laatste raadsvergadering kwam de oppositie zelfs met 3 moties , waarvan een zelfs van treurnis.

Nu weer een aanval via Oisterwijknieuws .

De reactie hierop van AB kunt U hier lezen.


9 februari 2016:

Oisterwijk neemt maatregelen voor verbetering veiligheid op en rondom het azc
De gemeente gaat samen met de politie en de leiding van het Oisterwijkse AZC maatregelen nemen om het aantal incidenten terug te dringen.
De maatregelen behelsen minder minderjarige asiezoekers, controle op alcoholgebruik en aanscherping beveiliging

Zie het persbericht
 
Zie ook artikel van  februari op deze site hier onder!

2 februari  2016:
Aantal incidenten in AZC Oisterwijk hoger dan elders in Brabant.

Gemeente en politie weten niet de oorzaak .

Zie persbericht gemeente

Zie artikel op OisterwijkNieuws

Zie artikel in het BD

2 februari 2016: Update
 
Het college besluit om het verkeersbesluit inzake de veiligheid spoorwegovergang Heusdensebaan/afsluiting Nic. van Eschestraat op te schorten.
Het college zal de diverse scenario’s en hun effecten bespreken met de wijkraad Waterhoef en deze voorleggen aan een onafhankelijke instantie – niet zijnde een opdrachtnemer van ProRail – ter beoordeling.
De huidige verkeerssituatie in de wijk zal in beeld worden gebracht. Deze nulmeting zal dienen als basis voor de monitoring van de verkeerseffecten van het uiteindelijke besluit.

AB vindt het jammer dat het in de pers nu voorkomt alsof het uitroepen van een opstand en tot zwaar protest aanzetten , de oorzaken zijn van het opschorten van het omstreden besluit.
AB is echter van mening  dat bezwaren onderbouwd moeten worden en niet gebaseerd zijn op alleen emotie. Daarom worden nu eerst metingen vericht.
Dit is een herhaling van de gang van zaken over Oisterwijksebaan 2 , waar ook de oppositie ook zo hard riep, maar AB , samen met haar coalitiepartner, voor de uiteindelijke onderbouwing moest zorgen. 

Zie reactie college op commissievergadering

28 januari 2016:

Ondernemend Moergestel verrast nieuwe bewoners van Heerengoed.

heerengoed 1heerengoed 2Afgelopen week hebben ondernemers uit Moergestel de nieuwe bewoners verrast met een tas vol producten uit Moergestel. Hiermee wilden zij aangeven dat het ook in Moergestel goed winkelen is.
AB als initiatiefnemer van het plan Heerengoed waardeert dat Ondernemend  Moergestel deze nieuwe wijk zo warm omarmd en in de gemeenschap Moergestel opneemt.


25 januari 2016:
Persbericht:

Oisterwijk ondertekent Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning
Het College van de gemeente Oisterwijk heeft besloten in te stemmen met de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning. De code moet ertoe bijdragen dat alle partijen -opdrachtgevers en aanbieders - zich samen inzetten voor de kwaliteit en continuÔteit van de maatschappelijke ondersteuning, met behoud van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.
Lees verder


 22 januari 2016.

Dreigt het Torenpad te verloederen ?


Nadat inwoners van Moergestel aan de bel trokken , heeft AB opheldering gevraagd via een brief aan het College en de raad. Het torenpad maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht en heeft ook van de raad die beschermende status gekregen. Het pad is echter geen eigendom van de gemeente maar van aanwonenden en grondeigenaren. De gemeente heeft in haar antwoord op de brief van AB beloofd de eigenaren te wijzen op hun verantwoordelijkheid om het pad te onderhouden en begaanbaar te houden. Noud Smits heeft als voorzitter van de Heemkundekring zijn visie gegeven op het antwoord van het college.

torenpad 3torenpad 2torenpad1


21 januari 2016:

Neemt Leystromen extra maatregelen om stroom asielzoekers te kunnen opvangen?

Waarom staat hierover niets vermeld in de prestatieafspraken met Leystromen ?

Op 10 januari 2016 stuurde AB een brief aan het college en plaatste een artikel op haar site, waarin AB zijn zorg uitsprak over de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen voor de inwoners van Oisterwijk (zie artikel).

Uit de prestatieafspraken die het college onlangs heeft gemaakt met Woonstichting Leystromen kan niet worden opgemaakt dat extra er extra maatregelen worden genomen om asielzoekers aan een sociale huurwoning te helpen om te voorkomen dat de wachttijd voor een sociale huurwoning voor Oisterwijkers verder zal oplopen. Uit de Corporatiebarometer 2016 blijkt dat de helft van alle Nederlandse woningcorporaties deze bijzondere maatregelen wel neemt. AB heeft hier aanvullende vragen over gesteld.

20 januari 2016:

Omgevingsdienst blijft in gebreke.

Dit was de kop van een krantenartikel in het BD.

Naar aanleiding hiervan heeft AB  vragen gesteld aan het college

De omgevingsdienst doet het toezicht namens een aantal gemeenten in Brabant op vergunningen, milieu aspecten en ook op het veehouderijbeleid in onze gemeente.

De minister heeft aangegeven dat de omgevingsdienst hun zaakjes niet goed voor elkaar hebben en nu 3 miljoen euro tekort komen. (Blijkbaar letten ze beter op een ander dan op zich zelf.)

AB wil nu duidelijkheid van het college wie dat tekort moet gaan ophoesten en hoeveel is dat voor Oisterwijk. Er is echter nog iets: Om beter op de veehouderij te kunnen toezien heeft de Raad van Oisterwijk 3 jaar lang € 150.000 beschikbaar gesteld. AB vroeg zich af of dit bij een dergelijke organisatie , die door de de minister onder curatele gesteld is , wel verantwoord is.

Op deze vragen heeft het college nu geantwoord
19 januari 2016:

Gemeente gaat ondermijnende activiteiten keihard aanpakken en AB juigt dit toe.
Hennepteelt , synthetische drugs en andere illegale praktijken en de handel hierin zullen actief bestreden worden, waaronder ook witwaspraktijken.
Zie hiervoor plan van aanpak van de gemeente in samenspraak met het bevoegd gezag.


19  januari 2016:


Er komen meer snelheidsindicatoren (DSI)
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van burgers over deze DSI's heeft AB vragen gesteld aan het college en raad. De inwoners van de gemeente Oisterwijk zijn zeer tevreden over de uitwerking van deze apperatuur op het rijgedrag van automobilisten. Oisterwijk heeft maar enkele permanente DSI's en enkele mobiele exemplaren. Om dat deze DSI's ook kunnen worden uitgelezen is de informatie belangrijk voor beleid en aanpak van verkeersoverlast. Tevens maken die andere maatregelen en metingen overbodig. Het antwoord van het college geeft aan dat er nu 4 indicatoren bij gaan komen en dat is een verdubbeling van de permanente DSI's.

AB staat open voor opmerkingen en verbeterpunten die burgers aandragen en doen er ook iets mee zoals u ziet.

19 januari 2016:

Eindelijk is het zo ver:

Startbijeenkomst beoogde herinrichting Beukendreef


Na jaren van strijd en aandacht trekken over de slechte staat van de Beukendreef in Oisterwijk lijkt er eindelijk schot in  te komen. Sinds de bouw van de Coppele vroeg AB aandacht over de slechte staat van de trottoirs en de overlast van wordtelgroei. beukendreef Tijdens de actie "Mooi Oisterwijk" kwam dit nog eens duidelijk naar voren. Deze foto geeft de onmacht aan van de ambtenaren die daar niks aan mochten doen.

AB heeft het dan ook hoge prioriteit gegeven tijdens de coalitieonderhandelingen.

Nu is het dan zover zie de uitnodiging van de gemeente hier onder.

 
Op 1 februari om 19.30 uur is er in het Raadhuis een startbijeenkomst over de herinrichting van de Beukendreef. U bent van harte uitgenodigd.

Het onderhoudsniveau van de Beukendreef is al enige tijd erg matig. De gemeente wil samen met omwonenden bekijken welke maatregelen nodig zijn om een verbeterslag te maken. Het doel van de avond is het verzamelen van meningen en ideeŽn, en het uitnodigen van omwonenden om zitting te nemen in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep gaat zich de komende periode bezighouden met het ontwikkelen van een verbeterplan.

De informatieavond vindt plaats in het Raadhuis op 1 februari 2016 om 19.30 uur. Voor deze avond zijn alle bewoners van de Beukendreef uitgenodigd, maar uiteraard zijn ook andere geÔnteresseerden van harte welkom.

AB gaat er van uit dat de inbreng van de burgers in deze optimaal zal zijn

16 januari 2016:

Maakt de gemeente Haaren misbruik van klankbordgroep ?

AB maakt zich al jaren zorgen over het slechte imago van een klankbordgroep.
Een klankborgroep wordt steeds gevormd door gemeentes , als er voor een bepaald besluit of beslissing geen draagvlak blijkt te zijn onder de bevolking.  Op deze wijze proberen ze dat te verdoezelen of te omzijlen.  Zie hiervoor het artikel over de klankbordgroep in Haaren , die het referendum moeten voorbereiden.


15 januari 2016:  

Oisterwijk scoort beter dan landelijk gemiddelde


RabRabobank heeft eind vorig jaar economische prognoses 2016 voor de Nederlandse regio’s en gemeenten gepresenteerd (Rabobank regionale economische prognoses 2016). Het economische herstel is inmiddels in alle sectoren zichtbaar, al profiteren niet alle sectoren in gelijke mate. Samen met verschillen in de economische structuur van regio’s leidt dat tot uiteenlopende regionale groeiverwachtingen voor 2016. Met deze regionale prognoses voorspelt Rabobank de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de werkloosheid van alle regio's en gemeenten. Opvallend in dit onderzoek zijn de gunstige groeiprognoses voor de gemeente Oisterwijk.

 

Prognoses

Oisterwijk

Landelijk

Productie

2,9%

2,7%

werkgelegenheid

1,7%

1,4%

Groei beroepsbevolking

0,7%

0,6%

Werkloosheid

4,8%

6,2%

Waarom scoort Oisterwijk goed in deze prognose: we hebben een oververtegenwoordiging van groeisectoren en een ondervertegenwoordiging van krimpsectoren (landelijke vergelijking). Deze situatie heeft dus een positief effect op de groeiverwachtingen. Zo heeft Oisterwijk relatief veel bedrijven in onroerend goed, horeca, bouw en groothandel en een relatieve ondervertegenwoordiging in industrie.

Eind februari wordt u middels een raadsinformatiebrief geÔnformeerd over de voortgang en eerste resultaten van het programma Oisterwijk Onderneemt.

     In de bijlage treft u het onderzoek van de Rabobank aan voor Oisterwijk.


10 januari 2016:

Algemeen Belang maakt zich grote zorgen over   aan dreigend tekort aan huurwoningen.

Op de agenda van de komende commissievergadering staat de prestatieovereenkomst met woonstichting Leijstromen ter informatie. Hierin staat weinig over te bouwen huurwoningen , wel over de verkoop daarvan. Tussen 2013 en 2015 zijn 606 huur woningen aangemerkt voor verkoop en in de zelfde periode zijn totaal 51 huurwoningen verkocht
Elke gemeente en dus ook Oisterwijk zal straks huizen beschikbaar moeten stellen voor asielzoekers die zich hier mogen vestigen. Nu al zijn er wachtlijsten voor huurhuizen en staat op gespannen voet om jongeren hier in de gemeente Oisterwijk te behouden , die dikwijls als starter van een huurhuis afhankelijk zijn.

AB heeft daarom een brief naar het college en Raad gestuurd om hier opheldering over te vragen.

Prestatieafspraak met Leijstromen.

Raadsinformatiebrief over prestatie overeenkomst.

7 januari 2016

Volledige verslag van de raadsvergadering van 17 december 2015

In de bijlage zit het volledige verslag met stem gedrag van de raadsvergadering van 17 december 2015

Sinds kort wordt dit verslag in deze vorm naar buiten gebracht met de reactie van de partijen en hun stemgedrag op de diverse raadsvoorstellen.
Op deze wijze wil de raad en het college transparanter zijn en kunnen de burgers beter zien wat hun partij hier mee gedaan heeft.
Verder is met ingang van dit jaar ook nieuw , dat de raad meer gaat vergaderen om sneller te kunnen reageren op ontwikkelingen en te nemen besluiten , zodoende krijgen burgers sneller uitsluitsel.
De vergaderfrequentie is nu 5 weken, dat betekent dus 8 reguliere vergaderingen per jaar , dan blijven er 12 weken over voor vakanties en aanpassingen of een extra vergadering. Zowel VVD als AB waren voor deze aanpassing , Pro had liever 6 weken en PGB had voorkeur voor 7 weken.

AB en VVD menen hiermee burgervriendelijker te kunnen opereren.


5 januari 2016;

AB vraagt aandacht voor de veiligheid en parkeer-problemen in oudere straten.

Kort geleden ( 24 dec. 2015) had de brandweer de grootste moeite om bij de brandhaard te komen door de hinder van geparkeerde auto's. Dit probleem heeft zich al eerder voor gedaan en toen heeft AB ook aan de bel  getrokken.  Nu vraagt AB in een brief aan het college en Raad om een inventarisatie te maken in onze gemeente waar dit probleem zich voordoet en tevens de parkeerproblemen in oudere straten aan te verbeteren en te komen met een plan van aanpak. Deze straten voldoen meestal ook niet aan de "Kadernota Oisterwijk_Veilig 2015 - 2018" 

Zie brief aan het college en raad.


Zie aanleiding brief op OisterwijkNieuws

zie artikel OisterwijkNieuws i.v.m. brief AB


30 december 2015:

Vruchtbare samenwerking met ondernemers en WSD leidt naar succes

Oisterwijk gaat goed om met de regie die het krijgt in het kader van de participatiewet.
Oisterwijk wil 24  mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen in 2 jaar.
De onderlinge korte lijnen met zowel de WSD als de ondernemers leidt naar dit succes volgens Weth. Peter Smit.
Zie heel het artikel in zakenmagazine "Netwerk"


25 december 2015:

klokken


AB algemeen belang
      Oisterwijk Moergestel Heukelom                                                              Kerst en Nieuwjaarswens en terugblik

Beste medeburgers,

Voor Algemeen Belang was 2015 een moeilijk jaar , het eerste volle jaar bestuursverantwoordelijkheid zijn we niet zonder kleerscheuren doorgekomen.
Gelukkig hebben we ook flinke successen kunnen boeken . Kort gezegd een jaar met ups en downs .
We hebben bestuurlijk de situatie steeds beter onder de knie en om de burgers nog beter van dienst te kunnen zijn gaan we met de raad meer keren vergaderen , zodat zaken uit onze samenleving meer nog aandacht zullen krijgen en de burgers er nog beter bij kunnen betrekken.
Bij besturen en politiek hoort ook verantwoording afleggen , wat ik zal doen met een kort verslag van het afgelopen jaar.

2015 is een jaar met vele gezichten geweest voor AB en de politiek.

Het jaar begon met de invoering van de nieuwe sociale regelingen en de jeugdhulp, die vanaf 1 januari 2015 door de gemeenten moeten worden uitgevoerd . Voorheen werd dit door het rijk en de provincie gedaan, maar met een groot verschil: de gemeente krijgen veel minder geld om dezelfde taken uit te voeren. Algemeen Belang heeft als grootste partij die belangrijke taak op zich genomen door middel van haar wethouder Peter Smit.

Zoals verwacht werd, waren er startproblemen en daar maakte de oppositie gretig gebruik van, zeker omdat zij er van uitgaan dat dit hun terrein is. Voor problemen, die zich voordeden, werd echter een oplossing gezocht.

Verder is gebleken dat Oisterwijk samen met haar regiogemeenten op een aantal terreinen toonaangevend was.
Tevens dat wij het beleidsplan 2016 WMO / jeugd met verordeningen hebben vastgesteld.
Oisterwijk loopt hierbij keurig in de pas wat niet voor alle gemeenten kan gelden die pas in de loop van 2016 dit gaan doen . Kortom we zetten hiermee een belangrijke stap .

Er zijn ook zaken die minder succesvol waren, zoals de coalitie. Die bleek geen stand te kunnen houden. Het ging onderling niet goed tussen de VVD en AB met de PGB, zo moeilijk zelfs dat de huidige coalitiepartijen niet verder wilden met de PGB. Hierdoor werd ook wethouder Lemmens niet meer houdbaar en moesten AB en de VVD op zoek naar een nieuwe wethouder.
Door zakelijk en kordaat optreden van de coalitie was die vrij snel gevonden. Geen lange sollicitatieprocedure , maar doelgericht zoeken naar een bekwame opvolger. Sjef Verhoeven, voormalig wethouder van Goirle, paste prima bij de andere wethouders. Zijn ervaring, maar vooral zijn vermogen om bruggen tussen personen te kunnen bouwen, vielen zowel bij AB als de VVD in goede aarde.

OP 2 juli kwam tijdens de raadsvergadering de uitbreiding van de varkens stallen aan de orde aan de Oisterwijksebaan 2 . waarvoor in de vorige raadsperiode vergunning was verleend en waar door ingrijpen van de raad van State de raad alsnog een verklaring van geen bezwaar voor moest afgeven. Deze zaak stuitte op veel verzet in de wijk Het Westend. Die veel overlast had van de stank van dit bedrijf.
Het vreesden ook voor gezondheidsrisico's . Ook AB had hier zijn zorgen over en verzocht het college om de GGD een aanvullend onderzoek te laten doen. AB in de persoon van Evelien Roborgh heeft toen een gedegen juridisch opgebouwd amendement opgesteld , dat samen met de VVD werd ingediend en waar ook de Pro en de PGB zich achter schaarden. Hiermee werd die verklaring niet afgegeven. Een dergelijk amendement moet ook houdbaar zijn in een later mogelijke juridische procedure.

Het was wel jammer dat na die raadsvergadering een van de oppositie partijen zijn ongenoegen ventileerden aan de pers, over het verloop van die raadsvergadering , door aan te geven dat de sfeer in de politiek verpest was. Later ging hierdoor het jaarlijks raadsuitstapje niet door.
Wij van AB gingen er van uit dat we nu juist gezamenlijk iets moois bereikt hadden ( wat later in de Raadsvergadering van 17 dec. 2015 bevestigd werd met een definitieve weigering , die verklaring van geen bezwaar af te geven.)

Tijdens de vakantie kwam het bericht dat Laurens van den Bosch , de fractievoorzitter van de VVD, zijn functie moest neerleggen. Dat was een tegenvaller, omdat de fractievoorzitters van beide partijen goed met elkaar door een deur konden.

In september was er weer een tegenvaller. Het voorstel voor het bouwen van een nieuw zwembad met sporthal kwam niet door de commissie. Hierop zegde de wethouder toe met een nieuw voorstel te komen.

Wat wel door de raad kwam was het besluit om de cultuurcentra tegen het licht te houden en een betere toekomst te geven, die betaalbaar is voor onze gemeenschap.

Intussen kwam er een nieuwe fractievoorzitter bij de VVD in de persoon van Anne Cristien Spekle.

Het was jammer dat in november de begroting voor 2016 en de komende jaren maar door een deel van de raad gesteund werd. De oppositie stemde tegen. Mogelijk had dit te maken met de gespannen verhouding tussen de coalitie en de oppositie, want zo groot waren de verschillen in standpunten niet.

Ze zeggen wel eens ‘lest best’ en dat had te maken met de laatste raadsvergadering van 2015 op 17 december.
Er stonden 24 punten op de agenda, waarvan een 6- tal in meerdere of mindere mate belangrijk waren voor de toekomst van Oisterwijk.

 1. -- We gaan een nieuw zwembad met sporthal bouwen op Den Donk.

 2. -- De bewoners van het Westend kunnen (voorlopig) gerust zijn; de raad heeft de uitbreiding aan de 
      Oisterwijksebaan 2 geblokkeerd.

 3. -- Het zogenaamde studiegebied nabij de KVL begint gestalte krijgen. De raad koos voor een scenario, waarbij
     mogelijk de Lidl straks hier gevestigd kan worden naast een nieuwe Boerenbond.

 4. -- De hoofdlijnen van de Structuurvisie, waarin de (toekomstige) ruimtelijke mogelijkheden in onze gemeente
     worden aangegeven, werden vastgesteld.

 5. -- Een aanvulling van het beleidsplan “Goed voor elkaar” werd, samen met nieuwe verordeningen over de WMO
     en Jeugdhulp, aangenomen. Enkele zaken zijn aangepast, waardoor de inwoners beter geholpen kunnen
     worden.

 6. -- Verder werd nog voor een aantal gemeentelijke eigendommen een exploitatie vastgelegd.

Concluderend kunnen we zeggen dat het een bewogen jaar was met veel heel moeilijke besluiten zowel persoonlijk als politiek , maar we gaan er in 2016 weer gewoon keihard tegen aan om de leefbaarheid in onze samenleving nog beter te maken.

Als we zien dat 1 miljoen mensen in Europa op de vlucht zijn voor geweld en onveiligheid , waar een deel van ook in Nederland en zelfs in onze gemeente terecht is gekomen , dan moeten wij onze leef omstandigheden koesteren , ook al moeten we in sociale domein een pas op de plaats maken.

AB wenst U allen voor het komende jaar en later heel veel gezondheid toe , omdat dit toch een wens is van ons allemaal.

Fijne feestdagen.
Ruud van de Ven fractievoorzitter
Ivo Rinkel Bestuursvoorzitter


24 december 2015;

Brandweer kan moeilijk bij brand komen door parkeerprobelemen in de wijk.

Dit probleem heeft AB al herhaaldelijk bij de gemeente neergelegd

zie artikel op OisterwijkNieuws

22 december  2015:

Verslag Raadsvergadering van 17 dec. 2015


Op de agenda van de raadsvergadering van 17 december stonden een aantal belangrijke voorstellen.

Ik zal voor U de belangrijkste toelichten met het betoog wat tijdens de raadsvergadering is uitgesproken.

De belangrijkste onderwerpen:

* Het voorstel van het college aan de Oisterwijksebaan 2 een vergunning te verlenen om zijn stal uit te breiden , ook buiten zij huidige bouwblok.

Hiervoor moest de raad een z.g. Verklaring van geen bezwaar afgeven. Weth. Verhoeven

De gehele raad heeft die verklaring geweigerd. Alle partijen ondersteunde het door AB ingebrachte amendement , hierin stonden een groot aantal argumenten die door Evelien Roborgh vergaard waren over uitspraken en onderzoeken , die hoofdzakelijk gingen over de gezondheidsrisico,s voor de omgeving en in het bijzonder de wijk het “Westend”, dat er maar +/- 200 meter af ligt.
Martien Mathijssen deed hierover het woord. Zie zijn betoog.
Deze zaak trok ook de aandacht van Omroep Brabant , die hier later verslag van deed.

De bouw van een nieuw zwembad en sporthal op den Donk. Weth P. Smit

Nadat al diverse scenario's over een zwembad al in de commissie sneuvelden , kwam er nu eindelijk een voorstel dat kon rekenen op een meerderheid in de raad.

Daarbij stonden 4 voorwaarden centraal:

1. De gemeente bouwt dat zwembad web sporthal niet zelf , maar door een marktpartij.

 1. De gemeente gaat dat nieuwe zwembad en sporthal niet zelf exploiteren , maar gebeurt door een marktpartij.

 2. In dit zwembad moet alle functies die nu beschikbaar zijn ook aanwezig zijn met uitzondering van het duiken. Dit houdt in dat het een zwembad wordt van 25 x12,5 m en 2.80 m diep is.

 3. De gemeente steekt geen geld in de ontwikkeling en de bouw en loopt financieel geen enkel risico. Wel wordt de ondergrond onder erfpacht beschikbaar gesteld

Evelien Roborgh deed hierover het woord. Zie haar betoog.


KVL scenario keuze studiegebied. Weth.Verhoeven

Het college heeft de raad een aantal scenario,s voor voor gesteld , die ook al besproken zijn met de omgeving en belanghebbenden. De voorkeur van het college ging ging uit van scenario 5.

Dit scenario gaat uit van dat er op die plaats een Supermarkt de Lidl en de Boerenbond komt met daarom heen aan aantal parkeerplaatsen en andere kleinere invullingen. Door verlegging van de Ambachtstraat ontstaat een betere verkeersafwikkeling van zowel KVL als het centrum en de spoorovergang Blokshekken. Woordvoerder Harry Marcť wees het college nog eens op de veiligheid bij die spoorovergang en de onduidelijkheid betreffende de huurwoningen die in dat gebied aanwezig zijn.

Hoofdlijnen structuurvisie; weth. Verheoeven

Dit is een richtinggevend kader voor toekomstig ruimtelijk beleid , welk is vastgesteld door middel van diverse inspraak secessies .

Erick ten Brink deed daar namens AB het woord . Zie zijn betoog

Verordening OZB en reclame belasting .Weth. Batenburg

De discussie hierover ging vooral over de reclamebelasting , die vervolgens weer wordt teruggegeven aan het centrum management , die daar dan zelf voor de nodige inspanningen kunnen zorgen om Oisterwijk als winkeldorp op de kaart kunnen zetten met een diversiteit aan horeca en terrassen. Duidelijk werd ook dat de Oisterwijkse winkeliersvereniging zich hier ook bij heeft aangesloten.


Beleidsplan “Goed voor elkaar” jeugdhulp en WMO ; Weth Smit

Dit is eigenlijk een aanpassing van het huidige beleid om dit nog beter aan te laten sluiten aan de dagelijkse gang van zaken.
Dit was voor AB al een hamerstuk , maar omdat andere partijen dit wel wilde behandelen , heeft AB in tweede instantie een bijdrage geleverd. Zie hier het betoog van Evelien Roborgh.


Rapport van bevindingen Capra Advocaten. Integriteit onderzoek van een raadslid; Burgemeester

Op 3 juli kwam er een brief bij de gemeente binnen van een advocaten kantoor ,waarin de beschuldiging van belangen verstrengeling werd gemeld , met daarbij de mogelijkheid van een schadeclaim . Bij de bekendmaking van deze brief heeft er zich een flinke aanvaring voorgedaan met een lid van de griffie. De burgemeester heeft toen met medeweten van het presidium een deskundig onderzoekbureau in de arm genomen om een objectief feitenonderzoek te laten doen.


Uit de resultaten van dat onderzoek kwamen 3 zaken naar voren:

 • Dhr. Van Elderen heeft de wet op de integriteit niet overtreden.

 • Dhr van Elderen heeft wel de schijn van belangen verstrengeling op zich gevestigd

 • Dhr. Van Elderen heeft zich onheus gedragen tegenover een lid van de griffie


Hierover moest de raad een uitspraak doen.

Namens AB heeft Ruud van de Ven het woord gevoerd. Zie het betoog.

VVD en AB hebben voor de laatste 2 feiten een motie van treurnis ingediend , die door beide coalitiepartijen werd ondersteund.

Ab heeft geprobeerd samen met de VVD dit zo discreet en zakelijk mogelijke af te handelen.

De oppositie echter meende hier een politiek debat van te maken met allerlei beschuldigingen richting coalitie partijen. AB en VVD hebben hier heel terughoudend op gereageerd.

AB vindt het wel vreemd dat de oppositie wel punt een van het onderzoek onderschrijft over de itregiteit , maar de andere 2 punten naar de prullenbak verwijst. AB is van oordeel dat je uit een dergelijk onderzoek alle feiten van het onderzoek moet aanvaarden en niet de krenten uit pap moet halen en de rest weggooien.

Verder is AB van mening dat de pers inhoudelijk weinig diepgang heeft gehad bij zijn verslaggeving.


Tot zover dit verslag.


21 december 2015;

Inspecties beoordelen werkwijzen Veilig Thuis Midden-Brabant als ‘good practices’

Gepubliceerd: 17 december 2015

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben in oktober de kwaliteit van Veilig Thuis Midden-Brabant onderzocht. Veilig Thuis Midden-Brabant voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader. De inspecties bestempelen de werkwijzen van Veilig Thuis Midden-Brabant als ‘good practices’, omdat de organisatie de onderzochte taken ‘op een aantal punten weloverwogen en kwalitatief sterk uitvoert.’

De Inspecties hebben in het onderzoek gekeken naar (wettelijke) randvoorwaarden, zicht op de veiligheid van kinderen en volwassenen en de zorg in acuut onveilige situaties, en de voorwaarden om de taken verantwoord uit te kunnen voeren. Het toetsingskader bestaat uit in totaal 24 verwachtingen.

Lees rapport verder verder                                                                       

        hvb    Regio Midden Brabant staat hiermee aan kop in Nederland 


oisterwijktilburgwaalwijkgoirlehilvarenbeekrijenloon op zanddongen


Zie heel de uitslag van heel nederland.16 december 2015;

Ook in Oisterwijk zijn minder bedeelden die niet vergeten worden.

Wethouder Smit geeft uitleg over de herijking van het minimabeleid , waardoor die nog beter aansluit bij de behoeften van minder bedeelden.

Ook de voedselbank wordt niet vergeten en doneert ook bij de inzameling voor de voedselbank en ondersteunt die van harte.

Kijk naar de volgende filmpjes:

Weth. Smit over de herijking van het minimabeleid

Wethouder Smit doet mee bij de inzamelaktie bij Albert Hein


16 december 2015:

Gratis wiffi rondom het st. Jansplein in Moergestel.

Ondernemend Moergestel gaat zorgen dat in het hart van Moergestel gratis wiffie komt.
Mte deze stap wordt mogelijk een bijdrage geleverd aan het verder de leeglopen van de voorzieinigen in Moergestel

Zie ook artikel op het BD

16 dec ember 2015;
Gemeente Oisterwijk weigert verlenging verblijf de Lidl aan de Heusdensebaan. (opdate brief Lidl)
Supermarkt de Lidl had de gemeente gevraagd om langer te mogen blijven zitten tot de nieuwe winkel in het studiegebied(gebied rondom de huidige Boerenbond) gerealiseerd is.

Het colege besluit schrjft hierover als volgt:
Weigering omgevingsvergunning verlenging instandhoudingstermijn van de tijdelijke
supermarkt Heusdensebaan 50 in Oisterwijk
Het college heeft besloten de omgevingsvergunning voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van de omgevingsvergunning voor de tijdelijke Lidl supermarkt te weigeren.

Ambtelijke adviespunten:
De gevraagde omgevingsvergunning voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van de omgevingsvergunning voor de tijdelijke supermarkt op de locatie Heusdensebaan 50 in Oisterwijk te weigeren conform bijgevoegd besluit.

Zie ook artikel in het BD

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws


15 december 2015;
Het uur "U" nadert voor Haaren , a.s. Donderdag zijn ontknoping.
 
Het actie comitť " Toekomst Haaren'" bij zich vast in de uitkomsten van de onderzoeksresultaten van Wagenaar-Hoes onder de bevolking van de gemeente Haaren , waarin duidelijk staat wat de inwoners willen. Het college wil echter nog niet.

Zie hiervoor het artikel op OisterwijkNieuws
                      
12 december 2015;

Oude brandweer garage van KVL wordt geen museum.(update)

Algemeen Belang heeft vragen gesteld aan het college over de leegstand van de voormalige brandweergarage van KVL. Algemeen belang had met steun van de Heemkundekring voorgesteld om het als museum in te richten va KVL met de unieke verzameling van attributen, fotomateriaal, schilden en historisch filmmateriaal, dat Bep van den Berk al die jaren heeft verzameld en bewaard en wat hij kortgeleden heeft overgedragen aan de Heemkundekring.
UIt het antwoord blijkt dat de gemeente navraag heeft gedaan bij de provincie , maar die er een andere bestemming aan willen geven. Wel zijn zij geinteresseerd  in dat erfgoedmateriaal bij de viering van 100 jaar  KVL.

Zie het antwoord van de gemeente

zie ook reactie op OisterwijkNieuws


29 november 2015;
                                       Koos Kluitmans geeft zijn mening.

Zijn de rotondes van de Moergestelseweg echt zo Onveilig ? (update)

Een buurman die daar al 35 woont geeft er zijn mening over en komt eigenlijk tot de conclusie dat het niet aan de rotondes ligt maar aan de weggebruikers zelf.

Dat de overweg een nadelige invloed heeft op de doorstroming zal niemand ontkennen , maar dat los je alleen maar op met een tunnel onder het spoor.

Dat is echter geen vrijbrief om links en rechts en tegen het verkeer in , gebruik te maken van deze rotondes . Kort gezegd het heeft meer met het verkeersgedrag van de gebruikers te maken dan met de rotondes.
AB is van mening dat er aan die rotondes niks verkeerd is.

De aandacht van de landelijke media over deze verkeerssituatie was wel heel eenzijdig en AB zet  ook vraagtekens bij het schrijven van de PGB . Wel kan AB zich vinden in het feit dat de verkeerssituatie bij de Kap. Huiberslaan veel invloed heeft op die gang van zaken op en nabij die rotondes. AB vraagt zich af of er al ooit een studie is gemaakt of het eenrichtingsverkeer van de Tilburgseweg  en Mgr. Verhoevenstaat , andersom niet beter is.

Koos bedankt voor je betrokken brief , die iedereen hier kan en mag lezen.

AB hoort graag uw mening dus schrijf ons: mail naar: AB.signaal@gmail.com of schrijf naar ons secretariaat (zie contact)

orginele Brief van Koos Kluitmans.

Brief van Koos uitgetyped


zie artikel op OisterwijkNieuws


28 november 2015:

Valkuil hoek Voorbrugstraat en Hogeweidepad eindelijk gedicht.
hogeweipad 1hogeweidepad 2AB heeft 12 maanden geleden bij de gemeente aangegeven dat op de hoek Voorbrugstraat en Hogeweidepad zich een gevaarlijke situatie bevond , waar menig ouderen met en zonder rolator , maar ook fietser ten val kwamen. Met de actieve inzet van weth. Verhoeven is het eindelijk gelukt dit gat in de weg te dichten.


Zie brief van 12 maanden geleden van de gemeente.


16 november 2015:

Gemeente Haaren boos op Oisterwijk en Vught.

In een brief aan de burgemeesters van Oisterwijk en Vught , maar ook direct aan de pers ,spreekt de burgemeester van Haaren haar ongenoegen uit over de gang van zaken.
In de brief staat echter wel een bijzonderheid en dat is het volgende feit " De eventuele opdeling (herindeling) van de gemeente Haaren kan niet vroeger plaats vinden dan 1 januari 2018. Kort gezegd, dat kan dus een mogelijke streefdatum zijn en dat zou dan gelijk lopen met de raadsverkiezingen van maart 2018.

Zie antwoord gemeente Haaren


Brief van gemeente Oisterwijk en Oisterwijk aan Haaren

het raadsvoorstel waar dus alles om gaat.

Zie ook artikel in het BD over dit onderwerp


14 november 2015:

De hele Raad ondersteunt onderzoek naar aanleg heel het fietspad Haghorst-Moergestel.
De hele raad ondersteunt de motie van AB om het hele traject te onderzoeken. Een op veel punten gelijkende motie van PGB werd niet ondersteund, omdat de termijn te kort zou zijn.
Mevr. de Boer uit Haghorst had voor de raad gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid en nog eens duidelijk gemaakt , dat diverse grondeigenaren alleen maar meedoen als het hele fietspad wordt aangelegd. Zij gaf ook aan dat ouders hun kinderen via deze gevaarlijke weg niet naar Durendael durven te sturen, met als resultaat dat er maar een leerling uit Haghorst komt.
13 november 2015:

Algemeen Belang ondersteunt aktiegroep "Toekomst Haaren "
AB heeft tijdens de raadsvergadering van 12 november een pleidooi gehouden om het dorp Haaren met open armen te willen ontvangen als die inwoners dit zelf willen. 
Aanleiding was de brief van de aktiegroep Toekomst Haaren schreef aan de raad van Oisterwijk.

Dat het college van Haaren zich fel verzet bleek uit een reactie waarin zowel Oisterwijk, maar ook Vught van zich afbeiten , door aan te geven dat zij de beweringen van de gemeente Haaren , waarin wordt gesuggereerd dat ook zowel Oisterwijk en Vught  moeten gaan herindelen, ver van zich afwerpen en nog eens bevestigen dat bij een eventuele opsplitsing van Haaren , beide gemeenten hier voor open staan.

Zie brief van Oisterwijk en Vught aan de gemeente Haaren

6 november 2016.

Algemeen Belang is tevreden over de begroting 2016
Algemeen Belang kan zich vinden in de financiŽle toekomst plannen van dit college voor 2016 en de komende jaren en
dat hier een belangrijk taak ligt voor onze wethhouder Peter Smit i.v.m. de uitvoering van de 3 D's (sociale domein)
Dat wil niet zeggen dat AB geen wensen meer heeft.
Dit kunt U allemaal lezen in ons betoog voor de komende raadsvergadering.
U kunt hier ook zien hoe andere partijen hier over denken. Dat noemt AB nu burgers betrekken bij de politiek !

Uiteraard onthouden wij U ook niet de reactie van het college. zie antwoord op de betogen van het college

Zie de begroting 2015 (129 pag.)

zie betoog van Algemeen Belang

Zie betoog van de VVD

Zie het betoog van PrO

Zie het Betoog van PGB

 

5 november 2015:

Persbericht:

November uitgeroepen tot Zorgmaand!

De raadscommissie Inwonerszaken houdt zich bezig met de zorg voor jongeren en ouderen in
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Zij hebben de maand november uitgeroepen tot
Zorgmaand. Sinds begin 2015 is er namelijk veel veranderd en liggen er meer zorgtaken bij de
gemeente. De commissie heeft inwoners, betrokken instellingen en organisaties gevraagd hoe zij
deze nieuwe zorgsituatie ervaren.

Het beste is rechtstreeks te reageren naar:  griffie@oisterwijk.nl

Lees verder : klik hier


14 oktober 2015:

Fietspad Haghorst-Moergestel komt van de grond.
De grote wens van Inge de Boer  en vele anderen, waaronder een groot deel van Moergestel en Haghorst , Stichting Fietsdorp Moergestel en natuurlijk Algemeen Belang ,  gaat eindelijk in vervulling.
 
De realisatie van het fietspad langs de Heijzenschedijk staat gepland voor 2017.
De jaren 2015 en 2016 worden gebruikt voor de voorbereiding.
fietspad 1fietspad 2 Voordat in 2017 gestart kan worden met de realisatie van het fietspad langs de
Heijzenschedijk worden de onderstaande stappen uitgevoerd.
Niet alles is opeenvolgende, werkzaamheden kunnen elkaar overlappen. Bij de stappen 3 ,8 en 10 is de raad aan zet.
( klik op de foto voor vergroting)

1. Start onderhandelingen grond verwerven (oktober 2015)
2. Realisatie tekening fietspad (oktober 2015)
3. Raadsbesluit begroting 2016, financiŽle middelen kosten voorbereidingen in 2016.
4. Start wijziging bestemmingsplan (februari 2016)
5. Bestek en kostenraming (eerste helft 2016)
6. Aanvragen subsidie (september 2016)
7. Aanvragen vergunning Waterschap (oktober 2016)
8. Raadsbesluit begroting 2017 financiŽle middelen realisatie fietspad Heijzenschedijk, uit algemene
    reserve.
9. Start aanbesteding werk fietspad (november 2016)
10. Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan (december 2016)
11. Collegebesluit tot verwerven grond (eind 2016)
12. Grondtransactie (begin 2017)
13. Gunning werk fietspad (eerste kwartaal 2017)
14. Realisatie fietspad (tweede helft 2017)

Zie verder raadsinformatiebrief .

zie ook het artikel op het BD


8 oktober 2015:

Betreft wisseling van vicefractievoorzitter bij AB.

                     jan jonk

Martien Mathijssen heeft zich teruggetrokken als vicefractievoorzitter van AB.

Deze functie zal worden ingevuld door Jan Jonkers.
Martien vond het tijd om plaats te maken , omdat hij zich aan het einde van deze raadsperiode niet meer beschikbaar zal stellen als raadslid .
Daarnaast wil hij hiermee zijn opvolger tijd geven om ervaring op te doen.7 oktober 2015:

Ongeregelheden tussen jongeren uit Oisterwijk en van het AZC (zie krantenkop Elzevier)
AZC ponger

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

zie artikel in het BD

Zie persbericht gemeente OIsterwijk

Zie noodverordening gemeente Oisterwijk

7 oktober 2015:

VVD krijgt nieuwe fractievoorzitter
Anne Cristien Speklť-Hooghart is de opvolger van Laurens van den Bosch.
Mark Schoenmakers wordt nieuwe fractielid

zie persbericht VVD


4 oktober 2015:

AB steunt Dorpsraad met het Vonderpaadje
vonderpad 2Het Vonderpaadje in ere herstellen is al jaren een streven van Algemeen Belang en heeft er bij diverse wethouders sinds de bouw van de nieuwe brede school er al op aangedrongen.
Bij wethouder van Hezik,bij weth. Rijnen, bij weth. Lemmens en laatst bij weth. Verhoeven, tot nu zonder resultaat. Wel is eindelijk na al die jaren nu dat trottoir van 2 tegels hersteld , dat op dat
Vonderpaadje aansluit. Ook de Heemkundekring is hier een sterk voorstander van. AB hoopt echt dat het nu met steun van de Dorpsraad het wel lukt.

vonderpad 1industrieweg     Vunderke

De afstand van school naar de sporthal wordt met de helft ingekort, dit levert een half uur meer gymles op en deze route is veel veiliger dan nu. Bezwaren vanuit het Vunderke zijn makkelijk op te lossen met een poortje dat avonds op slot kan.
24 sept 2015 2015:

De mooie reuzenoptocht van zondag 20 september een groot succes.

De optocht werd bekeken door +/- 20.000 belangstellenden uit de hele omtrek. Dit spektakel was een boost voor Oisterwijk en een promotie als toeristisch centrum.
Het was opvallend hoe groot de inbreng was uit Moergestel en Heukelom met de harmonie Juliana en het Heukeloms harmonieke, de reuzen, de naamloze spelers en niet te vergeten die kleurrijke gildes uit beide kernen. Zelfs reuzen dragers uit beide kernen assisteerde andere reuzen bij het dragen.
23 september 2015:

Consultatiebureau blijft open in Moergestel in park Stanislaus !
Met ingang van 2016 zal er in de gemeente Oisterwijk maar ťťn consultatiebureau meer zijn en wel in Moergestel op park Stanislaus. Wel blijft op proef een satalietfunctie van dat consutatiebureau
in wijkcentrum de Coppele.Na de proefperiode zal bekeken worden of dit open blijft. Indien  mensen geen vervoer hebben dan wil de gemeente hierin bemiddelen. ( dit opent wel de mogelijkheid dit omgekeerd ook te doen als dat nodig is)
Dit alles staat in een Raadsinformatiebrief van de gemeente.

22 september 2015;

Dennenhoef te Moergestel wordt mogelijk een crematorium.

Op Landgoed Dennenhoef ( voormalige woning van den Brizzi ) aan de Tilburgseweg te Moergestel komt mogelijk een crematorium. Het college heeft geen bezwaar voor het opstarten van een procedure hiervoor .

zie collegeverslag: 6. Principeverzoek herontwikkeling Tilburgseweg 57, Moergestel
Het college heeft in principe en onder voorwaarden ingestemd met de wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied voor de vestiging van een crematorium aan de Tilburgseweg 57 te Moergestel.Het college heeft besloten een startnotitie te doen opstellen.
Ambtelijke adviespunten:
Wij stellen u voor om: in principe en onder voorwaarden in te stemmen met de herontwikkeling van landgoed Dennenhoef en hiervoor een bestemmingsplanprocedure te starten.


 

2 september 2015;

Algemeen Belang teleurgesteld over samenstelling van COM (bestuur Tiliander-Den Boogaard)
Het persbericht geeft de namen van het nieuwe bestuur , waarin geen vertegenwoordigers zitten uit Moergestel en ook niet uit Heukelom. AB betreurt dat met 5 bestuursleden hier geen aandacht aan besteed is.

"Het nieuwe bestuur staat garant voor kennis van het lokale culturele netwerk"
vermeld het persbericht , maar of dit recht doet aan die lokale kennis en eigenheid ,met deze samenstelling , is maar de vraag. AB hoopt dan ook ,dat dit bestuur alleen bedoeld is om de cultuurcentra degelijk weg te zetten en er daarna een meer lokaal gedragen bestuur komt.

Aanvulling:
AB hecht er aan te benadrukken dat het geenszinds de bedoeling is , de kwaliteit van het nieuwe bestuur in twijfel te trekken en wenst het bestuur veel succes bij het vervullen van hun taak.28 augustus 2015:

Dorpspomp op st. Jansplein in ere hersteld
dorpspomp1dorpspomp 2De dorpspomp is eindelijk na vele jaren weer in zijn oorspronkelijke vorm hersteld . De pomp werd geopend door wethouder Smit onder het toezicht van voormalig pastoor Jansen
Jaren heeft ze verstopt gestaan bij het voormalige gemeentehuis van Moergestel , half onder de grond. Half onder de grond werd de pomp ook geplaatst op het st. Jansplein echter zonder water te kunnen geven. Er naast ligt nog steeds dat mislukt waterelement, zoals het voormalige college dit noemde. Na vele protesten is nu eindelijk de pomp in zijn volle glorie( dus helemaal boven de grond) hersteld en geeft ook water , door een groep vrijwilligers financieel gesteund door de gemeente en de sauwelaars . Bij bijzondere gelegenheden komt er nu zelfs limonade en bier uit.24 augustus 2015;

AB wint voor tweede keer op een rij het politiek pareltoernooi.

De vertegenwoordigers van AB Harrie Marcť en Ruud van de Ven zijn er in geslaagd om voor de
 winaars pareltweede keer op een rij deze bokaal te winnen. In een bloestollende finale wonnen zij het van het college bestaande uit Peter Smit en Sjef Verhoeven. Het tournooi verliep in een heel vriendelijke onderlinge sfeer.

ab en collegeharryruud
allemaal


 

AB dankt de organisatoren voor dit voortreffelijk georganiseerd tournooi , welke weer een geweldige bijdrage was voor de promotie van Oisterwijk.

Zie een impressie van Joost van den Berg


30 juli 2015;

Algemeen Belang reageert op analyse in het BD van 30 juli

Ik heb de analyse in het BD met belangstelling gelezen , maar ben van mening dat met wat verder en dieper te graven  de echte oorzaak boven water was gekomen.

coalitiebreuk
Wat de breuk betreft met PGB is het persbericht en de betogen tijdens de Raad van 18 juni en 9 juli duidelijk genoeg voor een goed verstaander en hier is nu duidelijk gekozen om niet met modder te gooien. Pro heeft alle gelegenheid gehad om mee te doen in een nieuwe coalitie , maar heeft dit zelf afgewezen. ( zie tekst van de Pro-site hieronder)

Veehouderij:
Wat Pro nu doet heeft alles te maken met het feit dat zij bepaalde politieke items claimen als hun eigendom .
Laatst is gebleken bij Oisterwijkse baan 2 dat de andere politieke partijen ook zorgvuldig omgaan met de leefomgeving om en nabij van de veehouderijen en dat zelfs AB en VVD de juiste juridische munitie hebben aangeleverd om die zorgvuldigheid kracht bij te zetten .
Het steeds maar roepen "het veehouderijbeleid moet op de schop"  klinkt populistisch , maar heeft alles te te maken met provinciaal en landelijk beleid , waar wij als raad maar beperkte invloed op hebben.

Sociale domein:

Zo claimt Pro ook het sociale domein als hun eigendom en schiet nu te pas en onpas op dat beleid , waar nota bene hun eigen landelijk moederpartij verantwoordelijk voor is en de vorige wethouder van Pro , mede de basis voor heeft gelegd.
De werkelijkheid is dat deze coalitie dit dossier heel zorgvuldig heeft opgepakt en onder leiding van Wethouder Peter Smit wordt dit beleid op diverse punten , zoals jeugdzorg ,  zelfs als voorbeeld beleid gebruikt in de regio. De regio op haar beurt heeft hiervoor landelijke lof geoogst.


Hieronder staat een stuk correspondentie van de site van Pro om het bovenstaande te onderbouwen:


Beste heer Vd Star,
Duidelijk verslag. Jammer dat we weinig inhoudelijks weten over de achtergrond van de breuk in de coalitie.
Is het voor pro mogelijk om zelf een geschikte wethouder voor te stellen voor deze portefeuille? Zelfs als deze geen directe binding met pro heeft? Het gaat immers meer om kwaliteit terwijl ik geen harde controverses ken op ruimtelijk gebied. Dit beleid wordt toch grotendeels ambtelijk bepaald en vereist meer een manager met visie, drive en daadkracht om koers te houden. Ik kan me voorstellen dat uw partij ook goede niet politieke connecties heeft.
Vr Gr van een betrokken buitenstaander.

Beantwoord

 Redactie Oisterwijk Nieuws op 27 juni 2015 om 10:10

Inderdaad Frank, heel erg, zo iets belangrijks en geen uitleg aan de inwoners… Mooiste zou zijn als er een wethouder uit de ‘bak met wachtgelders’ kan komen, net zoals we ook graag uitkeringsgerechtigden aan het werk helpen in Oisterwijk!

Beantwoord

 Ruud van der Star op 28 juni 2015 om 13:13

Beste Frank,

PrO heeft inderdaad mogelijkheden om een geschikte wethouder te leveren, maar de constatering dat er geen harde controverses zijn op ruimtelijk gebied is onjuist. Als we naar de portefeuille kijken die vacant is verschillen we essentieel van mening met de coalitie op tal van onderwerpen: Uitbreiding intensieve veehouderij, duurzaamheid, oppakken parkeerproblemen rond het centrum, omgaan met het buitengebied zijn er zo maar enkelen. En op het sociale terrein zijn de verschillen nog veel groter. Je stapt in een coalitie op zaken te bereiken. Gezien de vele inhoudelijke verschillen in standpunten hebben wij er vanaf gezien.

Met vriendelijke groet,
Ruud van der Star


Van alles roepen is makkelijk, maar AB hoort toch liever echte steekhoudende argumenten , daar kunnen we met elkaar van gedachte over wisselen , want met alleen maar populistisch zout in de wonden strooien kom je niet verder.


Laat een ding duidelijk zijn AB en VVD blijven gewoon doorgaan met degelijk en goed te besturen , waarvoor we gekozen zijn !

Ruud van de Ven


d
29 juli 2015;

Algemeen Belang gaat samen met de VVD door met goed en degelijk besturen van Oisterwijk.


AB vindt het jammer dat de politiek van Oisterwijk zo door het slijk gehaald wordt.
Eerst de brief van de PGB “AB en VVD moeten zich schamen”
AB heeft op deze site op 13 juli een duidelijke uitleg gegeven over het handelen van de coalitie.

Nu is de “gelekte brief “ die volgens de conclusie van de Nieuwsklok alleen maar van raadsleden afkomstig kan zijn , weer een aanleiding van PRO om heel de politiek aan de schandpaal te nagelen.

Deze brief van die advocaat staat overigens geagendeerd , als ingekomen brief , voor de komende raadsvergadering en is tegelijkertijd op 13 juli al aan de fractievoorzitters gestuurd.

Waarom toch die uitingen van frustratie in de raad en daar buiten?

Mag een raadslid een ander raadslid niet meer herinneren aan een besluit dat onder zijn verantwoordelijkheid genomen is en waar hij nu heel anders over denkt ?

Is dat het verzieken van de sfeer onderling?

Hieronder vindt U een link naar de inbreng van AB van de laatste 2 raadsvergaderingen.


Betoog Raad van 2 juli.


Betoog raad van 9 juli24 juli 2015

ZLTO schrijft brief aan het college van Oisterwijk

ZLTO wil duidelijkheid over de volgende punten:
1. GGD onderzoek
2. Nieuwe veehouderijbeleid
3. extra handhaving
4. Mesteverwerking
5. convenant Molenakkers.

Zie hele brief

Zie ook brief over mestverwerking


23 juli 2015;

Hans Janssen per 1 september voor  6 jaar herbenoemd als burgemeester.
De CvK heeft Hans Janssen officiŽel herbenoemd als burgemeester van Oisterwijk.

zie de bijlage

16 juni 2015;

Raad van Haaren dikt het groot aantal scenario's in tot 3 hoofdlijnen.

De gemeenteraad van Haaren wil dat er er maar 3 hoofd scenario's aan de inwoners wordt voorgelegd. Als daar een duidelijke keuze uit gemaakt is, worden daar aan gerelateerde senario's beoordeeld. De hoofdsenario's zijn :
1. Herindeling of fusie van heel de gemeente
2. Samenwerking als hele gemeente Haaren met andere gemeente(n)
3. herindeling van de afzonderlijke dorpen van de gemeente Haaren

AB vindt het heel belangrijk dat de inwoners van Haaren een duidelijke keuze kunnen maken over hun toekomst.15
juli 2015

Haaren welkom bij Oisterwijk
Afgelopen week hebben politici van de gemeente Oisterwijk in een interview nog eens duidelijk uiteengezet dat Haaren of een deel daarvan van harte welkom is bij Oisterwijk.

In dit interview voor de HOS werd nog eens bevestigd , wat de gezamenlijke politieke partijen van Oisterwijk een ongeveer een jaar geleden in hun mail aan het toenmalige actiecomitť hebben aangegeven.

Er heeft enkele maanden geleden ook een gesprek plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters van de Gemeente Haaren en Oisterwijk zoals ook met andere omliggende gemeenten.

Hoewel a.s. donderdag er in de raad over gesproken gaat worden komt er vanuit de gemeente Haaren  zelf weinig naar buiten , dan het artikel uit het BD van afgelopen week. Oisterwijk is zeer geinteresseerd wat de gemeenteraad van Haaren gaat besluiten en wenst hun collegae veel wijsheid toe.

 
Zie het interview met de HOS13 juli  2015;

Sjef Verhoeven benoemd tot wethouder van de Gemeente Oisterwijk

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft Sjef Verhoeven uit Goirle benoemd tot wethouder van Oisterwijk als opvolger van Wim Lemmens. Net als zijn voorganger zal hij hoofdzakelijk ruimtelijke ordening voor zijn rekening nemen.

Zoals in het persbericht van 5 juli staat vermeld, bleek Sjef duidelijk de voorkeur te hebben van zowel VVD als AB, maar ook van de zittende wethouders.

2 of 3 wethouders:
De kritiek van zowel PrO als PGB of die wethouder wel nodig was verbaast ons, omdat zij zelf aangegeven hebben aan de informateur, dat er een derde wethouder moest komen.( verslag informateur)

Transparantie.
Ook de kritiek op het benoemingsproces is niet gefundeerd.
De nieuwe wethouder had blijkbaar eerst aan de oppositie moeten worden voorgesteld. Dat zou in het verleden namelijk ook gebeurd zijn met de wethouders Lemmens en Pieters.
AB is nooit vooraf voorgesteld aan een nieuwe wethouder , dat gebeurde pas nadat zijzelf de keuze al gemaakt hadden.
AB en VVD hebben ook alle partijen in de gelegenheid gesteld om nog voor de benoemingsvergadering met de beoogd wethouder kennis te maken door een kennismakingsbijeenkomst te organiseren.

Snelheid van handelen .
Waarom moest die benoeming zo snel gebeuren, was ook de vraag van de oppositie. Zowel VVD als AB hebben in hun betoog aangegeven dat zij snel een nieuwe wethouder wilde benoemen i.v.m. met de aanstaande zomervakantie en de mogelijkheid dat de nieuwe wethouder zich dan rustig zou kunnen inwerken.
Dat er zo snel een keuze is gemaakt, heeft alles te maken met de beschikbaarheid en de capaciteiten van de nieuwe wethouder.
AB en VVD zijn besluitvaardige partijen en handelen daarom als iets goeds voorbij komt.
verder is het niet de gewoonte om een CV ( met privť gegevens) van kandidaten rond te sturen en heeft de coalitie een samenvatting hiervan in het persbericht vermeld


Geen inwoner van Oisterwijk.
Verder kwam de oppositie nog met het verwijt dat het geen inwoner van de gemeente Oisterwijk is geworden, waar AB toch voorstander van is. AB en VVD hebben overwogen dat er al 2 wethouders zijn uit Oisterwijk , waarmee de lokale betrokkenheid is geborgd en hebben daarom de andere eisen van het profiel, waaraan werd voldaan, laten voorgaan op diens woonplaats.
Daarbij is bedacht dat Sjef Verhoeven onze gemeente kent, omdat hij als wethouder van Goirle daarmee heeft samengewerkt en dat zijn vroegere werk nog van pas kan komen in het samenwerkingsverband tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Jammer. 

AB vindt het heel jammer dat zowel PGB als PrO in de raadsvergadering, waarin de benoeming van de heer Verhoeven aan de orde was, hun frustraties zo de vrije loop lieten. Dit wierp een schaduw op een doorgaans feestelijke gebeurtenis.


Ruud van de Ven AB

 
Zie betoog van AB

Zie artikel van PGB op OisterwijkNieuws van 11 juli

Zie ook verslag van de informateur.

Zie ook verslag in het BD7 juli 2015;

De verplaatsing van de Reebok is weer een slag voor toeristisch Oisterwijk

Deze week werd duidelijk dat de Reebok definitief uit de bossen gaat verdwijnen.
Een van de laatste echte kenmerken van Oisterwijk "camperen in de bossen" wordt verleden tijd en wordt verplaatst naar een recreatie locatie aan de Oirschotsebaan vlak bij de Boskant. Een van de vorige colleges heeft de Reebok verkwanseld aan Natuurmonumenten en die hebben de pacht opgezegd ,ondanks de vele bezwaren van Oisterwijkers en campinggasten en ook latere colleges . De reden was dat er moet rust komen in die omgeving en er een ecologische verbindingscorridor moet komen , die blijkt slechts 50 m breed te zijn. AB beschikt over een raadsinformatie brief , waarin staat dat ze ook gaan proberen andere bedrijven aan de Scheibaan proberen te bemachtigen en U kunt dan wel begrijpen wat daar dan mee gebeurd. Dat natuurmonumenten met 2 maten meet is te zien bij het bezoekerscentrum. Verder wil natuurmonumenten steeds meer ecologische dragers in het buitengebied , jammer dat ze dan zo een bekende economische drager zo de nek omdraaien.
Natuurmonumenten heeft recreatief Oisterwijk een slechte dienst bewezen.

reebok

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Zie ook artikel in het BD

5 juli 2015;

De fractie van AB en VVD stellen u de nieuwe wethouder voor
De nieuwe wethouder van ruimtelijke zaken heet Sjef Verhoeven en woont in Goirle
 
a.s. donderdag 9 juli extra raad voor de benoeming.
sjef

Na het besluit van de coalitiepartijen AB en VVD om niet langer met PGB een coalitie te vormen is een informateur aangesteld om advies te geven over hoe het nu verder moet. Deze kwam tot de conclusie dat de enige optie is dat beide partijen een coalitie vormen. Voor de afgetreden wethouder Lemmens, die namens PGB in het college zat, moet een vervanger gezocht worden.


AB en VVD hebben vervolgens samen een profiel opgesteld, waaraan die nieuwe wethouder moet voldoen. Het volgende wordt met name gevraagd: het hebben van bestuurlijke ervaring op het gebied van ruimtelijke zaken , een teamspeler zijn, kennis hebben van Oisterwijk en de regio, en direct beschikbaar zijn.

Hoewel er geen officiŽle sollicitatieoproep is uitgegaan, hebben zich 7 kandidaten spontaan gemeld. Onder die kandidaten was er een die opviel. Met hem zijn gesprekken gevoerd door vertegenwoordigers van de twee fracties en vervolgens door de twee zittende wethouders. Allen bleken zeer content te zijn met deze kandidaat. Tevens heeft daarna op verzoek van betrokkene een gesprek met de burgemeester plaatsgevonden.

Lees verder het hele persbericht;


3 juli 2015:

Geen extra varkensstallen vlak bij de woonwijk het Westend
AB heeft gesteund door de VVD het voortouw genomen om verdere extra uitbreiding van de vakensstallen aan de Oisterwijksebaan tegen te houden. Het amendement van AB en VVD en   gesteund door PrO en PGB heeft er voor gezorgd dat er geen extra overlast en gezondheidsrisico's voor woonwijk het Westend komen. Er is hiermee een einde gekomen aan het ongefundeerd roepen dat het veehouderijbedrijf aan de Oisterwijksebaan niet mag uitbreiden. Het door Evelien Roborg opgestelde amendement maakt het mogelijk verdere uitbreiding buiten zijn bouwblok te voorkomen.
Duidelijk is wel dat daarmee de overlast van bestaande stallen en uitbreidingsmogelijkheden van in het verleden verleende vergunningen nog niet voorbij is. AB deed daarom een beroep op de ondernemer om elders te gaan investeren en geen gebruik te maken van die in het verleden verleende vergunningen. AB , maar ook VVD en het college zijn verder van mening dat in tegenstelling van PrO en PGB dat het niet zo kan zijn dat verleende rechten eenzijdig zomaar ingetrokken getrokken kunnen worden , dit moet in goed overleg gaan met die betreffende ondernemer. 

AB wil nogmaals onderstrepen dat alleen maar roepen het Westend niet helpt , je moet met steekhoudende argumenten komen , zoals AB en VVD gedaan hebben via hun amendement , dat later ook door Pro en PGB gesteund werd.

Zie het het betoog van AB
Zie het amendement van AB en VVD geteund door Pro en PGB

zie ook art in het BD

26 juni 2015;

AB en VVD alleen verder.

Informateur Jan Slaghuis is tot de slotsom gekomen dat de enigste coalitie die op dit moment mogelijk is , is die van AB en VVD. Andere samenstellingen bleken niet mogelijk .  AB vindt het jammer , maar ook vreemd dat PrO  niet wil aansluiten bij deze coalitie , zeker om meer invloed te kunnen uitoefenen  i.v.m.  het sociale domein , waar ze zo kritisch op zijn.  Met andere woorden AB en VVD zullen dit zware karwei samen op moeten knappen.

VVD en AB zullen op korte termijn op zoek gaan naar een wethouder die ruimtelijke zaken voor zijn rekening gaat nemen.

Zie het hele verslag van de informateur.

25 juni 2015;

Plan "Heerengoed" bereikt hoogste punt.


vlag heerengoed Met het hijsen van de vlag door de oudste en jongste toekomstige bewoner , onder het toeziend oog van wethouder Batenburg , werd het bereiken van het hoogste punt van dit mooie bouwplan gevierd. Zowel Dhr. van Giesbergen als Mevr. Batenburg onderstreepten de voortreffelijk samenwerking van gemeente,projectontwikkelaar ,

Dhr van Giesbergen deed er nog een schepje bovenop door aan te geven dat dit het eerste project was dat explosief vrij zal worden opgeleverd. Toen ook nog werd aangegeven dat in Oktober de eerste huizen zullen worden opgeleverd was de feestvreugde compleet.
Vervolgens kregen alle toekomstige bewoners, buurtgenoten en belanghebbenden de gelegenheid de eerste 5 huizen te bezichtigen. Deze happening werd afgesloten met een een barbecue waar alle aanwezigen gretig gebruik van maakten.  Het viel op hoe welkom en eensgezind de

buurtbewoners en aannemer.  Tevens feliciteerde mevr. Batenburg de toekomstige bewoners van Heerengoed , met de woorden " Het is een voorrecht om op deze parel van Moergestel in de gemeente Oisterwijk te mogen wonen aan de oevers van de Reusel"
buurtbewoners en toekomstige bewoners met elkaar om gingen.

21
juni 2015;

De media reageren op de breuk in de coalitie van AB-VVD met PGB

AB heeft niks te verbergen en geeft anders denkenden of beter wetenden ook een podium.

Zo ontwaakte de RodeRoeptoeter plotseling met zijn links georienteerde kijk op de zaken ;
zie het politieke deel uit deze roeptoeter:

Zoals je ziet moet je dit met een rood korreltje zand nemen , maar wel actueel.
Maar wat is dat links orakel waard; 15 maanden geleden verkondigde het “Orakel” RRT ( RodeRoepToeter) dat PGB de grootste partij zou worden na de verkiezingen.
Dit bleek meer de vader van de gedachte te zijn dan de werkelijkheid Het bleek een zware inschattingsfout te zijn van de mening van het electoraat .

Ook nu weer geeft dit medium weer zijn inschatting van de ontstane politieke situatie , waarbij zowel AB als VVD de boosdoeners zijn en worden er allerlei zaken opgerakeld uit het verleden om dat te staven. Dat er een andere wind is gaan waaien is duidelijk te zien aan de omgeving . Het ziet er al een heel stuk verzorgder uit en in de praktijk wordt er weer naar de burgers geluisterd en op financieel gebied wordt er weer zorgvuldiger met de middelen omgegaan.
Het moet de RRT redactie toch opgevallen zijn  dat juist de wethouder van  AB de handschoen opnam van het omstreden  sociale domein , iets wat PrO zich had toegeeigend en dan te bedenken dat die zelfde redacteur van RRT als raadslid uitriep "AB is nog rechtster dan rechts" Och vergissen is menselijk zal ik maar zeggen.

vergeet niet in hun facebook en twitter account te kijken , met wie je het te doen hebt.

Voordat U een mening hebt , lees eerst het betoog van AB tijdens de raadsvergadering

Commentaar in het BD: Waarom zijn wij gewipt ?

Reactie op het OisterwijkNieuws..Opinie: Vertrek wethouder rijp voor openbare enquÍte 
16 juni 2015;

AB en VVD stellen een informateur aan :
 

Persbericht van AB en VVD.

Aanzoeken van een informateur;

Algemeen Belang en de VVD hebben met succes gezocht naar een informateur.

Jan Slaghuis heeft aangegeven deze uitdaging aan te willen nemen.

Dhr. Slaghuis is zowel door de VVD als AB voorgedragen.

De informateur wil al a.s. Vrijdag 19 juni beginnen met zijn verkennende gesprekken en krijgt daarvoor ondersteuning vanuit het gemeentekantoor.


Tot zover dit persbericht.


Namens Algemeen Belang Ruud van de Ven ( 06 53367396)
Namens VVD Laurens van den Bosch (06 13987480)


Oisterwijk 16 juni 2015


Zie ook de CV van Jan Slaghuis


zie ook artikel in het BD van 17  juni

 

15 juni 2015;

AB en VVD zeggen het vertrouwen op in coalitiegenoot PGB


Persbericht van AB en VVD.

Algemeen Belang en de VVD hebben de voorzitter van de raad verzocht om op 18 juni 2015 een extra raadsvergadering bijeen te roepen. In deze vergadering zullen AB en VVD toelichten dat zij heden het vertrouwen in coalitiepartner PGB hebben opgezegd.

Een coalitie moet zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Het optreden van de PGB tijdens het afgelopen jaar in de coalitie biedt in de ogen van beide partijen geen perspectief voor een verdere constructieve samenwerking.
De standpunten en de wijze waarop PGB het onderlinge overleg voert zijn niet in overeenstemming met die van AB en VVD.

AB en VVD zullen een informateur aanstellen ,die bij partijen zal verkennen wat de opties zijn van een nadere coalitie.

Namens Algemeen Belang Ruud van de Ven ( 06 53367396)
Namens VVD Laurens van den Bosch (06 13987480)

Oisterwijk 15 juni 2015

 

4 juni 2015;

  De kranten kopten: Gemeenten omzeilen SVB en betalen patiŽnten   zelf
  Een van die gemeenten is Oisterwijk


 Uit het RC handelsblad

 Om te voorkomen dat zieke inwoners of hulpverleners in ernstige problemen komen, hebben gemeenten zelf    persoonsgebonden budgetten voorgeschoten. Zeker zeventien gemeenten hebben dat gedaan. Nog eens zeven gemeenten hebben hiervoor uit voorzorg een noodvoorziening getroffen. Dat blijkt uit navraag van deze krant bij vijftig gemeenten. Het gaat om zowel grote als kleine gemeenten, in het hele land. Sommige gemeenten betalen patiŽnten direct, andere de zorgverlener.

De gemeenten spelen met de noodvoorzieningen in op de chaos bij het uitbetalen van de pgb’s, waarvoor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sinds 1 januari verantwoordelijk is. Al snel bleek dat hulpverleners niet of maanden te laat betaald kregen, waardoor in sommige gevallen geen zorg meer werd geleverd aan zieken. Gemeenten willen dat lokaal voorkomen.

Morgen spreekt de Tweede Kamer over de pgb’s met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). Hij zegt dat de problemen zo goed als opgelost zijn, maar oppositie en patiŽntenverenigingen betwijfelen dat. De SVB valt onder politieke verantwoordelijkheid van de ministeries van Sociale Zaken en van Volksgezondheid.

De meeste gemeenten die voorschotten betalen, hebben geen vertrouwen in het systeem. Zij maken afspraken met inwoners in afwachting van uitbetaling door de SVB. Als het geld, waarmee zieken zelf zorg inkopen, alsnog wordt uitbetaald door de SVB dan stort de pgb-houder het voorschot terug. Onder meer Den Haag, Arnhem en Almere kiezen voor deze noodgreep.

Almere verstrekte 42 pgb’s aan 27 personen, in totaal 58.240 euro. Het Limburgse Brunssum schoot voor bijna 8.000 euro aan pgb’s voor aan veertien inwoners. Een woordvoerder: „De reden dat wij voorschotten uitkeren is evident. Het ging mis. Zeker in ťťn geval stopte de zorg helemaal, omdat er niet werd betaald.”

Maastricht gaat nog verder. Die gemeente voorzag eind vorig jaar al grote problemen met uitbetaling van pgb’s en weigerde daarom 1.250 hulpbehoevende inwoners over te hevelen aan de SVB. Dit is in strijd met de nieuwe zorgwetgeving. Wethouder Jack Gerats (zorg, SP) negeerde ook protest van het ministerie voor Volksgezondheid. Gerats: „We zijn ongehoorzaam geweest, en daar zijn we nu erg blij mee. Anders was deze groep in de problemen gekomen.”

De meeste gemeenten met een noodvoorziening hielpen ťťn of twee inwoners. Zo is in Oisterwijk twee keer gebruik gemaakt van een noodlening, voor in totaal 3.000 euro. In Arnhem is twee keer een beroep gedaan op een speciale noodvoorziening van de gemeente voor zzp’ers, voor een bedrag van opgeteld 11.500 euro. Van de noodvoorziening voor zorgcliŽnten is nog geen gebruik gemaakt. „Arnhem schiet alleen voor wanneer echt nijpende situaties ontstaan”, zegt een woordvoerder.

Wethouder Gerats ziet de werkwijze van Maastricht als voorbeeld om het pgb-systeem te vereenvoudigen. Gerats is uitgenodigd op het ministerie. Hij zal voorstellen gemeenten de mogelijkheid te geven zelf pgb’s uit te betalen aan zorgverleners. Nu betalen gemeenten aan de SVB, dat vervolgens weer uitkeert aan burgers.

Het zijn vooral kleinere gemeenten die burgers financieel helpen. Voor grote steden is dat lastiger, omdat daar veel meer inwoners gebruikmaken van een pgb. Een noodfonds zou te kostbaar zijn. Den Haag doet het wel, maar slechts voor 16 klanten die beschermd wonen. Wel helpen de andere grote steden inwoners bij hun aanvraag. Een woordvoerder van Utrecht: „We helpen burgers door contact te leggen met de SVB als we gebeld worden dat betaling op zich laat wachten. Onze lijnen met de SVB zijn korter dan die van burgers.”

M.m.v. Ingmar Vriesema30 mei 2015;

Hoe kijkt de gemeente en de politiek naar de toekomst ?

De Raad heeft afgelopen donderdag de perspectiefnota (PPN) behandelt tijdens de raadsvergadering, maar vooraf worden al antwoorden gegeven aan de politiek hoe het college de komende 4 jaar over bepaalde vraagstukken denkt.
Helaas gaat dit aan de burger voorbij. AB is van oordeel dat U dat wel moet kunnen weten en dat
zijn echt niet zaken die allemaal in het coalitieaccoord zijn vastgelegd.
Zoals hoe staat het met de keukentafelgesprekken , de bedrijvigheid , Cultuur en de cultuurcentra , recreŽren , Fietspad Haghorst , wielrenners op het fietspad en wandelaars, handhaving , KVL en huurwoningen, bouwprojecten , Oisterwijk aan Z, Log Molenakkers , parkeren, Spoorgebied , kunstgrasveld Taxandria , zwembad en sporthal , ontsluiting Panneschuur , beheersbaarheid kosten en Oisterwijk promoten enz.

Sommige punten zijn samengevat. Klik op het zoekwoord en u komt van zelf bij het onderwerp wat U
 interesseerd.

ander stukken om in te zien:

De hele vragenlijst met antwoorden

Een lijst met technische vragen

Het betoog van Algemeen Belang26 mei 2015;

Hoe gaat Brabant de komende 4 jaar bestuurd worden ?

Zie Bestuurs-accoord provincie:
10 mei 2015;

Vandalen slaan ook toe bij fietscross baantje Helfo
rt  Trail
Zoals ook eldhelfort
ers in Moergestel bij kenmerken van Moergestel Fietsdorp ( zie art. in het BD) , bij de rotondes en elders hebben vandalen ook toegeslagen op het fietscrossbaantje bij de Scheerman. Het bord dat mede door weth Lemmens was gepresenteerd is met een scherp voorwerp bekrast en venield.
Wie helpt om deze "Drellebroekjes" aan de schandpaal te zettten.


Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

9 mei 2015;

Een half uur wachten voor de overweg bij Haarense weg.
Het overkwam mij , maar ook vele anderen afgelopen donderdag om +/- 16.30 uur.
Even naar de bouwmarkt komende vanaf een afspraak nabij het zwembad.
De overweg bij Blokhekken was afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan de Alimystraat en zodoende stond ik bij het station al in de file om te kunnen oversteken bij de overweg nabij de Joannes Lenartzstraat.
Dat had ik beter niet kunnen doen, want een half uur en 5 passerende treinen , stond ik eindelijk voor de Joannes Lenartzstraat en ja hoor toen ging de overweg voor de 6 de keer dicht en moest ik wederom wachten op alle andere verkeer komende uit Oisterwijk en vanaf de Sprenkelingenstraat.
Toen heb ik het maar opgegeven en ben rechts af naar huis gereden en onderweg stonden tot voorbij de Lind nog meer slachtoffers van deze ondoordachte omleiding. Wie ons wijs gemaakt heeft dat de overwegen maar 3 minuten langer dicht zouden zijn i.v.m. een groter aantal passerende treinen heeft blijkbaar geen rekening gehouden met de afsluiting bij Blokshekken en de gevolgen daarvan. Ik vraag me wel af hoe dit zal gaan als de overwegen binnen kort gerenoveerd worden.


28 april 2015;

College wil mogelijk toezicht verscherpen op geluids overlast bij evenementen.
Na aanleiding van een brief van AB , waarin door burgers wordt aangegeven , dat zij bang zijn voor extra geluidsoverlast bij evenementen door verruiming van de geluidsnormen.
Het college antwoord   dat zij het toezicht op geluidsovertredingen bij evenementen mogelijk wil verscherpen. Op deze wijze wil het college de zorgen wegnemen die een aantal burgers hierover hebben. Zoals aangegeven in de brief zal het collegebesluit ter kennisname voorgelegd worden aan de commissie AZ.26 april 2015;

Crossbaantje voor de jeugd aan de Scheerman geopend.
Wethouder Lemmens heeft zondag middag 26 april , onder grote belangstelling ,ook van de lokale TV, het door de jeugd zelf ontworpen crossbaantje geopend. Wethouder Lemmens onthulde samen met waarnemend voorzitter van stichting fietsdorp, Jan Vriens, de naamplaat. Helforts trial
AB is verheugd , dat het
college dit mogelijkheid heeft gemaakt door deze locatie , maar ook het zand hiervoor ,beschikbaar te stellen. Met behulp van ambtelijk medewerker Simon van der Putten en diverse vrijwilligers , maar vooral door de jeugd zelf is dit mogelijkgemaakt ,onder de paraplu van
Fietsdorp Moergestel. Een beter participatieproject kun je je niet voorstellen.

lemmens openingtoespraak twannaamplaat helfort trial


22 april 2015;

Waarom toch bouwen op het Molenveldje ?
AB is blij dat de uiteindelijke besluitvorming over bouwen op het Molenveldje mogelijk terug is bij de Raad.

Het is geen geheim dat AB altijd fel gekeerd was tegen de bebouwing van het Molenveldje , iets wat tijdens de verkiezingscampagne nog eens duidelijk werd. Ook had AB geen bouwplannen verwacht , omdat bij de goedkeuring van plan Heerengoed door de wethouder was aangegeven dat het bouwplan op het Molenveldje nu voorlopig in de ijskast kon.
Echter bij de presentatie en de verkooppresentatie liep de ex voorzitster en een lid van een politieke partij te lobbyen om lid te worden van STEM. Later volgde nog een bijeenkomst in de den Boogaard waar een projectbegeleider en een architect uitleg gaven hoe een project van particulier opdrachtgeverschap in zijn werk ging. daarna hoorden wij als politieke partij niks meer , tot wij van een omwonenden van het Molenveldje te horen kregen dat er vergevorderde bouwplannen lagen op het Molenveldje.
Toen schrok AB wel , dat een project dat politiek zo gevoelig ligt toch doorgang ging vinden.
Toen is AB  vragen gaan stellen , eerst mondeling , echter zonder resultaat. Later officieel onder ex art 39 (vragen over openbaarheid van bestuur) , ook al omdat vragen van een omwonende hierover pas na lange tijd beantwoord werden en wij van hem de plattegronden kregen van de bouwplannen. Daaruit bleek al snel dat dit volgens AB , nooit de bedoeling kon zijn van het raadsbesluit uit 2008.

Aan de hand daarvan is AB vragen gaan stellen aan het college , waar nu dan de antwoorden op zijn gekomen en wat ook bij het college vragen opriep of dit nu wel de uitwerking van dat oorspronkelijke besluit is en daarom vindt AB het een wijs besluit van het college om dat nu mogelijk terug te leggen bij de raad.

AB vraagt zich ook af waarom moet het Molenveldje bebouwd worden , als er in het centrum voldoende plaats en aanbod is van soortgelijke woningen. Zo komen er op korte termijn een aantal betaalbare grondgebonden woningen   , tussen Moersmidden en de Kerkstraat ( Woonwijze heeft de 2 huizen tegenover de Kerk aangekocht) zodat die schandvlek ook verdwijnt. Dan is het toch van de gekke om het laatste groene park van Moergestel te gaan bebouwen en het centrum te laten verloederen. tevens staan er op de locatie van Balkom ook nog eens meer dan 15 betaalbare grondgebonden woningen gepland.

Bij de beantwoording zet AB bij bepaalde vragen ook vraagtekens.

Zo staat er op het Molenveldje een infiltratiekelder gepland ( zie indeling Molenveldje ) van 1.85 diep in plaats van 1.50 m en ook bij die waterstand , want de gemiddelde hoogste gemiddelde waterstand is +/- 50 tot 70 cm onder het maaiveld ter hoogte van het Molenveldje.
Dan rijst de vraag moet je  wel zo een vijver moet willen op een kinder speelweide.

Ook de grootte van de woningen( zie platte grond)  riep de vraag op , past dit nog wel bij starters , de extra uitbreidingen van een aantal huizen buiten beschouwing gelaten.

lees verder de antwoorden.

Lees ook de raadsinformatiebrief van het college over de besluitvorming van het Molenveldje

 


7 april 2015:

Burgers maken zich zorgen over de veruiming van de geluids normen.

Is de veiligheid van de school- gaande kinderen niet belangrijk ?

Het antwoord van de gemeente op onze brief van jan. geeft sterk de indruk dat veiligheid geen prioriteit heeft bij de gemeente. Na eerdere ervaringen met de doorsteken op het st. Jansplein en het fietspad ter hoogte van Lage Braken , ook nu weer alleen aandacht voor het parkeerprobleem , wat al voor de bouw van de brede school bekend was. In deze brief van AB ging het over een proces-verbaal door een Boa ,omdat deze bestuurder zijn auto op het groen had geparkeerd , zoals al zo lang is gebeurd, om te voorkomen dat hij door op de weg te gaan parkeren een gevaarlijke situatie creŽert. Schoolkinderen moeten dan al slalommend over de Kloosterlaan van en naar school.
Zoals steeds prevaleert het gelijk van de gemeente en niet het belang van onze inwoners.


25 maart 2015:

Gemeente erkent de gevaarlijke situatie in de schoolstraat.
Maar heeft pas over enkele jaren tijd om het te verbeteren.
Zelfs verkeersborden wordt niet gezien als een verbetering

Dit antwoord het college op vragen van AB zie antwoord brief van de gemeente
zie artikel van 28 jan

12 maart 2015:

Algemeen Belang wil duidelijkheid  over de situatie rondom en op het st. Jansplein.

AB Heeft een brief gestuurd aan het college en de raad om opheldering wat nu wel en niet kan op en rond het St.Jansplein. Het College is voornemens om een klankbordgroep samen te stellen , die het plein en de omgeving nog eens onder loep nemen , want Moergestel is bepaald niet tevreden. Tevens zijn er plannen voor een stanbeeld van een schoenmaker op het plein en wat gaat er gebeuren met het fontein , de parkeervakken en de dorpspomp. Kortom het college moet maar eens duidelijkheid verschaffen.
 

10 maart 2015:

Gemeente Oisterwijk laat mensen met een PGB niet in de steek

De gemeente Oisterwijk laat mensen met persoonsgebonden budget niet in de steek en zorgt dat ze geld krijgen om hun zorg in te kopen. Lees verder in de bijlage
Zie ook OisterwijkNieuws

Zie artikel in het BD


Update


 
30 januari 2015:10 maart 2015

Op tijd mauwen werkt:
30 jan stond dit ( zie onderstaand bericht) op onze site en nu krijgen we bericht dat dit probleem is opgelost en er gezorgd is voor voldoende parkeer gelegenheid. AB hoort graag of er nog meer van dergelijke situaties zijn in de vooral wat oudere straten in onze gemeente.
In dit geval zijn de groenstroken voorzien van graskeien , zodat het groen blijft en er toch geparkeerd kan worden. Zie ook OisterwijkNieuws

foto vd Boogaardstraat


AB vraagt aandacht voor parkeerproblemen in de v.d. Boogaard straat en Kloosterlaan in Moergestel.

Algemeen Belang heeft op 11 jan 2015 bij het College gevraagd om aandacht voor de parkeeproblemen  in zowel de van den Boogaardstraat als de Schoolstaat. In beide straten is er veel onbegrip over het optreden van de Boa's , omdat er geen alternatieven voor handen zijn in deze straten waar dan wel geparkeerd kan worden. Dit probleem doet zich meer voor , vooral in de wat oudere straten in onze gemeente. De gemeente heeft nu toegezegd om in de v.d. Boogaardstraat aanvullende parkeermogelijkheden aan te leggen en tot dan zullen de Boa's in deze straat niet optreden. Voor de Kloosterlaan wordt dit parkeerprobleem en de mogelijk gevolgen nog nader bekeken.

Zie artikel in het BD van30-1-2015

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws van 3-2-2015


27 februari  2015:

Algemeen Belang zorgt er voor dat ook de minima beter kunnen deelnemen aan het sociale leven, door gebruikmaking van het declaratie fonds.

Algemeen Belang heeft er met steun van oppositie partij PrO er voor gezorgd , dat iedereen , dus ook de minima, kunnen deelnemen aan sportieve , culturele en educatieve activiteiten. Het college stelde voor dat je eerst 12 maanden niet voldoende inkomen moest hebben om van dit declaratie fonds gebruik te kunnen maken.
AB vindt dat te lang en heeft dat via een amendement ingekort naar 6 maanden , wat omarmd werd door wethouder Smit van AB.
Voor meer uitleg  : zie bijlage

Zie ook betoog van Evelien Roborgh tijdens de Raadsvergadering27 februari 2015:

2 richtingsverkeer voor fietsers in de Hoogstraat voorlopig van de baan.

Mevr. van de Snepscheut sprak( zie toespraak) namens de bewoners van de omgeving Hoogstraat de Raad toe

Een motie van Algemeen Belang die gesteund werd door alle politieke partijen ,zorgt er voor dat de voorgenomen herinrichting van de Hoogstraat , waardoor 2 richtingsverkeer voor fietsers mogelijk zou worden gemaakt, voorlopig van van de baan is. Deze motie heeft AB ingediend naar aanleiding van bezwaren tegen de voor genomen herinrichting , waarvan Mevr. v. d. Snepscheut duidelijk blijk gaf en ook dat de burgers hier totaal geen inspraak in hadden gehad. Dit gaat nu veranderen zoals de motie  aangeeft en zal er wel inspraak komen.

De onderstaande foto's maken duidelijk dat daar totaal geen plaats voor is voor nog een fietspadhoogstraat 2.
hoogstraat 1


10 februari 2015:

Wat voor zwembad willen we in Oisterwijk?
Er is een soort babylonische spraakverwarring ontstaan wat nu eigenlijk een geschikt zwembad is voor Oisterwijk , dat ook betaalbaar is.
De locatie waar dit het beste gerealiseerd kan worden is de volgende stap. Dat dat zwembad door derden gerund moet gaan worden is een duidelijke voorwaarde.  Wat ook nog niet duidelijk is , wie gaat dat zwembad dan bouwen ?
Voor deze vragen staat de raad , aangezien de voorstellen die er lagen hier geen duidelijk antwoord op gaven , heeft de commissie het voorstel niet rijp geacht voor de raad.
Zie film van de persconferentie.
6 februari 2015:

Heeft een klankbordgroep nog wel zin ?

AB heeft antwoord van de gemeente gekregen op vragen ( (zie art van 22 jan.op deze site ) over de definitieve plaats van de pinautomaat.
volgens dat antwoord is de procesgang wel degelijk zorgvuldig verlopen.

AB heeft na veel aandringen eindelijk inzage gekregen in de procesgang rondom de locatiekeuze van de pinautomaat

U mag zelf bepalen of U dit ook vindt ?

Procesverloop inspraak plaats pinautomaat.

 1. Ambtenaren van de gemeente rijden samen met een vertegenwoordiger van de Rabobank rond naar mogelijke locaties. Hiervan wordt een lijst gemaakt met bevindingen , waar ook duidelijk wordt welke plaatsen voor de gemeente of Rabobank onwenselijk zijn.

 2. Conclussie de huidige plaats is de enigste die in aanmerking komt , de rest wordt door een of beide instanties afgewezen. (Klankbordgroep heeft dus niks te kiezen)

 3. Er wordt een bijeenkomst belegd met een klankbordgroep , bestaande uit een vertegenwoordiger van Ondernemend Moergestel , de KBO en de dorpsraad.
  Bij deze bijeenkomsten is geen vertegenwoordiger van de Rabobank meer aanwezig.

 4. Deze lijst en de conclussie wordt aan de klankbordgroep voorgelegd , met de mededeling dat de huidige plaats de enigste is die in aanmerking komt, dit gaf de opmerking , valt er dan wel iets te kiezen.

 5. Vervolgens wordt door de gemeenteambtenaar gevraagd aan de klankbordgroep leden of zij de uitslag gecommuniceerd hebben met hun achterban. Hier is een bevestiging van .
  Vervolgens wordt er nog alleen maar gesproken over aankleding van de pinkiosk.

 6. In het voortraject heb ik een mogelijke locatie aangereikt (zie foto) , die volgens de stukken ook de voorkeur had van de Rabobank en in de ogen van een deskundige estetisch het meest voor de hand ligt .
  Deze locatie gestalte gegeven met gemonteerde foto is zowel aan de wethouder als de directeur van de Rabobank is overhandigd , deze mogelijkheid is nooit aan de klankbordgroep voorgelegd , omdat de gemeente die in de voorselectie al blokkeerde.
  Met als argument dat op de historische marktplaats een bouwwerk mag komen te staan. ( Wat doet dat fontein dan daar)

 7. Er wordt door de instanties op gewezen dat bij afwijzing van de huidige locatie er dus geen pinautomaat in Moergestel is. De klankbordgroep kan dus alleen nog maar Ja knikken. ( Moergestel heeft ongeveer 6000 inwoners)

U mag zelf voor U uitmaken of met deze procesgang recht gedaan wordt aan het streven van de politiek om transparant met burgerparticipatie om te gaan. Op deze wijze wordt in mijn ogen misbruik gemaakt van een klankbordgroep. Dit doet het ergste vrezen voor de klankbordgroep die geformeerd wordt rondom de inrichting van het St.Jansplein, waar mijn laatste hoop nog op gevestigd is.

Het feit dat ik al bijna 2 weken bezig ben geweest om de stukken (notulen en overwegingen) te kunnen inzien ,draagt zeker niet aan bij aan onze participatie gedachte. Ik heb ze nu wel maar mag alleen de overwegingen  publiek maken.


30 januari 2015:

AB vraagt aandacht voor parkeerproblemen in de v.d. Boogaard straat en Kloosterlaan in Moergestel.

Algemeen Belang heeft op 11 jan 2015 bij het College gevraagd om aandacht voor de parkeeproblemen  in zowel de van den Boogaardstraat als de Schoolstaat. In beide straten is er veel onbegrip over het optreden van de Boa's , omdat er geen alternatieven voor handen zijn in deze straten waar dan wel geparkeerd kan worden. Dit probleem doet zich meer voor , vooral in de wat oudere straten in onze gemeente. De gemeente heeft nu toegezegd om in de v.d. Boogaardstraat aanvullende parkeermogelijkheden aan te leggen en tot dan zullen de Boa's in deze straat niet optreden. Voor de Kloosterlaan wordt dit parkeerprobleem en de mogelijk gevolgen nog nader bekeken.

Zie artikel in het BD van30-1-2015

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws van 3-2-2015

28 januari 2015:

Geen ALDI supermarkt in de Kerkstraat van Oisterwijk.
Tot grote opluchting van de bewoners van de kerkstraat in Oisterwijk komt er geen ALDI bij hen in de straat.
De rechter heeft bepaald , dat de gemeente bij de vergunningverlening de te verwachten parkeerproblemen onvoldoende gewogen heeft.

Laat duidelijk zijn, ook de meerderheid van de Raad was hier niet gelukkig mee maar het bestemmingsplan stond detailhandel toe in het perceel aan de kerkstraat.

Zie hier ook het artikel in het BD


28 januari 2015:

AB vraagt aandacht voor verkeerssituatie op de Schoolstraat.

In de Schoolstraat , een van de drukste straten van Moergestel, ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties bij de wegversmalling bij de voormalige bibliotheek. Doordat hier de wet geldt van de sterkste of de brutaalste , in plaats van wie nu wel en geen voorrang heeft. Veel fietsers nemen daar via de verlaagde stoep van inritten het trottoir, omdat ze anders klem komen te zitten in die wegversmalling. AB vraag het college hier de juiste verkeersborden neer te zetten , zodat er een einde komt aan die onduidelijkheid. Verder  zouden doorgangen voor de fietsers gerealiseerd kunnen worden zoals ook op de Oirschotseweg.

schoolstraat 1schoolstraat 2verkeersbord


Zie brief aan het college


22 januari 2015 :

  Algemeen Belang is zeer teleurgesteld over de gang van zaken rondom de pinautomaat.

AB kan zich moeilijk vinden in de beslissing om de pinautomaat maar te laten staan waar hij nu staat. Wij hebben de indruk dat de gemeente en de Rabobank het op een akkoordje hebben gegooid om de kosten. Het college en ook de Rabobank gaan hier wel voorbij aan het feit dat de raad die bestemmingswijziging nog goed moet keuren en of dat het geval is, is nog maar de vraag.
Uit de wandelgangen kwamen duidelijk de signalen , dat er niks te kiezen was , de huidige( illegale) plaats was volgens de beide instanties de enigste goede .  rabobank plein

AB heeft zowel bij de Rabobank als de gemeente een fotomontage aangeleverd, om te kunnen laten zien welk een inpakt deze pinautomaat heeft op de omgeving. De hier op de foto aangegeven locatie werd afgewezen, omdat het een parkeerplaats ging kosten en dat op die plaats niet veilig bevoorraad kon worden.  AB had zeker verwacht, dat op deze wijze meer locaties in beeld gebracht zouden kunnen worden.  Nu mogen de inwoners  meepraten over de aankleding , maar die fopspeen hebben we bij de inrichting van het St. Janspleun al eens ervaren en of de burgers daar nog eens intrappen is maar de vraag.  Mogelijk hebben de sauwelaars a.s. zaterdag  een betere oplossing.

Ten slotte vragen we ons af of dit geen precedentwerking heeft voor andere illegale bouwerken in onze gemeente.

klik op de foto voor een vergroting !

U kunt reageren op bovenstaande foto door hier op te klikken.

AB zal aan het college vragen welke locaties aan de orde zijn geweest en welke bezwaren daar aan kleefden en ook duidelijk aangeven , waarom voor deze locatie gekozen is. zie brief


Ter herinnering nog eens de brieven met de bezwaren van zowel AB als PGB over deze situatie.

Brief van Algemeen Belang (voorjaar)

Brief van GemeenteBelangen (voorjaar)

Artikel op OisterwijkNieuws( nu)

artikel als reactie op bovenstaande door OisterwijkNieuws van 23-1-2015
artikel in het BD (nu)
 


21 januari 2015:

Thebe stopt met huishoudelijke hulp
Zie informatiebrief van het college


20 januari 2015:

De gemeente stopt met Vision als jongeren locatie voor JWM(jongerenwerk Moergestel)

De gemeente ziet geen brood meer in het ondersteunen van de jongerenlocatie Vision nabij het scoutinggebouw . Dit schrijven ze in een raadsinformatiebrief aan de Raad.
zie raadsinformatiebrief:

20 januari 2015:

Rabobunker blijft staan op huidige plaats.

Het gemeentebestuur en de Rabobank geven aan dat de pinautomaat blijft staan waar hij nu staat , dat schrijft het College via een raadsinformatiebrief aan de Raad van Oisterwijk.
Ze kunnen geen betere plaats vinden die geschikt is. Verder geven ze aan dat er bij de gemeente procedurefouten zijn gemaakt en dat de wethouder hier niet van op de hoogte gesteld is.
Onduidelijk is of de klankbordgroep het hier ook mee eens was , of dat ze voor het blok gezet zijn.
Zie Raadsinformatiebrief.


17 januarie 2015:

 Ruudje van Gestel ( 10 jaar) is derdes geworden bij het Nederlands kampioenschap veldrijden.

ruudje derdesBij het Nederlands kampioenschap veldrijden in Hapert ,voor de jeugd, werd
Ruud van Gestel derdes  in de groep van de 10 jarigen. Proficiat !!!14 januari 2015:

Inge de Boer haalt € 11.642,64 op voor een veilig Fietspad Haghorst-Moergestel
In de Hilverhoeve te Moergestel vond de overhandiging plaats van aktie "wij willen een fietspad"
Inge kon een cheque van € 11.642,64 aan Weth. Lemmens van de gemeente Oisterwijk overhandigen in het bijzijn burgemeester Palmen van Hilvarenbeek en onder het oog van veel belangstellenden waaronder veel pers , zoals Omroep Brabant en de lokale omroepen van Oisterwijk en die van Moergestel.
In haar speech ( zie volledige speech van Inge) gaf Inge een uitleg over het verloop van de aktie en gaf nog eens duidelijk aan dat dat bedrag alleen maar gebruikt mocht worden voor de aanleg van het fiestpad.
Het streefbedrag van € 8750 heeft zij met haar aktie wel heel ruim  overschreden.

De wethouder beloofde dat Inge het fietspad ,dat gepland staat in 2017, mag openen.
Burgemeester Palmen van Hilvarenbeek prees Inge voor haar grote inzet en gaf aan wat burgerinitiatieven voor de bevolking kunnen betekenen. Hij gaf de gemeente Oisterwijk nog een veeg uit de pan mee , door te zeggen dat dan ook die lelijke grens tussen Hilvarenbeek en Moergestel eindelijk zal verdwijnen. AB is heel blij dat nu eindelijk haar wens in vervulling kan gaan , maar is vooral blij dat zowel kinderen als ander gebruikers straks veilig gebruik kunnen maken van deze weg. Inge , namens AB , maar vooral namens de bevolking van Moergestel heeeeel veeeel dank.

fietspad 6cheque

fietspad 3taartpers

Zie ook artikel in het BD

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

14 januari 2015:
Moet de politiek als meldpunt fungeren voor de nieuwe zorg ?

 Hierover verscheen een artikel in OisterwijkNieuws.

 AB is hier heel duidelijk over;  Waarom een meldpunt bij een politiek partij ?
 Moet een politieke partij niet altijd benaderbaar zijn voor problemen die zich in onze gemeente voordoen.
 
 AB is en blijft een aanspreekpunt , maar dan om het mogelijke probleem bij de juiste instantie te brengen , die hiervoor verantwoordelijk is en mogelijk een oplossing kan bieden , niet meer en niet minder.

 Als er een partij is , die nu hiermee probeert politiek voordeel te halen , slaat die partij de plank totaal mis en   creŽrt ze alleen onrust.
 Deze overgang van de zorg , van het rijk naar de gemeente, is een gezamenlijke en best moeilijke taak die we als gemeenschap moeten ondersteunen , omdat het zo velen van ons raakt .

 


13 januari 2015:

Bekijk de nieuwe promotie film van de gemeente Oisterwijk

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er nu wel een goed promotiefilmpje, gemaakt door Oisterwijkers zelf : kijk zelf maar


5 januari 2014:

 Kan de scouting naar het oude bezoekerscentrum.

 AB heeft een brief gestuurd aan het college van B en W met de suggestie om de scouting te huisvesten in het huidige bezoekerscentrum. De scouting hebben altijd aangegeven liever in de bossen te zitten . Hemelsbreed is dit maar enkele honderden meters van de locatie nabij de Wolfsteeg of oude gemeentelijke kwekerij , die eerst in beeld was. Uit het artikel op OistewijkNieuws kun je opmaken dat Frans Kapteins de locatie niet afwijst , maar een andere bestemming elders heeft ,voor het gebouw.

 scouting 2

Zie brief aan het college

Zie ook het artikel op OisterwijkNieuws


4 januari 2014;

Pro wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor het treintje naar het bezoekerscentrum vanaf het station.

groot speijck  AB wacht de antwoorden van de gemeente af , maar wil vooraf wel aangeven dat in de
  gemeente Oisterwijk elke ondernemer zelf moet zorgen voor voldoende parkeer terrein.
  Om nu een parkeerterrein van een particulier ( Klein Speijck) hier voor te willen claimen ,
  gaat ons toch wel ver.

 
  AB vraagt zich wel af , wat er gaat gebeuren met het huidige bezoekerscentrum  en komt daarom met de suggestie ; Waarom kan daar  de scouting niet in gehuisvest worden ,  want ik ben er van overtuigd , dat ze graag in een dergelijke omgeving zouden willen zitten en dan heb ik het  nog niet over de speelmoglijkheden  die daar beschikbaar komen.
 Hiermee zou Natuurmonumenten echt invulling geven aan de actie "Oisterwijk aan Z"

AB is uiteraard benieuwd hoe de scouting hier over denkt ?

Zie persbericht van Pro

Zie artikel op OisterwijkNieuws

Zie artikel in het BD


3 januari 2015:

Harry Marsť , raadslid van Algemeen Belang ,vertelt hoe leefbaarheid tot stand komt.

harry Oisterwijk is in de gelukkige omstandigheid  , dat in onze gemeente zoveel vrijwilligers voorhanden zijn die de leefbaarheid in onze dorpen op peil houden. Harry is er daar een van en OisterwijkNieuws plaatste daar een artikel over. lees het artikel op OisterwijkNieuws


 

2 januari 2015;
 Oisterwijk op de korrel door Karel en Jan.

 Het schurend scharnierke op OisterwijkNieuws


25 december 2014;

    AB rond                                                                                                                                                                   
        AB
algemeen belang           kerstklok
                                                                                               Oisterwijk Moergestel Heukelom

Kerst- en Nieuwjaarswens.

Beste medeburgers,

Voor Algemeen Belang is 2014 een gedenkwaardig jaar geweest , waarin wij de grootste partij van Oisterwijk werden en het voortouw mochten nemen bij de coalitievorming.
Hierdoor konden we ook weer een echte Oisterwijkse wethouder naar voren schuiven , waarmee het gedachtegoed van AB meer gestalte kan krijgen.
Dit gaf ons ook de plicht om een grote verantwoordelijkheid op onze schouders te nemen , namelijk het invoeren van de 3 d's. Ik kan me niet herinneren , dat een wethouder van de gemeente Oisterwijk ooit een dergelijk zware klus op zich heeft genomen, die zoveel impact heeft bij onze inwoners.
De overgang van de uitvoering van de 3 D’s , Jeugdbeleid, zorg en participatie , die na 1 jan. bij de gemeente komt te liggen , met hierop een flinke bezuiniging , raakt ons allen.
Ouderen en hulp behoeftigen die minder huishoudelijke ondersteuning zullen krijgen en familie, buren en mantelzorgers die dit zorg-gat zoveel mogelijk zullen moeten opvullen.
Deze kanteling in de zorg , zorgt voor veel onrust en onzekerheid. , die we dus samen , incl. politiek, op moeten pakken , zonder hier politiek voordeel uit te willen behalen. Over dat laatste maakt AB zich zorgen.
Een ander hot item is ons streven om de burgers meer bij de politiek en de besluitvorming te betrekken en dat heet “Oisterwijk aan Z”. Dat is mooi gezegd zult U zeggen , maar nu de praktijk nog.

AB heeft gedurende 8 jaar voor en namens burgers aan de bel getrokken bij de gemeente , dikwijls met succes.
Deze werkwijze zullen wij voortzetten, zo heeft AB deze zomer de actie “Veilig Oisterwijk” in het leven geroepen, waarbij de burgers konden aangeven welke situaties zij gevaarlijk vinden in hun leefomgeving. Het huidige college heeft dit dan ook meteen opgepakt en aangegeven , waar zij dit mee kan ondersteunen en verbeteren.
Dit voorbeeld geeft aan hoe we als samenleving met elkaar verder moeten , door elkaar te steunen en te respecteren.

Zoals andere inwoners van de gemeente Oisterwijk , zijn raadsleden ook gewone mensen en daarom moeten we ook als gewone mensen met elkaar omgaan , met begrip en respect , dit is voor AB “Oisterwijk aan Z” , want dit is de basis voor een goede samenleving.

AB wenst U allen voor het komende jaar en later heel veel gezondheid toe , omdat dit de grootste wens is van ons allemaal.

kerst 2 ab

 

 Fijne feestdagen.
 Ruud van de Ven fractievoorzitter
 Ivo Rinkel Bestuursvoorzitter

 Dubbel klick op de foto


23 december 2014:

 Gemeente realiseert voor kinderen een fietscross veld aan de Scheerman te Moergestel

De gemeente houdt woord , nadat ze het door de jongeren zelf aangelegd crossveldje  op het Molenveldje had weggehaald , beloofde ze te zorgen voor een alternatief. Dat het zo lang geduurd heeft, heeft alles te maken met de vergunning verlening , waar ook de gemeente aan gebonden is. Ambtenaar Simon  heeft  echt zijn best gedaan en meer dan dat en het resultaat mag er wezen.
Nu is de jeugd zelf aan de beurt , om het verder uit te werken , maar krijgt daarbij steun van welwillende burgers.
 cross veld 1cross baan 2

cross baan 3


 Zie ook OisterwijkNieuws


20 december 2014:

Gezien in Oisterwijk

Zeer actieve Boa's

Dat de buitengewone opsporings ambtenaren ( Boa's) in Oisterwijk zeer actief zijn en hun taak serieus nemen wisten we al. Maar zo actief had ik niet verwacht.

CD auto  Ik hoop wel dat deze bestuurder wel het
  juiste parkeerbonnetje achter ruit had
  liggen , want dit is een auto van het
 
Corps diplomatique (CD).

 
  Ik ben uiteraard wel benieuwd hoe
  dat zou gaan, als dat juiste parkeer
  bonnetje niet aanwezig was.19 december 2014

 Coalitie laat wajongeren niet in de steek .

De coalitie heeft er gisteren voor gezorgd dat Wajongeren een hogere bijdrage krijgen , om ook hen de gelegenheid te geven een studie te volgen. Voorgesteld werd € 100 en dit is nu opgehoogd tot € 300. per maand.

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong, Wajong ) is een volksverzekering voor iedereen die ingezetene van Nederland is. Dit is een onderdeel van de participatiewet die 1 jan. van kracht wordt.

  Lees meer in het betoog van Evelien Roborgh van AB.

  zie ook het amendement van wat door AB en PGB werd ingediend.


19 december 2014

 Gemeente Oisterwijk staat open voor samenwerking  met Haaren.

 Het College van Oisterwijk heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met Haaren.
 zij geven wel uitdrukkelijk aan dat ook de samenwerking met Hilvarenbeek en Goirle gewoon
 doorgang blijft vinden en zij dit dan ook doen in overleg met bovengenoemde gemeenten.
 

 Zie brief van het college van Oisterwijk aan Haaren


17 december 2014

De besluitvorming rondom Oisterwijksebaan 2 is wederom uitgesteld.

Het college heeft onderstaand bericht uit laten gaan:

 Oisterwijksebaan 2: Het Urgentieteam heeft haar laatste bijeenkomst gepland op 13 januari. Het college wil de
 inbreng van het Urgentieteam zorgvuldig afwegen en verwerken in het raadsvoorstel. Hierdoor is tijdige aanlevering
 voor de raad van 26 februari niet meer mogelijk. De initiatiefnemer is geÔnformeerd over het collegebesluit.

 AB vraagt zich wel af of dit  nog te rijmen is met  burgervriendelijk bestuur

 De eerste vergunning is al in 2008 verleend en nu zijn we bijna 7 jaar verder.
 Tevens is duidelijk dat als de ondernemer gedwongen wordt gebruik te maken van die oude  verleende vergunning  , als de huidige aanvraag wordt afgewezen ,  de situatie er voor de omgeving ,alleen maar  slechter wordt. Iets wat in de informatiebrief ook bevestigd wordt.
 

  AB vindt het ook frustrerend , dat die partijen , die toen ( in 2011) aan de wieg stonden en bestuurlijk verantwoordelijk waren,  voor deze bijna  onmogelijke situatie , nu het hardst aan de bel trekken.

 Zie raadsinformatiebrief over Oisterwijksebaan 2

 

24 november /11 december 2014:(update)

 AB vindt het jammer dat Pro nu pas aan de bel trekt, dat hadden ze al beloofd bij de
 bouw van de   Coppele 5 jaar geleden.  Verder  vindt AB het jammer , dat ook de
 Nieuwsklok nu alleen maar aandacht besteedt aan de Beukendreef, omdat Pro dit nu
 doet.
 Hiermee worden al die melders van onze actie "Veilig Oisterwijk" over ook andere
 onveilige plaatsen te kort gedaan.  Het feit dat de gemeente Oisterwijk samen met AB
 de moeite hebben gedaan om serieus op die vele meldingen in te gaan ,blijft
 onvermeld . Blijkbaar is de cultuuromslag van "Oisterwijk aan Z" aan de Nieuwsklok
 voorbij gegaan, door zo met al die melders om te gaan. Actie "Veilig Oisterwijk" groot succes!!

 De actie "Veilig Oisterwijk" van Algemeen Belang begint zijn vruchten af te werpen , op diverse
 plaatsen hebben al herstewerkzaamheden plaats gevonden ( fietspad bij het Schop) en op
 andere plaatsen worden ze aangekondigd.
 Een heel heet hangijzer is de situatie in de Beukendreef , waarvoor het vorige college , bij de
 bouw van de Coppele al verbeteringen aankondigden, krijgt nu na onze actie ,een geplande
 aanpak , dat in 2016 en 2017 deze straat op de schop gaat.. Het komt ook vreemd over dat Pro
 nu ineens wel aandacht heeft voor de Beukendreef heeft.

 Zo komen heel veel situaties en klachten aan bod ,waarbij de gemeente aangeeft wat ze er aan
 gaan doen , maar ook particulieren zullen worden aangesproken om hun omgeving veiliger te
 maken. Lees verder in reactie van de gemeente die proactief op onze actie heeft gereageerd..

 Zie de brief van de gemeente

 Zie ook het resultaat van de actie "Veilig Oisterwijk" met foto's en reacties van burgers.

 Heeft U nog aanvullende reacties of opmerkingen Mail dan naar  ab.signaal@gmail.com
 of naar  RCMVDVEN@hetnet.nl . Brieven kunt U sturen naar ons secretariaat:
 Pr. Marijkestraat 12 5061 TA Oisterwijk


7 december 2014:

Bladkorven worden voor de kerst opgehaald!

 OP vragen van Algemeen Belang  , waarom nu de bladkorven al zouden worden weggehaald, heeft weth. Lemmens  via het hoofd van publieke werken. Frank Molenschot het volgende medegedeeld.

De korven wil ik voor de kerstvakantie periode binnen hebben. Dit ivm vandalisme en het feit dat als ze blijven staan ze twee weken niet of nauwelijks leeggemaakt worden omdat veel personeel vrij is. Volle korven zijn niet fraai, geven klachten en er zullen ook kerstbomen in belanden die op hun beurt weer prima branden. Reden genoeg om ze voor de kerst binnen te halen.

De bladkorven zijn dit jaar eerder gezet dan andere jaren en inderdaad het blad zit deels nog aan de bomen op een aantal plekken. Er is nu nachtvorst geweest dus hopelijk valt de komende week nog veel blad.

De WOP start volgende week met de korven in Oisterwijk op te halen. De week daarna worden de korven in Moergestel pas opgeruimd door onze eigen dienst. In Moergestel blijven de meeste korven dus ongeveer een week langer staan. In de week van de kerstdagen hebben we andere werkzaamheden.
 

 

24 november 2014:

 Actie "Veilig Oisterwijk" groot succes!!

 De actie "Veilig Oisterwijk" van Algemeen Belang begint zijn vruchten af te werpen , op diverse
 plaatsen hebben al herstewerkzaamheden plaats gevonden ( fietspad bij het Schop) en op
 andere plaatsen worden ze aangekondigd.
 Een heel heet hangijzer is de situatie in de Beukendreef , waarvoor het vorige college , bij de
 bouw van de Coppele al verbeteringen aankondigden, krijgt nu na onze actie ,een geplande
 aanpak , dat in 2016 en 2017 deze straat op de schop gaat.. Het komt ook vreemd over dat Pro
 nu ineens wel aandacht heeft voor de Beukendreef heeft.

 Zo komen heel veel situaties en klachten aan bod ,waarbij de gemeente aangeeft wat ze er aan
 gaan doen , maar ook particulieren zullen worden aangesproken om hun omgeving veiliger te
 maken. Lees verder in reactie van de gemeente die proactief op onze actie heeft gereageerd..

 Zie de brief van de gemeente

 Zie ook het resultaat van de actie "Veilig Oisterwijk" met foto's en reacties van burgers.

 Heeft U nog aanvullende reacties of opmerkingen Mail dan naar  ab.signaal@gmail.com
 of naar  RCMVDVEN@hetnet.nl . Brieven kunt U sturen naar ons secretariaat:
 Pr. Marijkestraat 12 5061 TA Oisterwijk


23 november 2014:

 Jeugd kan niet wachten op beloofd cross  baantje.

 De jeugd heeft vast een voorschot genomen op de nieuwe fietscoss baan op de Scheerman.

 Zoals U mogelijk weet , heeft de jeugd ook al zo een baantje aangelegd op het Molenveldje,
 wat later door de gemeente met de grond gelijk gemaakt is. De gemeent heeft daarna een
 locatie gevonden voor een meer permanente cross baan, maar die is nog niet vrijgegeven en
 omheind.

 hertog jan 1

hertog jan 2

hertog jan 3


22 november 2014

 Coalite partijen reageren op uitzending LOVO over WMO  waaronder huishoudelijke hulp:

 
voor de goed volgorde eerst het woord aan:

 Pro : uitzending

 reactie coalitie : uitzending

 Zie ook de diverse artikelen en hulpmogelijkheden  in de gele balk over de WMO20 november 2014

Haaren stopt ambtelijke fusie met Boxtel/St. Michelsgestel

Actiegroep "Toekomst Haaren" krijgt veel waardering

In een bomvol gemeentehuis bood Peter Dirks bood namens de aktiegroep van 17 personen de uitkomsten aan van  het handvest. Zie de uitslag die overweldigend was.


Vervolgens dienden de alle politieke partijen gezamelijk een motie vreemd aan de orde van de dag in , waarin werd aangegeven dat een ambtelijke fusie niet aan de orde was en dat recht gedaan moet worden aan deze petitie , door te gaan praten met de omliggende gemeenten om daar invulling aan te geven.

onderzkoek 1ionderzoek 2haaren 3

20 november 2014:

Voorlichting WMO in Moergestel naar tevredeheid verlopen

Deze middag vond plaats onder auspiciŽn van KBO Brabant.

Om een goed beeld te geven over de presentatie en de tevredenheid had je beter in Moergestel kunnen zijn vandaag.
Het beeld wat gisteren in Oisterwijk volgens het BD naar voren kwam staat in schril contrast met hoe het in Moergestel is verlopen.

In Moergestel waren zeker meer dan 250 personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom en werd heel de WMO toegelicht en na de pauze de huishoudelijke hulp.
Tijdens beide presentaties werd duidelijk en begrijpelijk uitgelegd wat de gevolgen zijn voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk als gevolg van het besluit
van de gemeenteraad, waar ook duidelijk bij werd gezegd dat het niet mooier voorgesteld wordt dan het is.

Hier waren natuurlijk ook opmerkingen , maar die werden duidelijk en ook weer begrijpelijk uitgelegd en eindigde niet in een heen en weer geschreeuw .
Duidelijk werd door Martien van den Akker en  Jan Geerts gewaarschuwd voor die indianenverhalen die door bepaald figuren gespuid worden en voor onnodige
onrust zorgen. , zoals in de nieuwsklok van vorige week.

Alle  hulde aan de presentoren en ook de duidelijke uitleg door de ambtenaren van de gemeente.
Aan het einde kreeg iedereen een map, waarin Frans Slangen het voorwoord in had en in de volgende 20 vellen staat alles nog eens duidelijk in Jip en Janneke taal uitgelegd.
Zo kan het blijkbaar ook.

Hieronder alle informatie die U nodig hebt:

 Thuis blijven wonen 1 (pag 1 - 7)

 Thuis blijven wonen 2 ( pag 8-15)

 Begrippen uit de WMO
 
 Uitleg WMO  plaatjes

Schema ondersteuning

 


20 november  2014

Ijsbaan gaat door !!
 De organisatoren hebben gemeld dat de ijsbaan nu definitief doorgaat en tevens hebben zij
 steun gekregen vanuit het centrum. Fijn voor  alle schaatsfiefhebbers.
 zie artikel op OisterwijkNieuws


19 november  2014

Leert de Gemeente Oisterwijk het ooit ?

 Op Oisterwhet schopijkNieuws las ik de mededeling dat het fietspad , dat kort geleden opnieuw geherstraat was , weer open ligt.
 Dit herstraten
was een gevolg van de aktie "Veilig Oisterwijk" van AB ,waarin burgers gevaarlijke situatie in Oisterwijk  konden melden. Een van  die punten was het fietspad naast het Schop .
Enkele weken geleden heeft de gemeente deze klacht opgepakt en dit fietspad herstraat. Burgers die dit gemeld hebben waren hier erg blij mee.
Helaas is die euforie van korte  duur, want dat fietspad ligt weer open. De reden is volgens een mederwerker , dat een oudeleiding nog verwijderd moest worden.

Algemeen Belang heeft hierover vragen over gesteld en het volgende antwoord gekregen.
Je vraagt je wel af of ze bij de gemeente iets snappen van communicatie  en wat burgers bezig houdt
 AB vindt he
t wederom een gemiste kans om zuinig om te gaan met de beschikbare middelen.
 De gang van zaken rondom het Lindeplein, het St. Jansplein en dat fietspad in de Hoogstraat,  geven aan dat geld bij die
 afdeling van de gemeente geen rol speelt , dit in tegenstelling tot andere afdelingen.
Reactie van OisterwijkNieuws op dit artikel

 Hieronder  3 links naar artikelen op OisterwijkNieuws over dit onderwerp:

 http://www.oisterwijknieuws.nl/2014/09/gemeentelijk-water-naar-de-zee-dragen-update/

 http://www.oisterwijknieuws.nl/2014/09/gemeente-oisterwijk-lijkt-kluts-een-beetje-kwijt/

 http://www.oisterwijknieuws.nl/2014/11/fietspad-pannenschuur-tweemaal-op-de-schop/


19 november  2014

Algemeen Belang  heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Ivo Rinkel

IVoJan Slaghuis heeft het voorzitter stokje overgedragen aan Ivo Rinkel.
AB was vlak voor de verkiezingen zonder voorzitter komen te zitten door het voortijdig aftreden  Cees van Wamelen , door privť omstandigheden.
Jan Slaghuis heeft zich toen als tijdelijk voorzitter aangeboden.
Afgelopen vrijdag heeft de leden vergadering van AB Ivo Rinkel met algemene stemmen tot bestuurslid en voorzitter gekozen.

Het bestuur is verder aangevuld met Hans Hulsbosch.

zie verder zijn CV


12/14 november  2014 

 

Algemeen Belang houdt woord:
Er blijft een volwaardig zwembad.

Weet U nog, AB was de enigste partij die tegen de sluiting van het zwembad stemde , later
toen hierover veel comotie ontstond, draaide de andere partijen bij en beloofde een
zwembad op den Donk.
AB heeft steeds volgehouden er blijft een zwembad of op de huidige plaats of elders (den Donk).

Om voor een goed plan voldoende tijd te creŽren en toch te voldoen aan het niet zelf meer
exploiteren van een zwembad door de gemeente , wordt er op donderdag 13 nov. 2101 een
overeenkomst ondertekend door Pter Smit (weth. van AB) met Optiesport. waar:
natuurlijk in het zwembad. 
AB is er van overtuigd dat hier mee veel onrust wordt weggenomen.

zwem 1zwem 2


zie ook artikel op OisterwijkNieuws.


14 november 2014:

Belangengroep "Toekomst Haaren" heeft een
gesprek gehad met het college van Haaren.

Persbericht

 

Op donderdag 13 november heeft De Belangengroep Toekomst Haaren een gesprek gehad
met het college van Burgemeester en Wethouders van Haaren.

Hierin heeft de Belangengroep haar zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen rond een
eventuele ambtelijke fusie. De Belangengroep begrijpt dat de gemeente Haaren geen
zelfstandige toekomst heeft. We vinden dat dit vraagstuk erg ingrijpend is en dat zowel
de pro’s als contra’s goed afgewogen moeten worden en dat er draagvlak moet zijn bij
de burgers voor de te maken keuze.

De bevolking is tot op heden niet of nauwelijks betrokken bij dit traject.

De Gemeenteraad dient hierin met mandaat van de burgers te beslissen. Formeel is zij hiertoe
bevoegd, maar nu uit de enquÍtes van de Belangengroep op
www.toekomstHaaren.nl blijkt
dat de voorgenomen ambtelijke fusie geen draagvlak heeft bij de burger, zou deze keuze nu
niet genomen mogen worden.

De Belangengroep Toekomst Haaren kan met de door enkele duizenden inwoners ingevulde
enquÍte aantonen dat de burger heeft aangegeven dat het proces onzorgvuldig is omdat de
verschillende scenario’s niet goed belicht zijn en de burger niet betrokken is en dat de
voorgenomen keuze voor Boxtel/Sint Michielsgestel niet de zijne is.

De keuze die de meeste mensen maken in onze enquÍte is vaak op gevoel gemaakt.
Dat illustreert in ieder geval dat de keuze die de gemeente maakt onlogisch is. Ook de
Gemeente Haaren kan nu niet de juiste argumenten aangeven waarom hun keuze de
juiste keuze is.

Het voorstel dat de Belangengroep heeft gedaan is:

o   Neem in de Gemeenteraad nu geen beslissing om een ambtelijke fusie
aan te gaan, want dat is een onomkeerbaar proces en zet de politiek
nog verder op afstand van de burger.

o   Neem de komende maanden de tijd om de burger te informeren over de
pro’s en contra’s van de verschillende scenario’s.

o   Consulteer vervolgens de mening van de burgers. De provincie heeft hierin
ook een financiŽle bijdrage toegezegd.

o   benoem een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt aan de
Gemeenteraad.

o   Neem vervolgens als Gemeenteraad een keuze die ook recht doet aan
de mening van burger.

De Belangengroep heeft in het gesprek benadrukt dat het door middel van de enquÍte
de Gemeente Haaren een enorme kans biedt om de burger in dit proces te betrekken en
roept het College en de Gemeenteraad op om deze kans aan te grijpen en tot een gedragen
besluitvorming te komen volgens bovenstaande stappen. Belangrijk daarbij is dat er geen
besluitvorming in de Raad van 18 december aanstaande volgt voor wat betreft een (ambtelijke)
fusie met Boxtel/Sint Michielsgestel. Dit heeft momenteel geen draagvlak bij de inwoners.

 

Wij roepen IEDEREEN op om op donderdagavond 20 november naar het gemeentehuis
in Haaren te komen. We zullen dan de handtekeningen aanbieden aan de Gemeenteraad
en hun voorzitter (de Burgemeester van Haaren). Wij verwachten iedereen om 19.00 uur.
De bijeenkomst duurt tot 19:45 uur.


Wij rekenen op een grote opkomst! Hoe meer aanwezigen, hoe meer effect de actie zal hebben.
Maak uw agenda dan ook vrij op donderdagavond 20 november en besteedt enkele minuten van
uw tijd voor leefbare en aantrekkelijke dorpen.... voor de toekomst van Haaren!

Met vriendelijke groet,                                     

 

www.toekomstHaaren.nl

info@toekomstHaaren.nl

Belangengroep Toekomst Haaren

www.facebook.com   Ons Haaren

 

cid:image001.jpg@01CFFF7F.4F6D3400

 


12 november 2014

Rode roeptoeter laat weer van zich horen !

De rode roeptoeter kraait weer na een lange stilte, AB heeft zeker geen hekel als iemand zijn of haar mening geeft over de politiek en ook daarom deze RRT  gewoon op hun site zet.
Wij hebben hem wel gemist en er was toch genoeg te doen in de gemeente Oisterwijk. Ook jammer voor Moergestel ,dat de RRT de perikelen daar ontgaan is , of zou het komen , dat die miskleunen nog uit die andere periode stammen.
Dat de RRT het wel en wee van zijn collega haan ontgaan is, zal wel door de religie komen van het gebouw waarop stond.

zie hier de nieuwste RRT


12 november 2014:

Het bestaansrecht van een goede politieke partij is gebaseerd op betrokkenheid en lokale kennis.

Dit is de mening van Algemeen Belang en die is niet gebaseerd op de beloften in de verkeizingstijd , maar op de vier jaar die daar aan vooraf gaan. Daarin moet blijken hoe betrokken die partij is en  bij wie de burgers kunnen aankloppen, maar ook op de verantwoorde wijze waarmee wordt omgegaan met die zorgen en/of klachten. Door verantwoord om te gaan met  de toekomst en dan bedoel ik niet alleen het milieu, maar ook zeker met de middelen, die moeten zorgen dat iedereen de zorg krijgt , die hij of zij nodig heeft , ook blijft krijgen. Het kan niet zo zijn ,dat diegene die in het verleden onverantwoord met de middelen zijn omgegaan , nu het hardst roepen over asociaal beleid van dit college.
Kort gezegd , goede politiek komt uit het hart en betrokkenheid van een partij en dan moet je niet roepen dat er geen verschillen zijn  , want dan sla je de plank goed mis.

zie artikelen in het BD van 12 nov 2014

artikel bd over keuze mogelijkheden van politieke partij

artikel over mening Oisterwijks raadslid de Kort


12 vovember 2014:

Algemeen Belang houdt woord: Er blijft een volwaardig zwembad.

Weet U nog, AB was de enigste partij die tegen de sluiting van het zwembad stemde , later toen hierover veel comotie ontstond, draaide de andere partijen bij en beloofde een zwembad op den Donk.
AB heeft steeds volgehouden er blijft een zwembad of op de huidige plaats of elders (den Donk).

Om voor een goed plan voldoende tijd te creŽren en toch te voldoen aan het niet zelf meer exploiteren van een zwembad door de gemeente , wordt er op donderdag 13 nov. 2101 een overeenkomst ondertekend door Pter Smit (weth. van AB) met Optiesport. waar: natuurlijk in het zwembad. zie uitnodiging.
AB is er van overtuigd dat hier mee veel onrust wordt weggenomen.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws.


8 november 2014:

Provincie stuurt brief aan gemeente Haaren over ambtelijke samenvoeging

haaren

Den Bosch, Tilburg, Vught en Oisterwijk weten van niks

Ook de aktiegroep Haaren bij Oisterwijk hebben die niet ontvangen

Actie groep heeft gesprek aangevraagd met de provincie

Zie artikel in het BD van 8 nov.

6 november 2014:

Beklimming kerktoren Moergestel een bijzondere beleving

Klik hier voor artikel op OisterwijkNieuws over dit onderwerp


2 november 2014:

Gaat de ijsbaan toch door ?

Zoals in de verkiezingscampagne bleek , is AB een grote voorstander van de ijsbaan voor het ijsplezier vooral voor onze kinderen. Het moet echter wel verantwoord zijn en binnen de regelgeving kunnen functioneren .
Zo bleek dat de tijden voor de horeca te bekrompen waren. Die willen namelijk op bepaalde dagen tot +/- 2.00 uur open kunnen blijven en dit paste niet binnen de regelgeving rondom de Lind. Zowel wat betreft openingstijden , als de mogelijke geluidsoverlast.
Om zoiets vlot op te lossen moet je dat volgens Algemeen Belang doen met stille diplomatie in plaats dan met trompetgeschal zoals nu door enkelen gebeurd is.
Wij kunnen U verklappen dat er nu onderzocht wordt of er een mogelijkheid is , welleswaar niet op de Lind , maar bij Piet Plezier. Op deze locatie zijn alle vergunningen hiervoor aanwezig om deze ijsbaan tot een succes te maken. Wij zijn blij dat leden van AB aan deze mogelijke oplossing hebben mogen meewerken, om een verantwoorde ijsbaan ,ook dit jaar weer mogelijk te maken.
Het wachten is nu op de gemeente.

Zie artikel op OisterwijkNieuws : actie gaat door
 

 1 november 2014 :

Algemeen belang steunt actie over het fietspad
fietspadZie artikel op OisterwijkNieuws


30 Oktober 2014

Pro laat zijn kiezers in de steek.

Algemeen Belang is zeer verontwaardigd , dat Pro zich onttroken heeft aan de stemming over het raadsvoorstel over de invoering van de 3 D's. Dit riekt naar kiezers bedrog.
Door weg te lopen verzaak je je plicht als volksvertegenwoordiger. Ook AB kreeg dikwijls niet zijn zin , maar brachte altijd haar stem uit en motiveerde dat stemgedrag.

zie ook OisterwijkNieuws
28 oktober 2014
:

De inwoners van de gemeente Haaren willen zelf hun toekomst bepalen

   Met een manifest met daarbij een petitie die aan de inwoners vraagt
  wat  zij willen. 
Duidelijk is dat Haaren niet zelfstandig kan blijven en
  nu keuzes moet maken 
Elke dorp van de gemeente Haaren kan nu zelf
  bepalen wat zijn of haar wens is in deze.

  Duidelijk is nu ook dat de inwoners van Haaren nu aan Z zijn  en
  niet het college.

  Zoals eerder al is gemeld hebben de Oisterwijkse politieke partijen
  aangegeven dat
Haaren in welke samenstelling dan ook welkom is.
  Duidelijk is dat de overgrote meerderheid van de bevolking van de
  vier Haarense Kernen,
  bij een dergelijke herindeling,
  is voor:

∑ Haaren bij Oisterwijk
∑ Biezenmortel bij Tilburg of bij Oisterwijk
∑ Esch bij Boxtel
∑ Helvoirt bij Vught

 Lees verder  het Manifest met het stembiljet


15 okt 2014:

Reuselhof verdwijnt Heerengoed is in aantocht.

reuselhof 2

reuselhof 1
10 oktober 2014: Update 15 10 2014

Haaren Bij Oisterwijk is nog ver weg maar niet uit het  zicht!

Haaren BO

Gisteren, in de door de burgemeester strak geleide raadsvergadering werd duidelijk dat er in de gemeente Haaren grote tegenstellingen zijn, niet alleen in de politiek , maar ook vooral tussen de onderlinge dorpen, Belgische toestanden zou je bijna zeggen.
Wat opviel is dat er 2 partijen waren die duidelijk lieten horen wat ze wilden de VVD en Progressief en pal achter de bevolking gingen staan , een CDA dat 9,5 min. sprak over van alles behalve over het voorliggende stuk wat voorlag en Samenwerking 95 die kost wat kost  Haaren bij elkaar wilde houden al was het alleen maar om hun bestaansrecht overeind te houden , maar gezien hun afkomst uit de 4 dorpen, die zij  vertegenwoordigen , zullen zij het bij hun thuisfront heel moeilijk krijgen.
Wie het ook niet makkelijk gaat krijgen is de VVD , die met een niet lokale wethouder in het college zit en die dat gebrek aan lokale gevoelens duidelijk liet merken. De conclusie van de redacteur van het BD was juist .”het ging over geld en niet over mensen”

Ik heb in de wandelgangen horen zeggen dat ze met plannen komen met harde acties, nu maar afwachten of daar voldoende draagvlak voor is , maar dat het in de dorpen van Haaren onrustig zal worden is wel duidelijk.

zie de eerste emotionele  reacties.

Zie art. in het BD

Zie reactie en artikel op OisterwijkNieuws

Reacties uit Helvoirt(film)

Het rommelt in Haaren

Verslag en agenda raads en commissie vergadering en gesproken betogen.


2 aug 2014; Update 9-10-2014

Moet dit de entrť worden van Moergestel ?

Plotseling staat er in eens een bord op het molenveldje alsof alles al voor elkaar is.

molenveldje klAB vindt het heel jammer dat ondanks er elders voldoende bouwmogelijkheden zijn in Moergestel (Centrum  zie brief van Woonwijze) de entrŽ van Moergestel zoveel geweld moet worden aangedaan, waardoor ook het centrum verloederd wordt achtergelaten.
Bij de bouwplannen van Heerengoed moesten de huizen waarvan de sleutelklaarprijs  € 165.000 zouden gaan kosten , op advies van de gemeente beter generatieproef gemaakt moesten worden en om te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan .
Die huizen gingen toen  € 184.500 kosten. Nu zien we hier het omgekeerde , dat huizen afgewaardeerd gaan worden zowel in vorm als prijs .
AB is zeer teleurgesteld dat dit kost wat kost zo doorzet ,  wordt met de wetenschap dat hier heel de omgeving tegen is ook gezien de handtekeningen aktie van meer dan 200 handtekeningen. Moergestel aan Z wordt hier met voeten getreden of te wel aan hun laars gelapt.
Wordt het Molenveldje en de entree van Moergestel alsnog verpest?

molenveldje 1molenveld 3

In het BD van 2-8-2014 stond een artikel over STEM en het bouwen van betaalbare woningen 
op het Molenveldje. Hierin wordt verteld dat de roep om daar te bouwen spontaan ontstaan is, 
de werkelijkheid is heel anders. Tijdens de promotie- en inschrijfavond voor plan Heerengoed 
werd er door de voormalige voorzitster van Stem( die nu elders woont) en een vertegenwoordiger
van een andere politiek partij driftig gelobbyd om zieltjes te winnen voor STEM 
( ziet U het al gebeuren dat een promotieavond van de Hema daar mensen rondlopen die vragen 
om bij de V en D te komen kopen). 
Enkele weken later werd er in den Boogaard een bijeenkomst georganiseerd van Stem of eigenlijk 
door de voormalige voorzitster, een projectbegeleider en de in het krantenartikel genoemd architect. 
Hier werd uitgelegd hoe zo een plan om in eigen beheer te bouwen
te werk gaat. Op de vraag hoeveel een huis daar dan zou gaan kosten werd geantwoord +/- € 185000. 
Net zoveel als een kant-en-klaar huis bij Heerengoed.
Op een vraag aan de wethouder wat de grond zou gaan kosten antwoorde de wethouder -/- € 350. Per m2. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk , dat je vraagtekens moet zetten bij wie hier het grootste belang hebben 
de deelnemers aan STEM of de projectbegeleider en de architect bij dit project.
Tijdens de presentatie van het bestemmingsplan over het molenveldje , 
enkele jaren geleden, bleek dat de gemeente er maximaal tussen de € 100.000 aan overhoudt ,
indien er van de 15 woningen 5 als huurwoningen gebouwd gaan worden.
Het inrichtingsplan plan is helemaal gestoeld op de molenisothoop ( windvang) en niet wat de omgeving wil.   Dat het voormalige college lak had aan het Moergestels groen 
bleek ook bij de verkoop van een derde van het Parkje in de Hoefkens, helaas word hier nu op voortgebouwd. Met de realisatie van Heerengoed heeft AB met steun van de andere
partijen 17 betaalbare woningen gerealiseerd , er van uitgaand , dat hiermee voldaan werd aan de vraag, met daarbij aangetekend dat Woonwijze ook nog een flink 
aantal betaalbare woningen 
in het vooruitschiet heeft in het centrum en mogelijk kunnen op de locatie Rozendries ook nog betaalbare woningen komen. Wat is een woonvisie nog waard op deze wijze , 
AB ging er van uit dat aanpak van de verloedering in het centrum van Moergestel toch voorrang zou hebben op het vernielen 
van een mooi en dorps openbaar groen , zoals het Molenveldje. Hier wordt duidelijk misbruik gemaakt van een plan dat onder heel andere omstandigheden tot stand is
gekomen en waar de noodzaak daarvan nu ver te zoeken is.

AB lijft tegenstander van de bebouwings indeling van het voorliggende plan, waarmee de entree van Moergestel zoveel geweld wordt aangedaan.

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

29/17 juli 2014; Update zie artikel op OisterwijkNieuws
Naar aanleiding van dat artikel zal AB enkele vragen stellen aan het college


5 oktober 2014.

Komt Roy Donders in Moergestel wonen ?

Het heeft er alle schijn van dat hij inderdaad belangstelling heeft voor een huis in Moergestel.

 Roy donders Zie ook artikel in het BD
Hij is gespot. Foto kwam via facebook binnen.


4 oktober 2014

Eerste begroting van het nieuwe College is een
goede aanzet voor ander beleid!

Begroting 2015 een goede aanzet.

De begroting van het nieuw aangetreden college laat een duidelijke omenzwaai zien in het gemeentelijk beleid.
Van stokpaardjes achterna hollen en te veel geld uitgeven met grote risico’s naar degelijkheid en weer ook geld verdienen,
dit laatste heeft er de laatste periodes aan ontbroken.
Een van de belangrijkste punten die deze begroting laat zien is dat er voor het eerst in jaren niet de reserves worden aangesproken om de begroting sluitend te krijgen ( in de vorige periode was dit nog 1.3 milj. ) en dat ook nog met een positief resultaat.
Door meer de nadruk te leggen op ondernemen worden inkomsten en banen gegenereerd, ook al iets wat we de laatste jaren gemist hebben. Meer geld en banen zullen nodig zijn om de zorgtaken die we krijgen toebedeeld goed te kunnen uitvoeren. Dus niet met het handje open te gaan staan, maar aanpakken. Deze aanpak creŽert dus ook kansen voor de toekomst, maar met de wetenschap dat er nog grote risico’s schuilen in zowel de invoering van de 3 D’s als KVL.
Dus geen hoogdragende dure projecten , maar gewoon alleen doen wat we ook financieel kunnen.
Wij zijn dan ook blij dat de eerste reacties van de pers positief zijn.

Reactie op OisterwijkNieuws

Artikel in het BD.

4 oktober 2014

Is er bij de gemeente een  fout gemaakt i.v.m. een bijstandsuitkering ?

Op OisterwijkNieuws las ik een artikel dat er fouten gemaakt zijn bij een bijstand toekenning.
U zult begrijpen dat AB toch wel graag wil weten hoe het college hier tegen aan kijkt.
AB is van oordeel en dat staat ook in de aanbevelingen van “Bouwen aan vertrouwen” dat eventueel gemaakt fouten
erkend moeten worden , willen ze als leermoment gebruikt kunnen worden.
Zo mogelijk moeten ze ook hersteld worden als daaruit nadelen ontstaan richting een van onze burgers.
U zult ook begrijpen dat met de invulling van de 3 D’s de politiek alert is over de gevolgen daarvan en daar kunnen we
beter fouten vermijden.

Zie artikel op OisterwijkNiieuws

Zie brief van AB aan college en raad

 

2 oktober  2014/update 4 oktober

Wil het dorp Haaren bij Oisterwijk ?

In het dorp Haaren gaan stemmen op om bij een eventuele herindeling bij de gemeente Oisterwijk te komen omdat zij daar het meeste affiniteit mee hebben en niet met Boxtel, of Vught.  Daarvoor  wordt de actiegroep HBO ( Haaren bij Oisterwijk) nieuw leven in geblazen.
Die actiegroep sluimerde al lang. Het BD bestede er enkele weken geleden ook al aandacht aan. het is natuurlijk wel leuk als anderen over je schrijven , maar ik wil als politicus van Algemeen Belang toch ook wel graag weten hoe ze daar in Haaren, Oisterwijk, Moergestel over denken en uiteraard in Helvoirt en Esch. De tijd dat er over onze hoofden wordt geregeerd is voorbij , als je tenminste je mond open doet.
Om vast in de stemming te geraken hieronder enkele komentaren en reacties hierop.

Reacties kunnen gestuurd worden naar  AB.signaal@gmail.com  en natuurlijk naar uw week- of dagblad

Het artikel in het BD

Reactie hierop van Haarenaar Rens van de Ven.

Reactie van Haarenaar Jan vermeer

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws
Artikel reactie BD van 4 oktober

1 oktober 2014

Moergestelnaren klagen over het heel slechte wegdek
in de Raadhuisstraat Moergestel

Diverse Moergestelnarenhebben hun beklag gedaan over de staat van het slecht wegdek in deze straat.
dit veroorzaakt extra geluidsoverlast door het (sluip)verkeer. Ondanks toezeggingen van de gemeente is er tot op heden niets gebeurd om dit te verbeteren. Onderstaande foto geeft een beeld van de situatie.
raadhuisstraat

27 sept 2014

Eindresultaat van de aktie "veilig Oisterwijk"

Resultaten van “veilig Oisterwijk” op een rij.

veilig oisterwijkIn het verslag staan de onveilige plaatsen die burgers ervaren en bij AB gemeld hebben  in de gemeente Oisterwijk. Op diverse plaatsen zijn ook ongelukken gebeurd.
Diverse onveilige situaties worden door de burgers zelf veroorzaakt , zo worden hoge heggen op hoeken van straten door diverse inwoners al zeer gevaarlijk ervaren , doch dit zullen die burgers zelf moeten doen,
maar enige drang kan toch ook wel door de gemeente gedaan worden richting die eigenaars van die hoge heg.

Op andere plaatsen kan door kleine verbeteringen grote resultaten bereikt worden. Een andere rode draad is toch wel het achterstallig onderhoud van trottoirs en paden.

Wat ook opvalt dat inwoners gevaarlijke situatie ervaren die je zo direct niet ziet , zo zijn er divers klachten over de Joh. Lenaertstraat , waar een combinatie van
parkeren en veel verkeer toch een gevaarlijke situatie ontstaat.  Wij hebben dus alle meldingen meegenomen van welke aard dan ook. Met veel van deze melders hebben
wij ook contact opgenomen. Wij hopen met deze actie een signaal af te geven aan alle inwoners om ook zelf eens te kijken wat we zelf kunnen doen en niet meteen naar de gemeente te kijken.   

Wij zullen dit verslag voorleggen aan de wethouder , zodat hij ook zijn mening hier over kan geven en welke oplossingen door de gemeente kunnen wordendoorgevoerd of gestimuleerd.

klik hier voor het verslag in beeld. (update)

             zie ook artikel in het BD


26 sept 2014

Verslag raadsvergadering van 25 sept 2014

 

De vergadering ving aan met een herdenking van Fred van Bijl die enkele weken geleden plotseling overleed.

De rest van de agenda werd meteen aangepast , doordat het college had aangegeven dat zij 3 agendapunten introk , omdat die niet
volledig genoeg waren.

Oliviersweg 9
het eerste agendapunt dat als bespreekpunt was geagendeerd ding over een verklaring van geen bezwaar  voor de uitbreiding van zijn kassen
naar 3 Ha.
Dit raadsvoorstel was al enkele malen doorgeschoven door commissie en raad. Duidelijk was ook dat de buurt zich hier fel tegen verzette.
Het vorige college had echter in de vorige raadsperiode dit al goedgekeurd, maar door ingrijpen van de Raad van Staten betreffende het
hele buitengebied moet er nu een verklaring komen van geen bezwaar. Om een dergelijk bezwaar te weigeren moest daar wel een gefundeerd
ruimtelijk argument tegen ingebracht worden. Dus niet een argument “ik vind het niet mooi” of zo houd geen stand.
Ook AB vond het nog al een dominant ingrijpen in het landschap , maar had geen geldig argument om die verklaring te weigeren.
Binnen AB zorgde dit nog al voor spanningen , omdat een van de buurlui een lid is van onze fractie. Dit laatste mag echter geen argument zijn om
tegen te stemmen .
om iedereen zelf zijn afweging te kunnen laten maken heeft de fractievoorzitter aan de voorzitter gevraagd om hoofdelijk te stemmen en dus niet
per fractie. Uiteindelijk was iedereen voor met uitzondering van Pro, maar die had eigenlijk ook geen argument om tegen te stemmen , dan aan te
geven dat dit een verdere verstening van het
buitengebied tot gevolg zou hebben. Maar laat duidelijk zijn dat Pro dit plan in 2012 had goedgekeurd.
Zie betoog van AB

Zie artikel in het BD


Staffels riolering belasting

De raad moest beslissen hoe die kon worden doorbelast vanuit het watergebruik.
Zoals U elders op deze site kunt zien gaf de nieuwe staffelindeling nog al een grote verschuiving en daar was de raad het niet mee eens. Voor het
komende jaar blijft nog de oude staffel en voor daarna komt het college met een nieuw voorstel gebaseerd op gebruik per M3.
zie betoog AB

Recreatienota:

Dit voorstel ging over een nota binnen welke kaders het recreatie beleid ontwikkeld moet gaan worden. Ook hierover waren de meningen verdeeld 
en daarvoor dienden PGB
samen met Pro een amendement in. Waarin eigenijk dit voorstel in een keurslijf werd geperst , dat de flexibiliteit beperkt.
AB was het inhoudelijk wel eens met dat amendement , maar wil voorkomen dat de raad het college steeds voor de voeten loopt en steunde daarom
dat amendement niet , dat vervolgens door de raad werd afgewezen.

Zie betoog AB

Dit waren de hoofdpunten van deze raadsvergadering die om 22.45 uur was afgelopen.


23 sept 2014

Hoe veilig is het rode fietspad over de Baerdijk ?

De gemeente heeft een breed plateau aangelegd rondom het rode fietspad , de vraag is echter , wordt het hierdoor veiliger.
de toekomst gaat het leren.

AB heeft ook eens elders gekeken zie de foto's

fietspad baerdijk

foto middelb 2
        Fietspad Baerdijk                                       fietspad Middelburg
Zie ook artikel op OisterwijkNieuws:


31 aug 2014

De rioolheffing wordt voor +/- 4000 huishoudens in Oisterwijk € 70
duurder!

Als de gemeente raad in de komende raadsvergadering instemt met het raadsvoorstel moeten +/- 4000 huishoudens aanmerkelijk meer gaan
betalen doordat de staffelregling ( watergrbruik) die jaren lang de leidraad was voor de berkening van het rioolrecht gewijzigd wordt.
hieronder de vergelijking:

riool 1

 tabel 2
zie ook artikel op OisterwijkNieuws                                                                        


24 aug. 2014:


Algemeen Belang wint wisselbokaal pareltoernooi !

pareltoernooiHarrie Marcť en Eric ten Brink hebben voor Algemeen Belang de wisselbokaal gewonnen van de politiek.
Het was wel heel jammer dat niet iedereen van de politiek heeft kunnen meedoen.
Dit is niet de eerste keer dat AB dit flikt op dit voortreffelijk georganiseerd pťtanque
toernooi met heel veel vrijwilligers en
een groot aantal bezoekers. AB feliciteert daarom de organisatie met hun jubileum.21 aug 2014:

Water fontein op st. Jansplein in werking!!

plein 1

plein2

Moergestelnaren hebben verwondert gekeken naar de hekken die heel de vakantie op het st. Jansplein
gestaan hebben nabij de dorpspomp.

Nu is het zover en blijkt het een in de vloer liggend 5 tallig plasfestein te zijn .


Het is wel triest dat de op de achtergrond staande dorpspomp er zo droog bij staat. 

Om dit geheel te karakteriseren had de struik die bij die pomp , beter een treurwillig kunnen zijn

De lege bank geeft aan dat de belangstelling op dit moment nog niet groot is , dat kan veranderen ,

want een ding is zeker, dat
ze er in Brussel jaloers op zullen zijn .
AB is dan ook benieuwd welke naam dit waterwerk gaat krijgen.
Suggesties zijn welkom op : ab.signaal@gmail.com


17 aug. 2014

 

Burgers klagen over parkeerbeleid van de
gemeente Oisterwijk en optreden Boa's in deze.

Inwoners van de gemeente Oisterwijk klagen regelmatig over het verbaliseren door de BOA,s in wijken waar tientallen jaren al op bepaalde plaatsen
gepaparkeerd wordt.
De problemen doboogaardstraaten zich vooral voor in oudere wijken waar weinig parkeermogelijkheden zijn en die niet voldoen aan de parkeernormen die in
onze gemeente gelden. Een pakkend voorbeeld is de van den Boogaardstraat te Moergestel ( zie de foto) . Dit is een
40 jaar oude straat , waar aan beide zeiden huizen staan , waar maar aan een zijde parkeermogelijkheden zijn.
Bij elkaar voor de oprit gaan staan is ook geen optie , dus maar op de groenstrook en daar word je dan voor
geverbaliseerd.
AB heeft een brief aan het college gestuurd voor een oplossing en het opschorten van het verbaliseren in dergelijke
gevallen.

Verder roept AB bewoners van wijken en/of straten, die hier ook last van hebben ,zich bij AB te melden ( wel graag met foto) ,
dan zullen  wij die inventariseren en aanhangig maken bij het college.

melden kan via:  ab.signaal@gmail.com of via ons secretariaat


op 7 juli ( zie artikel van 7 juli) heeft AB al opheldering gevraagd over het onduidelijk parkeerbeleid op
het st Jansplein. Het college heeft aangegeven ,dat zij hier nog op terug komt!! Wij wachten dus af.12 aug 2014;

College gaat bomenverordening aanpassen.

Uit het collegeverslag blijkt dat het college voornemens is het bomenbeleidsplan aan te passen , als reactie op het verzoek van AB
middels de brief van 30-6-2014.

8 aug 2014;

Gemeente zaagt verkeerde boom om bij Jumbo.

Vorige week is bij Jumbo in Moergestel de verkeerde boom omgezaagd. Jumbo krijgt ter hoogte van Cafť de Klare een tweede inrit voor de bevoorrading.
Daar stond een boom die hinderlijk was voor in en uitrijden. De gemeente wilde daar best aan meewerken en gaf opdracht de bewuste boom om te zagen.
De betreffende aannemer zaagde ondanks duidelijke aanwijzingen en zelfs een bijgeleverde foto de verkeerde boom om. Het is wel heel erg jammer dat
de gemeente hier geen toezicht opgehouden heeft. Dit is namelijk niet de eerste keer. De bomen op het st Jansplein en die bij de Scheerman achter de
Heivelden zijn zo ook onnodig omgezaagd .
Dan hebben we het nog niet over die 64 bomen waarvan 4 met een omtrek van meer dan 3 m.achter Rootven 61 ( Kreitenhof). De verkoop van een
aanzienlijk deel van het parkje bij de Hoefkens, geeft aan dat de gemeente bepaald niet veel op heeft met het groen in Moergestel.

jumbo 8jumbo 6jumbo 7

 in en uitrit                                                                          deze boom dus niet                                                          deze wel


7 aug.2014;Udate 12 aug zie brief van de Rabobank aan de PGB

Flappentapper zorgt voor veel commentaar in
Moergestel

Veel inwoners van Moergestel , maar ook de Heemkundekring vragen zich af of die bunker daar wel moet of mag staan en wel past in het straatbeeld.
Duidelijk is intussen wel dat bepaald niet goed gecommuniceerd is zowel van de gemeente als vanuit de Rabobank. De Heemkundekring heeft een
brief hierover aan het gemeentebestuur gestuurd.
De PGB en AB hebben hierover aan het college vragen gesteld.

Ter verduidelijking, door de vele plofkraken van geldautomaten is het niet meer verantwoord om een betaalautomaat binnen een bestaand gebouw
te situeren en om toch de mogelijkheid te behouden om zowel geld te tappen als af te storten . Als deze bunker nu in een leuke kiosk verstopt zou zitten,
zou het nu niet zo een inbreuk zijn op het straatbeeld.

MoergestelNieuws vraagt om reacties voor haar eerst volgende uitgave op :
buro76@planet.nl

 

rabo 1rabo 2 rabo 5

Brief PGB

Brief AB

uitreksel bestemmingsplan

Brief heemkundekring


9 juli/7 aug. 2014: Update zie brief van de gemeente !!

Gemeente vernielt fietscross baantje op het Molenveldje!

Gisteren 8 juli heeft de gemeente een door de jeugd van Moergestel aangelegd crossbaantje nabij de bebossing op het Molenveldje verwijderd.
Dit baantje lag helemaal uit het zicht en kon voor niemand hinderlijk zijn.
Elke avond kwamen een 20 tot 40 tal jongeren uit heel Moergestel hier crossen , omdat dit elders nergens voorhanden is. Sommige hadden
zelfs een nieuwe crossfiets gekocht .
Tevens is dit Molenveldje , volgens de gemeente nog steeds bestemd voor woningbouw en wordt ook regelmatig verhuurd als opslagplaats voor
wegenbouwers. Het is wel duidelijk dat de gemeente van "Oisterwijk aan Z" nog steeds geen kaas heeft gegeten .
Totaal geen overleg met de buurt aldaar , zelfs gunde de gemeente gedurende  de vakantieperiode dit niet aan de Moergestelse jeugd.
Dit betekent wederom zout in de wonden van de door de gemeente van meer dan 200 weggewuifde handtekeningen , tot behoud van het Molenveldje .

cross 1cross 2cros 3


fietscross9
cros 7foto 4
Dit had als het percť moet ook na de vakantie gekunnen, jammer gemeente een gemiste kans.

AB heeft in een brief zijn ongenoegen hierover uitgesproken en vragen over gesteld.

Zie ook reactie op OisterwijkNieuws Zie ook artikel in het Brabants Dagblad


4 aug. 2014;

2 CDA raadsleden stappen over naar de VVD.

Afgelopen weken is duidelijk geworden , dat de voor het CDA gekozen 2 raadsleden definitief overstappen naar de VVD
op zich de verantwoordelijkheid van deze 2 raadsleden, maar AB maakt zich toch wel zorgen over die 1357 CDA kiezers ,
wie vertegenwoordigd deze dan nog of blijven die de volgende gemeenteraadasverkiezingen gewoon weg. AB komt nog
met een reactie!

Hieronder berichten en reacties.

Persbericht CDA

Persbericht VVD

Bericht in het BD van 24 juli

Bericht op OisterwijkNieuws van 24 juli

Bericht op OisterwijkNieuws van 3 aug.

Reactie van de PGB


2 aug 2014;

Wordt het Molenveldje en de entree van Moergestel alsnog verpest?

molenveldje 1molenveld 3

In het BD van 2-8-2014 stond een artikel over STEM en het bouwen van betaalbare woningen
op het Molenveldje. Hierin wordt verteld dat de roep om daar te bouwen spontaan ontstaan is,
de werkelijkheid is heel anders. Tijdens de promotie- en inschrijfavond voor plan Heerengoed
werd er door de voormalige voorzitster van Stem( die nu elders woont) en een vertegenwoordiger
van een andere politiek partij driftig gelobbyd om zieltjes te winnen voor STEM
( ziet U het al gebeuren dat een promotieavond van de Hema daar mensen rondlopen die vragen
om bij de V en D te komen kopen).
Enkele weken later werd er in den Boogaard een bijeenkomst georganiseerd van Stem of eigenlijk
door de voormalige voorzitster, een projectbegeleider en de in het krantenartikel genoemd architect.
Hier werd uitgelegd hoe zo een plan om in eigen beheer te bouwen
te werk gaat. Op de vraag hoeveel een huis daar dan zou gaan kosten werd geantwoord +/- € 185000.
Net zoveel als een kant-en-klaar huis bij Heerengoed.
Op een vraag aan de wethouder wat de grond zou gaan kosten antwoorde de wethouder -/- € 350. Per m2.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk , dat je vraagtekens moet zetten bij wie hier het grootste belang hebben
de deelnemers aan STEM of de projectbegeleider en de architect bij dit project.
Tijdens de presentatie van het bestemmingsplan over het molenveldje ,
enkele jaren geleden, bleek dat de gemeente er maximaal tussen de € 100.000 aan overhoudt ,
indien er van de 15 woningen 5 als huurwoningen gebouwd gaan worden.
Het inrichtingsplan plan is helemaal gestoeld op de molenisothoop ( windvang) en niet wat de omgeving wil.   Dat het voormalige college lak had aan het Moergestels groen
bleek ook bij de verkoop van een derde van het Parkje in de Hoefkens, helaas word hier nu op voortgebouwd. Met de realisatie van Heerengoed heeft AB met steun van de andere
partijen 17 betaalbare woningen gerealiseerd , er van uitgaand , dat hiermee voldaan werd aan de vraag, met daarbij aangetekend dat Woonwijze ook nog een flink
aantal betaalbare woningen
in het vooruitschiet heeft in het centrum en mogelijk kunnen op de locatie Rozendries ook nog betaalbare woningen komen. Wat is een woonvisie nog waard op deze wijze ,
AB ging er van uit dat aanpak van de verloedering in het centrum van Moergestel toch voorrang zou hebben op het vernielen
van een mooi en dorps openbaar groen , zoals het Molenveldje. Hier wordt duidelijk misbruik gemaakt van een plan dat onder heel andere omstandigheden tot stand is
gekomen en waar de noodzaak daarvan nu ver te zoeken is.

AB lijft tegenstander van de bebouwings indeling van het voorliggende plan, waarmee de entree van Moergestel zoveel geweld wordt aangedaan.

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

29/17 juli 2014; Update zie artikel op OisterwijkNieuws
Naar aanleiding van dat artikel zal AB enkele vragen stellen aan het college


28 juli 2014;

Wat gaat er gebeuren met het grasveld op het Lindeind?

Tijdens de verkiezingsstrijd waren de meeste politieke partijen voor een passende verharding voor het Lindeind ,
Pro was de enigste partij die tegen was. Wat er niet bij gezegd werd dat dit inhield , geen evenementen meer op
dat grasveld. Het college doet er tot op heden het zwijgen toe.

Hoe nu verder: zie artikel op OisterwijkNieuws

17 juli 2014;

Eiken achter afgebroken school aan de Visserslaan blijven staan.

Op vragen van een omwonende , welke door AB zijn doorgesluist aan de gemeente is het volgende geantwoord:

Hallo,

Graag wil ik u informeren betreffende de onderstaande vraag.

In de omgevingsvergunning onderdeel kappen zijn de eikenbomen achter op het schoolplein (visserslaan) niet meegenomen en blijven gehandhaafd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
 

medewerker cultuurtechniek / groenvoorziening

Gemeente Oisterwijk

11 juli 2014;

Kop van de Lind wederom in het nieuws.

Door de komst van de kermis heeft het gazon op de kop van de Lind zwaar te lijden.
Zijn gewoon het ontbreken aan preventieve maatregelen die de oorzaak van alle ellende ?

kop 1kop 2

Zie artikel op OisterwijkNieuws over dit onderwerp7 juli 2014:Update 15 10 2014

Moergestel niet blij met parkeerbeleid op en
rondom St Jansplein.

De moergestelnaren mopperen wederom over het st. Jansplein , eerst over die onmogelijke doorsteken en nu over een onduidelijk en
overbodig parkeerbeleid , aangegeven met een bord wat niemand snapt. Aan de Raadhuisstraat zijn een groot aantal parkeerplaatsen
verdwenen en op het St Jansplein moet ineens precies binnen de vakken geparkeerd worden op straffe van een parkeerbon.
Verder kan ook bijna niet meer recht voor den Boogaard geparkeerd worden en afhankelijk van de aanrijroute is binnen de vakken
parkeren een ongemakkelijk karwei.
AB vraagt het college en de raad om de boa's dus hier niet handhavend te laten optreden.


Kort gezegd Moergestel zit niet te wachten op dat "stadse" parkeerregiem en zeker niet op blauwe zonnes en parkeermeters ,
zoals op MTV radio al werd gesuggererd , afgelopen zondag.
Duidelijk is dat Oisterwijk aan Z hier een valse start gemaakt heeft.

Zie brief aan het college en raad over dit onderwerp.

Zie ook artikel op  OisterwijkNieuws over dit onderwerp


5 juli 2014

GGD is bereid om nader onderzoek te doen over Oisterwijksebaan 2

Algemeen belang heeft enkele dagen geleden een brief gestuurd aan de GGD om hen te vragen welke risico's een veebedrijf , op zo een korte afstand van een wijk , met zich meebrengt.
Aanleiding was de reactie rapport Alders van 20 okt. 2011 , dat eigenlijk zegt bouw dergelijke risico's af.

De eerste reactie van de GGD op dit verzoek is de volgende;

Beste meneer van de Ven,

Hierbij alvast een korte reactie op uw verzoek.

De GGD kan adviseren over deze bedrijfsuitbreiding. Wij richten ons daar bij op cumulatie van geur en fijn stof in de huidige situatie en de nieuwe situatie, gerelateerd
aan het aantal blootgestelde bewoners. Daarnaast geven wij o.a. adviezen over staltype en bedrijfshygiene; er bestaan geen dosis-effectrelaties om risico’s op
infectieziektendruk in beeld te brengen.  

 Wat wij niet kunnen onderzoeken is de relatie met het voorkomen van gezondheidseffecten in de nabije woonwijken in de huidige situatie.

 
Voorwaarde is dat wij voor een dergelijke advisering afstemming willen met de gemeente. Wij ontvangen bij voorkeur een verzoek tot advisering van alle betrokken partijen.

Met vriendelijke groet,


GGD_GezMilVeil_BraZee_fc

Bovenstaand antwoord betekent dat alle partijen en dus ook de wijkbewoners dit verzoek mee moeten doen.

Verder heeft AB het verzoek gedaan aan het college, om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een lokale geurverordening op te stellen , die veel strenger kan zijn
dan de landelijke verordening, de meerderheid van raad is het hier mee eens.


25 juni 2014:

Update met reactie's ( kijk onder artikel)

Dialoog heeft wel degelijk zin !!!!
Er wordt over het veebedrijf aan Oisterwijksebaan 2 van alles geroepen en met processen gedreigd ( zie artikel onder).
Een ding staat in tussen wel vast ,we zullen er met elkaar uit moeten komen. Overlast en mogelijke gezondheidsproblemen ,
moeten wel bespreekbaar blijven en daar is dialoog voor nodig en het werkt (zie verslag)! Dit kan een gemeenteraad niet alleen oplossen.

Verslag dialoogbijeenkomst Oisterwijksebaan 2

foto de RooijDe presentatie begon een kwartier later om de mensen de tijd te geven van het raadhuis naar
de Oisterwijksebaan te komen.  De bijeenkomst was namelijk daarnaar verplaatst  toen bleek
dat er maar enkele aanmeldingen waren. Deze verandering van locatie stond op het raadhuis op de voordeur aangeplakt.
Van de mensen, die van het raadhuis kwamen, meldde zich een groot deel wel bij de poort van het bedrijf, maar men wenste
niet naar binnen te komen.

De presentatie werd verzorgd door de adviseur van de fam. De Rooij , de twee broers De Rooij en een deskundige van de GGD.
Zij werd nog even opgehouden door iemand uit het Westend, die met 350 handtekeningen van bezwaarmakers zwaaide.
Hij wilde echter niet blijven.

Verder waren aanwezig wethouder Lemmens, een 12- tal raadsleden, enkele commissieleden en +/- 15 buurtbewoners.
Tijdens en na de presentatie werden vooral door de mensen uit het Westend vragen gesteld, die zo goed mogelijk beantwoord werden.

Vooral de deskundige van de GGD werd het vuur na aan de schenen gelegd waar het ging om de gezondheidsrisico’s voor de omgeving en
de uitstoot van de luchtwassers. Op de vraag van een AB-raadslid of de uitbreiding zo dicht bij een woonwijk verantwoord is, gaf zij, sprekend
voor zichzelf, een bevestigend antwoord. Volgens haar was het ook niet nodig te wachten op de resultaten van de onderzoeken, die nu plaatsvinden
naar de gezondheidseffecten van intensieve veehouderijen op de omgeving.

Hoewel de partijen het nog niet met elkaar eens werden, was er uiteindelijk wel meer begrip voor elkaars standpunten en daar is een dialoog ook voor
bedoeld. Nadien kregen de belangstellenden een rondleiding rondom het bedrijf en ging iedereen om  21.45 zijnsweegs.

 Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

 Zie reactie van een bewoonster uit het Westend op bovenstaand artikel.

 Omroep Brabant trekt aan de bel over overlast veehouderij


16 juni 2014;

Raad staat voor groot dilemma!(update)

De inbreng van AB tijdens de commissievergadering.

Raadsvoorstel 14/50 Oisterwijksebaan 2.

 ( zie ook aanvulling onder aan dit artikel)

Voorzitter de krant van vanmorgen kopte: “Oisterwijkse buurt woest om uitbreiding stallen”
Ondernemer de Rooij is volgens veel bewoners de kwaaie pief en de juridische messen worden aan
beide zijden geslepen. Nu wordt van deze raad een salomonsoordeel verwacht.
Duidelijk is dat hier de rechten van de ondernemer haaks staan op de belangen van de bewoners.
Het college, rijk en provincie hebben geoordeeld dat dit bedrijf mag uitbreiden mits het aan de strenge
eisen van milieu kan voldoen, waarbij wordt aangeven dat het voor de omgeving een verbetering zal zijn van de overlast.
Dit laatste is in febr. niet aan de orde geweest. Toen werd aangegeven meer dieren, dus meer overlast. Nu wordt er weer met
nieuwe niet bevestigde onderzoeken gedreigd. Wat is nu wel en wat is nu niet waar.

Ter verduidelijking, als de raad besluit de zaak op slot te gooien , blijft de huidige situatie bestaan incl. de huidige overlast,
zover die van dit bedrijf afkomstig zijn. Mogelijk gevolg dat de kans groot is dat de ondernemer juridisch aan het langste eind
trekt gezien de besluitvorming.

Geeft de raad wel de verklaring van geen bezwaar af, dan komen er inderdaad meer dieren, maar neemt volgens de deskundigen
de overlast af doordat er meer milieumaatregelen mogelijk zijn.
Kort gezegd zou de omgeving eigenlijk beter af zijn met een positief besluit van de raad.


De omgeving moet hier dan wel van overtuigd worden en daarom moet niet de hysterie de boventoon voeren,
maar de dialoog van ondernemer en omgeving. Elkaar ophitsen heeft geen enkele zin. AB stelt daarom het college voor die dialoog
zo snel mogelijk op gang te brengen en daar willen wij als raad getuige van zijn.
Zoals de zaken er nu voor  staan doet de raad het nooit goed.

Hieronder enkele links naar de gang van zaken in de directe omgeving en mogelijke oplossingen:
 

http://www.jaarverslagzlto.nl/jaarverslag-2012/a1164_In-dialoog-met-de-buren

 

http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/2555408/ruzie-boeren-en-burgers-oirschot-beslecht.aspx

 

http://www.ed.nl/regio/oirschot/varkenshouder-van-kerkhof-wil-herstart-maken-in-wintelre-1.3537299

Dus de  meest haalbare  oplossing zou ook kunnen zijn om Oisterwijksebaan 2 niet te laten uitbreiden , maar financieel wel te ondersteunen met het plaatsen van  luchtwassers , dan zijn mogelijk beide partijen tevreden .

Oplossen kost altijd geld. Het college zal dus moeten gaan onderhandelen met zowel de ZLTO en vooral de provincie om deze weeffout in het bestemmingsplan buitengebied op te lossen.

 

Ruud van de ven

15 juni 2014;

Moeten de kassen bij Olievierweg 9 3 ha. groot worden ?

De inbreng van AB tijdens de commissivergadering van RZ

Voorzitter, Voor ons ligt het raadsvoorstel 14/47 betreffende een verklaring van geen bezwaar
voor de uitbreiding van de kassen op het perceel van Olieviersweg 9.

In 2012 is bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied door de raad niet het besef doorgedrongen dat
3 Ha kassen ( 30.000 M2 van minimaal 6 m hoog) ) op een landelijke locatie wel heel massaal is voor de omgeving.

Om U een beeld te geven , ook al zijn ze niet helemaal vergelijkbaar ,op bedrijventerrein Laarakkers worden bedrijven
boven de 5000 m2 geweerd en verwezen naar omliggende gemeenten.
Hierbij ook nog opgemerkt dat van die 5000 m2 maar 65 % bebouwd mag worden.

De raad van state heeft het bestemmingsplan buitengebied op o.a. dit punten terugverwezen om er nog  eens zorgvuldig
naar te laten kijken. Dat hebben we gedaan en AB is van mening, al was het alleen al om te voorkomen dat er in de toekomst
in dit gebied nog zo een aanvraag komt voor een complex met 3 ha kassen. AB is daarom voor alsnog voorstander om die maximale
kassen oppervlak terug te brengen naar 2 ha.

Wij begrijpen ook dat er mogelijk toezeggingen gedaan zijn , waardoor juridische en financiŽle gevolgen kunnen ontstaan en vragen
het college daarom duidelijkheid te verschaffen over de risico’s die onze denkwijze tot gevolg kan hebben en welke precedent werking
een verklaring van geen bezwaar eventueel met zich meebrengt.
Wij beseffen dat de betreffende ondernemer belangen heeft en die zullen we moeten afwegen tegen die van de omgeving.
Mogelijk is er een compromis mogelijk, wat echter geen precedent mag worden.

Ruud van de Ven


28 mei 2014;

Toch lastenverhoging verenigingen ?

Volgens de Telegraaf moeten de verenigingen aanzienlijk meer gaan betalen voor de voorzieningen die de gemeente goedkoop (gesusidieerd) aanbied. ( zie de Telegraaf)
Bij navraag bij de gemeente bleek dat zij hier al maatregelen tegen aan het nemen zijn.

De gemeente komt hierover binnenkort mee naar buiten.

18 mei 2014;

Gildefeest een geweldig mooi en indrukwekkend evenement

Het Gildefeest in het zon overgoten Moergestel was een indrukwekkend feest. Mede door dit weer was er heel veel publiek , wat voor de deelnemers als
een waardering moet zijn gevoeld. Hieronder een enkele uitsnit van die kolometer lange optocht van 55 gildes.

gilde 1 gilde 2gilde 3gilde 4gilde 5Het klapstuk voor de kijker is natuurlijk de totale opstoet van de gildes als ode aan het wereldlijk gezag. Hiervoor was het totale college van B en W aanwezig
om dat in ontvangst te nemen.


opstoet

Zie ook verslag op OisterwijkNieuws

Zie ook artikel in het BD


16 mei 2014:

Fia, van de buurtsuper in het westend wordt 80 jaar.

 
fia 1fia 2fia 3fia 4Fia Gillis exploiteerd al meer dan 54 jaar , samen met haar man AD deze buurtsuper in het Westend.
Deze super heeft zich ontwikkeld tot een sociaal ontmoetingspunt voor de wijk.
Zij staan altijd klaar voor hun klanten en houden op deze wijze de buurt daar levendig. Het is niet voor niets, dat de buurt haar zo waardeert

fia 6fia 6Het was de eerste officiŽle klus van de kersverse wethouder van EZ,
Peter Smit om Fia en haar man AD te bezoeken en Fia te  feliciteren met haar
tachtigste verjaardag.Een onderneemster die van geen ophouden weet en nog
dagelijks achter de kassa zit van deze buurtsuper.
16 mei 2014:

AB levert zijn wethouder Peter Smit af bij en in het gemeentehuis.

Dit zal geen dagelijkese kost worden , want een lokale wethouder behoort dicht tussen zijn inwoners , te voet naar zijn werk te gaan.
Voor deze eerste keer meld hij zich netjes bij de infobali.

peter 1peter 2peter 3peter 4

De laatste foto illustreert de voortreffelijke en amicale overdracht door voormalig wethouder Maarten Pieters ,van zijn portefeuille ,
aan zijn opvolger , die hem dan ook uitgeleide doet met een stevige handdruk. Geweldig , bedankt Maarten !!

Zie ook artikel op Oisterwijk Nieuws

15 mei 2014:

Nieuw College geinstalleerd.

inst weth 1weth 3Tijdens een bijzonder vriendelijke raadsvergadering waarin het coalitieakkoord
met algeme stemmen werd goedgekeurd, is donderdag tijdens de raadsvergadering
het nieuwe college gekozen en geinstallerd.
Dit gebeurde met algemene stemmen.

Burgemeester Hans Janssen bood de wethouders een handoek aan met bidon voor de
zware taak die hen te wachten staat.

Nieuwe Raadsleden:
Dhr F. van Bel en dhr. E. ten Brink werden benoemd als  raadslid voor de opengevallen
plaatsen van  zowel Peter Smit als Ina Batenburg die als wethouder benoemd werden.

Later werd ook nog afscheid genomen van Joost Wagenmakers en Maarten Pieters als
voormalige wethouders. 
Het nieuwe college bestaat uit Peter Smit, Ina Batenburg en Wim Lemmens.

Zie artikel in het BD14 mei 2014:

Burgemeester Hans Janssen geeft een reactie op het coalitieakkoord.

Zoals het de gewoonte is , geeft de burgemeester , voor dat het coalitie akkoord behandeld wordt in de raad , hier een een reactie op .
Vervolgens kan de raad dan ook weer reageren op zijn opmerkingen.

Zie hier de brief van de burgemeester

9 mei 2014:

Oprichter van Algemeen Belang , Noud Smits, wordt vandaag 80 jaar.

    Namens Algemeen Belang ,  maar ook namens veel inwoners van
    Moergestel wensen wij jou een heel fijne dag  en vooral  veel gezondheid.

                                                Hier een korte terugblik. noud

   Algemeen Belang is in 1996 opgericht door Noud Smits en Theo op ’t Hoog als
   initiatiefnemers. Zij waren van mening dat lokale politiek niet mag worden gestuurd door
   landelijke belangen, dat was hun drijfveer. Noud had toen al 25 jaar ervaring in de politiek
   als raadslid en locoburgemeester in de gemeente Moergestel.

   In 2002 ( na de herindeling) na het behalen van 6 zetels kwam AB in een coalitie met
   PGB en CDA.
   In 2006 nam Noud afscheid van de politiek. zijn inzet voor de problemen van de
   burgers was zijn leidraad en dat is door zijn opvolger Ruud van de Ven doorgezet.
   Dit streven bracht AB ook weer in 2014 op 6 zetels en wederom in de coalitie nu samen 
 
met PGB en VVD. Noud bedankt voor dit stevig fundament.Namens heel Algemeen Belang
Ruud van de Ven  als fractievoorzitter en
Jan Slaghuis als bestuursvoorzitter.

3 mei 2014:

Ledenvergadering van Algemeen Belang geeft goedkeuring  aan het  coalitieakkoord.
Op 2 mei heeft de ledenvergadering van AB met algemene stemmen zijn goedkeuring gegeven aan het overeengekomen coalitieakkoord.
Dit gebeurde nadat Jan Slahuis en Ruud van de Ven
verslag hadden uitgebracht van het verloop van de coalitie onderhandelingen.

Op de agenda van de ledenvergadering , die onder leiding stond van Jan Slaghuis , stonden ook het kiezen van de fractievoorzitter , financiŽle stand van zaken van de vereniging en ook
de financiŽle verantwoording van de verkiezingen.

Als fractievoorzitter werd unaniem Ruud van de Ven gekozen, tevens werd een nieuwe kascommissie benoemd.

Tot slot kregen alle gekozenen en de niet terugkerende commissieleden een kleine attentie.

Kort gezegd een vruchtbare vergadering.

28 april 2014:

Aanbieding  coalitieakkoord aan Burg. Hans Janssen.

aanbieding burg.Op 28 april heeft de waarnemend raadsvoorzitter het coalitieakkoord namens de coalitie van AB, PGB en VVD aan onze burgemeester aangeboden.

 

30 April 2014 ;

Reacties op het coalitieakkoord door de pers:

artikel BD van 29 april.

artikel BD van 30 april.

artikel op OisterwijkNieuws

28 april 2014;

Coalitie akkoord "met elkaar, voor elkaar" van AB,PGB en VVD is klaar. ( zie de bijlage)

   De politieke partijen Algemeen Belang (AB), Partij Gemeente Belangen (PGB) en VVD hebben een coalitie-akkoord
  opgesteld voor de periode 2014-2018. Dat treft u hierna aan. Zij nodigen u van harte uit om hierop te reageren, zodat
  zij  uw inbreng kunnen betrekken bij de verdere uitwerking van het akkoord in concrete plannen. De behandeling van het
  coalitie-akkoord vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 15 mei 2014. Het verzoek is daarom
  om in ieder geval te reageren voor deze datum. U kunt reageren via de websites van deze partijen of de mail-adressen
  zoals hierna aangegeven:

Voor AB : AB.signaal@gmail.com of RCMVDVEN@hetnet.nl

Voor PGB: info@partijgemeentebelangen.nl
 voor VVD: laurens@vvdoisterwijk.nl

Een verkorte uitgave van het coalitieakkoord zie bijlage.

Hieronder staan een aantal punten die in het coalitieakkoord aan de orde zijn :

 De speerpunten van deze coalitie zijn kort samengevat en in willekeurige volgorde de volgende:

          * Oisterwijk aan Z! (onze inwoners denken eerder en meer mee over het beleid).

          * Een sluitende begroting en een gezond weerstandsvermogen.

          * Een aantrekkelijk bedrijfsklimaat.

          * Cultuurcentra en wijkcentra blijven open.

          * KVL wordt marktgericht geŽxploiteerd.

         * Fietspad Haghorst-Moergestel wordt ter hand genomen, waarvan het deel Heizenschedijk deze
  raadsperiode als  eerste.

          * De leefbaarheid en het onderhoud van de openbare ruimte worden nog beter.

         * Er blijft een volwaardige zwemvoorziening.

         * Een gedifferentieerd woningaanbod, ook voor jonge gezinnen.

         * Extra aandacht voor en stimulans van het toerisme en recreatie.

         * De drie decentralisaties in het sociale domein en het armoedebeleid hebben hoge prioriteit en 
   zorgen er voor dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

         * Parkeren in en om het centrum van Oisterwijk krijgt extra aandacht.

         * Het sluipverkeer wordt aangepakt met extra aandacht voor het vrachtverkeer.

         * Ontsluiting van de Pannenschuur gebeurt in overleg met zowel Heukelom als de bewoners van
   Pannenschuur.

 

25 april 2014:

   

PERSBERICHT

Uitnodiging aan de pers en de inwoners van de gemeente Oisterwijk, persbijeenkomst om 28 april, 19.30 uur

 

Op maandagavond 28 april 2014 om 19.30 uur zal in het raadhuis het (concept)coalitieakkoord bekend gemaakt worden door de fracties
van Algemeen Belang, Partij Gemeente Belangen en VVD. Het woord concept heeft te maken met het feit dat de ledenvergaderingen dit
akkoord nog moeten bekrachtigen.

De informateur / formateur, de heer Frans Slangen zal een toelichting geven op het formatieproces, waarna u vragen kunt stellen over het
proces en het de inhoud van het coalitieakkoord aan de fractievoorzitters van de beoogde coalitiepartijen.

De fracties willen burgers en de oppositiepartijen nadrukkelijk de gelegenheid geven hierop te reageren. Het coalitieakkoord zal daarom op
de website geplaatst worden en aan de oppositiepartijen worden gemaild, direct na de persbijeenkomst.

De drie beoogde coalitiepartners zullen de opmerkingen zo veel als mogelijk bij hun beleid betrekken.

De fracties van AB , PGB en VVD

18 April 2014:

Burgemeester Hans Janssen is per 18 april weer actief burgemeester en hervat hiermee zijn ambt.

!7 april kwam vrij plotseling het bericht van de Cvk Dhr. van der Donk ,dat Hans Janssen de volgende dag (18 april) zijn functie weer zou innemen. Wel een verrassing.
Namens de raad heb ik de CvK bedankt voor de voortreffelijke tijdelijke vervanger in de persoon van Henk Willems , waardoor Hans Janssen in alle rust kon herstellen.
Op  dinsdag 22 april zal de raad informeel afsheid nemen van Henk Willems.

Zie artikel op OisterwijkNieuws

zie artikel in het BD

 

12 April 2014:

Coalitie vorming vordert gestaag.

Frans Slangen heeft als formateur bekend gemaakt dat de wethouders voor de nieuwe coalitie bekend zijn. Ina Batenburg van de VVD , Wim Lemmens namens PGB en Peter Smit namens AB.
Hoewel de portefeuilleverdeling nog niet helemaal bekend is, is wel duidelijk hoe de themaverdeling er uitziet. Ina Batenburg financiŽn en daar aan gerelateerde portefeuilles, Wim Lemmens krijgt ruimtelijke
ordening met hetgeen daar bij hoort en Peter Smit de WMO met daarbij economische zaken.
Verder verlopen de coalitieonderhandelingen in een goede en constructieve sfeer en de onderhandelaars hopen er rond Pasen uit te zijn.

Zie ook artikel in het BD

Zie artikel op OisterwijkNieuws


1 april:

 AB  gaat verder met PGB en VVD voor het vormen van een nieuwe coalitie.

Zie verslag op OisterwijkNieuws

Zie verslag in het BD

 

29 maart:
Persconferentie over informatiegesprekken nieuwe coalitie.
Informateur Frans Slangen zal op 31 maart om 19.30 uur verslag doen van zijn bevindingen. Tijdens de persconferentie in het raadhuis. Iedereen is daar welkom.

25 maart:

Samen met de andere politieke partijen tekenen wij protest aan tegen de uitlatingen van Geert Wilders van de PVV;

De gezamenlijke politieke partijen van Oisterwijk vinden dat Geert Wilders met zijn uitspraken over minder Marokkanen, duidelijk een grens heeft overschreden.
Wij nemen dan ook duidelijk en met kracht afstand van zijn uitspraken. Zijn opmerkingen werken polariserend, in een tijd waarin we er juist met zijn allen, samen, de schouders
onder moeten zetten. Zijn opmerkingen zijn onnodig grievend voor met name onze Marokkaanse medeburgers. Ze creŽren onnodig een gevoel van onveiligheid en laten mensen
onnodig denken dat ze niet-gewenst zijn. Wij willen daarom aan alle burgers van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom, jong en oud, rijk en arm, van Nederlandse of van buitenlandse afkomst,
laten weten dat iedereen welkom is en een plaats heeft. Wij vormen immers samen onze maatschappij’.


20 maart:

Algemeen Belang wint de verkiezingen.

Algemeen Belang heeft in Oisterwijk de verkiezingen gewonnen en komt op 6 zetels.
Moergestel is trouw gebleven en in Oisterwijk heeft AB dik gewonnen.
De wens om een wethouder te zoeken uit Oisterwijk met lokale kennis heeft zijn uitwerking niet gemist. Het is goed aangeslagen , om in Oisterwijk mensen aan te trekken die  midden in de samenleving staan ,
dicht bij de burgers en hun sporen in het verenigingsleven verdiend hebben.
De betrokkenheid van AB bij de samenleving heeft ook in Moergestel gezorgd voor een hoog aantal stemmen. Algemeen Belang was kritisch op diverse punten in het gemeentebeleid en zal daar nu uitwerking
aan moeten geven, want wie A zegt moet ook B zeggen en dat is voor AB van zelf sprekend.
AB wil graag samen met de inwoners en de andere politieke partijen , gaan werken aan de grote uitdagingen die op ons wachten en vooral ook de verkiezingsbeloften gestand te doen.

Ik dank alle inwoners van de gemeente Oisterwijk voor het gestelde vertrouwen.

Ruud van de Ven
Algemeen belang

 


                                                                                                                                ;

 

 


 


 

 

  

 

 

Archief:Archief1
           Archief2

           Archief 3
archief 4

mm

Alles van B en W en de raad

De collegeverslagen inzien

Agenda raads en commissievergaderingen
klik Hier op betreffende vergadering:


Alles over zelfstandig wonen voor ouderen

Buurtwelzijn


Alles van en over de verkiezingen van AB

Algemeen Belang op You Tube


Agenda raads en commissievergaderingen
klik Hier op betreffende vergadering:
 
AB-Lindeplein onderzoek
persbericht
Onderzoek Lindeplein
Onderliggende stukken

Alles over KVL


schraper

Kort blik in KVL klik op de foto


Dia show van KVL van toen uit archief van Bep van den Berk dubbel klik op de foto hier onder.

lllFilmpje 1 Oisterwijk 800

Belgische logica:
inval
RuudMartienevlienJan Jonkerskiosktrompetisteadervengemeentehuisterras centrumMolen O'wijkWitte Villa GestelKarrespoort HeukelomDenker DSculptuurKVL schraper intentie intro info secreatriaat